2016. január 8., péntek

David Yonggi Cho - Dániel könyve 8.

"És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te; és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, amely az egész földön uralkodik." (2, 39)

Az ezüstből készült mellkassal a 7. fejezetben fogunk bővebben foglalkozni, most csak annyit jegyzünk meg röviden, hogy Média és Perzsia koalíciós birodalmára vonatkozik, mely meghódította Babilont Belsazár idejében. Az ezüst mellnek két karja van, melyek a koalíció két tagját jelentik. Ez a két királyság felváltva uralkodott a régi Babilon területe fölött.

Az ezüst mellet a rézből készült has követi. Ez Nagy Sándor görög birodalma, aki bekebelezte a Méd-Perzsa királyságot. A Görög Birodalom előtti babiloni és Méd-Perzsa királyságok ázsiai birodalmak voltak. Nagy Sándor azonban Európában Macedóniát, Nyugat-Ázsiában Szíriát és Izraelt, sőt Afrikában Egyiptomot is uralma alá hajtotta. A görög birodalmat a Nyugat és Kelet egyesítésével hozta létre. Így tehát ez a rézből készült has, mely egészen a csípőkig lenyúlik, ott két részre szakad, mert a Méd-Per­zsa koalíciót megtörő Nagy Sándor féle birodalom mind Kelet, mind Nyugat felé kiterjedt. Az egyik lábszár a Nyu­gatot, a másik a Keletet jelképezi tehát.

„A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bi­zony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cse­répből, részint vasból valónak láttál: a birodalom két­felé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lába ujjal részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymás­sal nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.” (2, 40-43)

A vas lábszárak következnek tehát. Nagy Sándor bu­kása után az általa létrehozott birodalom négy részre sza­kadt négy tábornoka vezetésével, akik segédtisztjei vol­tak. Csak rövid ideig álltak fenn, míg Róma meg nem hódította őket, mely ez időtájt kezdett felemelkedni. Mivel Róma végül birodalmat alapított, ezt a Kelet és Nyugat felé egyaránt kiterjedő területet szimbolizálják a vasból készült lábszárak.
Dániel kihangsúlyozza, hogy a vasbirodalom erős lesz, és uralma alá hajtja a földet. Valóban a Római Biro­dalom volt a legerősebb és legszörnyűbb birodalom a történelemben. Hadserege vas lábak módjára zúzta darabokra a többi nemzeteket.
Ezenfelül a lábfej és lábujjak részben vasból, rész­ben agyagból állottak. Ez mutatja, hogy a birodalom meg­osztott lesz. Egy időben lesznek erős és gyenge részei.