2016. január 7., csütörtök

A Hit Gyülekezetének hiteles története - Beszélgetés Németh Sándorral (1991.) 2.

- Hogyan fejlődött tovább a kapcsolatod a kariz­matikus és pünkösdi mozgalommal? Kiknek volt szerepük abban, hogy megtértél, és Szentlélekkel betöltött, újjászületett keresztény lettél?

- A keresés kezdeti stádiumában elkezdtem figyelni azokat a közösségeket, embereket, akik azt állították magukról, hogy betöltekeztek már Szent Szellemmel. Több ízben beszélgettem velük erről a témáról, és gya­korta vitába is keveredtem, védve a Római Katolikus Egyház ezzel kapcsolatos álláspontját. Már ebben az időszakban felismertem ezeknél az embereknél azt, hogy teológiai pontatlanságuk, hiányosságaik, sokszor zavaraik ellenére őszinte hitük van. Zavaróak voltak azonban számomra azok a túlzások és ferdítések, amelyeket bizonyságtevéseikben hallottam. Úgy voltam vele, ha csak a fele igaz annak, amit mondanak, akkor is valóságos értékei vannak ennek a mozgalomnak. Tehát egyszerre vonzott és taszított az akkori pünkösdi-karizmatikus mozgalom. Ebből az állapotból egy idős hölggyel, Szántó Rózsika nénivel, való megismerkedem mozdított el pozitív irányba. Kathryn Kuhlman nagy tisztelőjeként, meglepően tájékozott volt a nyuga­ti egyházban zajló ébredési és reformmozgalmak felől. Gyakran böjtölt és folytonosan imádkozott. Valóban tele volt Szentlélekkel, Akinek ajándékai is megnyilvánultak általa, ő prófétálta nekem, hogy menjen el egy református házi gyülekezetbe, ott megkapom, amit ke­resek. Pontosan így is történt. A megtérésem és újjá­születésem 1976 áprilisában, virágvasárnap volt. Berecky Sándor, akkor még egy református házi közös­ség vezetője, imádkozott értem. Az ő szolgálatának és csoportja hitének nagy szerepe volt abban, hogy meg­tértem és újjászülettem. Megtérésem után beszámol­tam teológus hallgatóknak arról, mi is történt velem. Többen is érdeklődtek, és megtértek az Úrhoz. Köztük volt például Bicskei István és egy ötödéves hallgató,

Tallér János - utóbbival ekkor kerültem szorosabb ba­ráti kapcsolatba. Az újjászületés utáni keresztény hité­let kezdeti nehézségeiben kölcsönösen segítettük és tá­mogattuk egymást. Jánossal katolikus csoportokba jár­tunk el bizonyságot tenni az Úr munkájáról. Egy ilyen szolgálat során ismertem meg feleségemet, Jutkát is.

1978 elején a történelmi egyházon belüli és a függet­len karizmatikus csoportok között vita keletkezett a felnőtt vízkeresztség kérdésében. Mi azon az álláspon­ton voltunk, hogy a vízkeresztség csupán üres forma­ság azután, hogy megkereszteltettünk Szentlélekkel. Azonban ezek a viták és a Szentírás beható tanul­mányozása meggyőztek bennünket arról, hogy nekünk is szükségünk van a megkeresztelkedésre, mert a csecsemőkeresztség a valóságos szellemi tartalom és a személyes hit hiánya miatt nem bibliai.
Ennek a meggyőződésnek a kialakulásához az a ta­pasztalat is hozzájárult, hogy a felnőttkeresztséget el­utasító karizmatikus csoportok erejét a bűnnel szembe­ni hadakozás kötötte le, bűncentrikussá váltak. A ka­rizmatikus reformátusok előtt idegen volt a karizmati­kus istentiszteleti forma, csupán imaösszejöveteleket tartottak, amelyeken kizárólag a bűnbánat és a bűnval­lás kapott nagy hangsúlyt.

