2016. január 15., péntek

David Yonggi Cho - Dániel könyve 9.

A lábujjak kora

Én azt hiszem, hogy az agyaggal kevert vasból készült lábujjakal jelképezett kor a jelenlegi időszaknak felel meg. Ha valóban így áll a helyzet, jogosan kérdezheti valaki, hogy mi van azzal a kétezer évvel, amely eltelt a vas lábszárak kora - a Római Birodalom ideje, mely tanúja volt Jézus első eljövetelének - és a jelen kor között?

Ez az az időszak, amit én az evangélium korszaká­nak hívok. És hitem szerint Isten azért nem fedte fel az evangélium korszakának titkát, amikor a zsidó prófétáknak kijelentéseket adott, mert ez az a kétezer éves korszak, mikor Isten az Ő külön terve alapján elhívja menyasszo­nyát, az Egyházat. Ezért követi Dániel próféciájában a Római Birodalom leírását rögtön a Krisztus földi királysá­gának megalapításáról - azaz Krisztus eljöveteléről - szó­ló leírás.

A tíz lábujj azt ábrázolja, hogy a Római Birodalom keleti és nyugati felének egykori területén valami módon tíz nemzet fog egyesülni. Ezt az egységet azonban igen nehéz lesz fenntartani, mert a tagországok egy részét imperialista vagy tekintélyelvű rendszerek, más részüket demokratikus kormányok fogják vezetni. Egy ilyen egység - mely különböző politikai felfogású nemzetek között jön létre - csakis tökéletlen lehet.
Felmerülhet a kérdés, hogy vajon ténylegesen el fog-e jönni egy ilyen időszak a történelemben? Ha Dániel köny­vét hiteles és pontos próféciaként fogjuk fel, akkor a mai kor kétségkívül éppen a lábujjak korának felel meg. És ha azt látjuk, hogy ezek a lábujjak - a tíz nemzet - egy egység felé haladnak, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az utolsó napokat éljük.

Nézzünk csak körül, mi történik körülöttünk? Európá­nak a volt Római Birodalom területén való egyesítésének gondolata 1958 óta rohamléptekkel halad a megvalósulás felé. Az Európai Gazdasági Közösség főhadiszállását ek­kor hozták létre Belgiumban, Brüsszelben. Kezdetben Európa gazdasági egyesítése volt a kitűzött cél, de ma már politikai egyesítésre is terveket kovácsolnak. (a könyv 1990-ben íródott. - a szerk.)

Jelen pillanatban nem lehet teljes bizonyossággal megmondani, mikor fog ez a politikai egység létrejönni. Egy dolog viszont biztos. Ha Európa nem válik egységessé, nem tud fönnmaradni. Vezetői látják, hogy jelenlegi szétforgácsolt állapotában nem versenyezhet a világ szuperhatalmaival. Következésképpen az isteni menetrend szerint, mely a történelemben és a természetben egyaránt érvényesül, Európa lassan az egység felé menetel, és ez az egység először gazdasági, majd politikai szinten fog létrejönni.

Hiszem, hogy meg fogjuk érni a napot és órát, mikor a tömegkommunikáció csatornáin bejelentik, hogy az eu­rópai tíz nemzet egyesülése végre megtörtént. Európaszerte megválasztják majd képviselőiket az Európa Parla­mentbe, az Európa Parlament pedig megválasztja Európa elnökét. S ekkor a végidők eseményei drámai módon fel­gyorsulnak.

A Biblia más fejezetei, különösen a Jelenések köny­ve alapján úgy értem, hogy ebben az időben fog az Antikrisztus fellépni, és egy hétéves időszakra barátsági meg­állapodást köt Izráellel. Ekkor fog elkezdődni a nagy nyo­morúság, és ez idő tájt az Egyház felvitetik a mennybe. Az Egyházat a Szent Szellem szele ragadja magával, az e földön maradt emberekre pedig az öröktől elrendelt pusz­tulás és nyomorúság vár.