2016. január 29., péntek

David Yonggi Cho - Dániel könyve 11.

Az emberi történelem leckéje

A kép, melyet Dániel az emberiség történelméről látott, megmutatja, hogy az emberi civilizáció az idők során egy­re értéktelenedik. Nabukodonozor birodalma még arany, az azt követők egyre alábbvalók: ezüst, réz, vas és végül agyag.
Ma nagyon sok ember azt állítja, hogy az ismeretek fejlődésével az emberi civilizáció egyre előre halad. A va­lóságban azonban az idő múlásával egyre silányabbá vá­lik, míg eléri az „agyag” színvonalat. Dániel ezt a realitást látta meg Isten kijelentésén keresztül huszonhat évszá­zaddal ezelőtt.

A másik oldalon Dániel látomása azt sugallja, hogy a világ egyre militaristábbá válik. Ha fajsúly szerint osztá­lyozzuk, az aranyé 19, az ezüsté 11, a rézé 8,5, a vasé 7,8. A keménység tekintetében viszont az ezüst felülmúlja az aranyat, a réz az ezüstöt, és a vas jóval felülmúlja a rezet. Ez azt jelenti, hogy minél tovább fejlődik az emberi civilizáció, annál rettenetesebb fegyvereket fog birtokolni.
Mindezeken túl a politikai rendszerek tekintetében a szobor azt árulja el, hogy mindegyik birodalom politikai ereje egyre kisebb lesz. Az arany fej például egy mindenek feletti hatalommal rendelkező kormányt jelöl. Nabukodo­nozor tökéletesen megszervezte Babilon egész birodalma feletti uralmát, és minden alattvalójának sorsát egy kéz­ben tartotta.

A Méd-Perzsa királyság, bár nagyobb terület fölött uralkodott, mint Babilon, politikailag gyengébb volt. Ez a jelenség még feltűnőbb a Görög, illetve az azt követő Római Birodalom esetében. A Római Birodalom végül is két részre, keleti és nyugati területekre szakadt I. Valentin császár uralkodása alatt (i.sz. 364). Ezt követően Rómát leigázták a betörő barbárok. A lábujjak időszakában a vas és agyag keveredik egymással, ami azt mutatja, hogy ebben a korban még a totalitarizmusnál is gyengébb politikai erő lesz a jellemző.

Nabukodonozor megalázkodik Isten előtt (2,46-49) " Akkor Nabukodonozor király arczra borula és imádá Dánielt, és meghagyá, hogy ételáldozattal és jó illattal áldozzanak néki.
47 Szóla a király Dánielnek, és monda: Bizonynyal a ti Istenetek, õ az isteneknek Istene, és a királyoknak ura és a titkok megjelentõje, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot!
48 Akkor a király fölmagasztalá Dánielt, és sok nagy ajándékot ada néki, és hatalmat adott néki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek elõljárójává tevé õt.
49 És Dániel kéré a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére; Dániel pedig a király udvarában vala.


Mikor Dániel elmondta a látomást, melyet látott, és meg is magyarázta, Nabukodonozorra ez akkora hatást tett, hogy arcra borult és imádta Dánielt. Egy hatalmas birodalom királya a szó szoros értelmében leszállt trónjá­ról és imádott egy száműzöttet! Mivel azt gondolta, hogy Dániel Isten küldöttje, megparancsolta, hogy étellel és jó illattal áldozzanak a fiatalember tiszteletére.
Természetesen ez a magatartás nem Dániel szemé­lye felé irányult. Az áldozatot, a leborulást Nabukodonozor Dániel Istenének szánta, aki bölcsességgel és értelemmel ruházta fel őt. Ugyanígy imádta most Istent, ahogy azelőtt az ő saját istenét, Merodákot.
Nem szabad ezt a helyet félreértenünk, és azt gon­dolnunk, hogy Dániel elfogadta az imádást, mintha Isten volna. Jól tudta, hogy a király imádásának tárgya valójá­ban maga az Úr.
Ezek után Nabukodonozor magas pozícióba helyezte Dánielt, uralkodóvá tette Babilon egész birodalma fölött, mivel minden bölcsének elöljárójává tette. Ráadásul Dáni­el kérésére a király Sidrákot, Misákot és Abednégót, akik együtt imádkoztak Dániellel, az egész Babilon ügyintézői­vé nevezte ki.

Vizsgáljuk meg figyelmesen, mennyire megváltoztak Dániel körülményei. Úgy kezdte, mint egy száműzött fo­goly, akit a királyi udvar hároméves iskolájába küldtek. Kis híján őt is elpusztították a Nabukodonozor álma körül tá­madt zűrzavar során. De amikor barátaival összegyűlt és imádkozott Istenhez, megkapta a mennyei kijelentést, mely által minden nehézség áldásba fordult.

Itt van a különbség az Istenben hívők és a hitetlenek közötti. Mikor egy hitetlen olyan problémával találja magát szemben, melyet nem tud megoldani, tehetetlenül, meg­törten áll a nehézségek előtt. Egy Istenben hívő ember viszont keresztény társaival közösen imádkozva szembe­száll a nehézségekkel. Ezáltal legyőzi a felmerült akadá­lyokat, és megtapasztalja Isten csodálatos beavatkozását, aki a végén mindent jóra fordít. Ily módon a hívők elnyerik a Mózes 5. könyvében megígért áldásokat: nem farokká, hanem fejjé lesznek, nem alábbvalóvá, hanem egyre fel­jebbvalóvá lesznek, nem kérnek kölcsön, hanem kölcsö­nadnak.

Ezért van az, hogy mi hívők hálát adunk Istennek életünk minden szituációjában. Ha jó dolgok történnek ve­lünk, hálásak vagyunk, ha pedig rossz dolgok, biztosak lehetünk abban, hogy azokból is jó fog kisülni.