2016. január 19., kedd

Rodney H. Browne - Találkozás Istennel

Alapigék:

Akkor születék Mózes, és ékes volt az Isten előtt. Ez három hónapig atyja házában tartaték. 21 Mikor pedig kitétetett, a Fáraó leánya felvevé, és felnevelé őt a saját fia gyanánt. 22 És Mózes taníttaték az Égyiptombeliek minden bölcseségére; és hatalmas volt beszédben és cselekedetben. 23 Mikor pedig negyvenéves kora betöltött, eszébe jutott, hogy meglátogassa atyjafiait, az Izráel fiait. 24 És mikor látta, hogy egyik bántalommal illettetik, megoltalmazá, és az égyiptomi embert megölvén, bosszút álla azért, aki bosszúsággal illettetett. 25 És azt gondolá, hogy az ő atyjafiai megértik, hogy az Isten az ő keze által ád nékik szabadulást; de azok nem értették meg. 26 Másnap meg olyankor jelent meg köztük, mikor összevesztek, és inté őket békességre, mondván: Férfiak, testvérek vagytok ti; miért illetitek egymást bosszúsággal? 27 De az, a ki felebarátját bántalmazta, elutasítá őt magától, mondván: Kicsoda tett téged fejedelemmé és bíróvá mi rajtunk? 28 Csak nem akarsz engem is megölni, miképpen megöléd tegnap az égyiptomit? 29 E beszédre aztán Mózes elfuta és lőn jövevény a Midián földén, ahol két fia születék. 30 És negyven esztendő elteltével megjelenék néki a Sínai hegy pusztájában az Úrnak angyala csipkebokornak tüzes lángjában. 31 Mózes pedig mikor meglátta, elcsodálkozék a látáson. Mikor pedig odaméne, hogy megszemlélje, lőn az Úrnak szava őhozzá: 32 Én vagyok a te atyáidnak Istene, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene, és Jákóbnak Istene. Mózes pedig megrémülvén, nem meré megnézni. 33 Az Úr pedig monda néki: Oldozd le sarudat lábaidról; mert a hely, amelyen állasz, szent föld. 34 Látván láttam az Én népemnek nyomorúságát, mely Égyiptomban van, és az ő fohászkodásukat meghallgattam, és azért szállottam le, hogy őket megszabadítsam; most azért jőjj, elküldelek téged Égyiptomba. Apostolok Cselekedetei 7:20-34

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek Nékem tanuim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdiában és Samariában és a földnek mind végső határáig. Apostolok Cselekedetei 1:8

1. Égő csipkebokor megtapasztalás.

a. Látván, láttam.
b. Meghallottam - és leszállottam, hogy megszabadítsam őket.
c. Elküldelek.
d. Üdvösség érkezett hozzád.
e. Szent Szellem és tűz benned - Szent Szellem keresztség.
f. Rajtad keresztül - Isten használni akar.

2. Ezért van ébredés.

a. Ébreszd fel az Egyházat, újítsd meg az Egyházat és hozd vissza az Egyházat az első szeretetéhez.
b. Tisztítsd meg a szívedet.
c. A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: 15 Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró; vajha hideg volnál vagy forró. 16 Így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kivetlek téged az Én számból. 17 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: 18 Azt tanácsolom néked, hogy végy Tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. 19 Akiket Én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. 20 Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az Én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő Énvelem. 21 Aki győz, megadom annak, hogy az Én királyiszékembe űljön Velem, amint Én is győztem és ültem az Én Atyámmal az Ő királyiszékében. 22 Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. Jelenések 14:22
d. Forró, hideg vagy langyos.
e. Langyos - az Úr kivet az Ő szájából.
f. Milyen a hőmérsékleted?

3. Ahhoz, hogy ébredés legyen, éhesnek és szomjasnak kell lennünk.

Indián törzsfő - nagy Szent Szellemet akart, nem kis Szent Szellemet.
b. János 4 - kút
c. János 4:13-14 - Felele Jézus és monda néki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik: 4 Aki pedig abból a vízből iszik, amelyet Én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik; hanem az a víz, amelyet Én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.
d. János 7:37-38 - folyó
e. János 7:37-38 - Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván. Ha valaki szomjazik, jöjjön Énhozzám és igyék. 38 Aki hisz Énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
f. Ha éhezed és szomjazod az igazságot, megelégíttetsz. (Máté 5:6).
g. Legyél éhes; legyél szomjas; kívánd az Urat.
h. Vedd el most - Jézus megígérte; az apostoloknak megvolt; neked is szükséged van rá!

4. Bizonyságtételem - amikor Isten felkent.

1. 1979. július.
2. Éhes; szomjas; kívánni az Urat.
3. Az Úr megérintett - a tűz leszállt.

5. Ez a te napod.

1. Vedd át ma: az érintést a mennyből; Isten érintését.