A lendületes kezdet után el­sősorban emiatt nem volt egészséges szellemi fejlődés, növekedés. Feleségemmel, Jutkával és Jánossal együtt éreztük, hogy ennek a szellemi megrekedésnek a következtében egyre erősebb kárhoztatás és bűntudat fejlődik ki rajtunk. Ez alól a sűrűn ismétlődő bűnvallá­sok nagy száma sem szerzett szabadulást.
Felismertük, hogy a fejlődés feltétele a bibliai igazsá­gok betöltése, az engedelmesség. A vízkeresztség is ilyen engedelmességi cselekedet. 1978 júniusában fele­ségemmel együtt megkeresztelkedtünk. Ez vízválasztó volt az életünkben. Sok barátot, ismerőst elvesztettünk, elszigetelődtünk, és a személyünk elleni támadások, híresztelések, rágalmazások is ekkor kezdődtek el. Ugyanakkor elindult az életünkben a szellemi növeke­désnek és kiteljesedésnek az időszaka is.

- Ez az elszigetelődés volt az oka annak, hogy Budaörsre kerültetek?

- Részben igen. Volt azonban egy ennél sokkal gya­korlatiasabb ok is. Ahogy említettem, 1977-ben megnősültem, és a katolikus teológia helyett a karizmatikus teológia tanulmányozását választottam. Hajnalonként újságot hordtam, ebből éltünk. Feleségem, Jutka, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban volt orosz-angol szakos tanár. Megtérését követően hamarosan megfagyott kö­rülötte a levegő, és el kellett hagynia az állását. Ennek közvetlen kiváltója az volt, hogy két tanítványa meg­tért, és az iskolában nyugaton nyomtatott, keresztény témájú irodalmat osztogatott a gyerekek között. Két BM-es szülő feljelentése miatt ebből rendőrségi ügy lett, ami figyelmeztetéssel záródott le. Ezután nem sikerült jó állást találnia. Furcsa módon minden ilyen kísérlet kudarcba fulladt. Ezek után helyezkedtünk el háztakarítóként. Söpörtük a járdákat, mostuk a lépcsőket, a kukákat. Fiatal, lelkes hívőkként a mostoha körülmények ellenére dicsértük az Urat mindennap.

Házasságunk első hónapjaiban Budakalászon laktunk, egy spiritizmussal foglalkozó ember volt a főbérlőnk. Nem tudtunk pihenni: hosszú órákon keresztül csak álmatlanul forgolódtunk az ágyban. Ha néha mégis sikerült elaludnunk, utána fáradtabban ébredtünk, mint ahogy lefeküdtünk. Magas vérnyomásom lett, szinte elveszítettem a fizikai erőmet. Jutkának nőgyógyászati problémái keletkeztek, és volt egy vetélése három hónapra. E nyomások közepette néha úgy éreztem, nem az Úr akarata volt, hogy megházasodtam. Emiatt keserűen és szemrehányóan viselkedtem Jutká­val szemben, s ez nagy feszültségeket okozott. Sok más nagyon furcsa dolgot is tapasztaltunk a budakalászi házban, melyekre idősebb, tapasztaltabb keresztények sem tudtak magyarázatot adni. Végül rendkívül depressziós állapotban felkerestük Szántó Rózsika nénit - majdnem közvetlenül az Úrhoz való elköltözése előtt s őszintén feltártuk előtte gondjainkat, majd közösen imádkoztunk. Az Úr megmutatta, hogy a feszültség oka a spiritizmus, pontosabban az, hogy a házban, melyben lakunk, spiritiszta praktikák folytak. Az Úr azért engedte meg ezt a helyzetet, hogy megmutassa az okkultizmus sötétségét és következményeit. Ezután valóban minden kétséget kizáróan megtudtuk a házi­gazdától, hogy valóban az említett bűnben élnek. így hát szükségesnek tartottuk, hogy elköltözzünk a ház­ból.

Forrás: Új Exodus, 1991.