2016. január 26., kedd

A Hit Gyülekezetének hiteles története - Beszélgetés Németh Sándorral (1991.) 6.

- Kifogások merültek fel a gyülekezetnek a kisegyházakkal, és a történelmi egyházakkal fennálló kapcsolataiban, mi erről a véleményed?

- Továbbra is azon a szilárd elvi alapon állunk, hogy a gyülekezet az egyetemes, apostoli, szent Egyháznak tagja és része. A Hit Gyülekezete mindent megtesz azért, hogy jó kapcsolatban éljen társegyházakkal és más intézményekkel. Ez a társadalmi érintkezés egy nagyon fontos pontja. Köztudott, hogy a gyülekezetek azért önálló jogi személyek, és azért váltak külön, mert bizonyos kérdésekben eltér a véleményük. Ez a Hit Gyülekezetére is igaz. Mi ezeket a különbségeket pró­báljuk bibliai alapon kezelni, és keressük azokat a terü­leteket, ahol másokkal együtt tudunk működni. Nem lehet azonban szem elől téveszteni azt a tényt sem, hogy a magyar egyházak ökumenizmusa olyan alapo­kon áll, amelyet a pártállam kényszerített ki tőlük. A rendszerváltás óta ez a fajta ökumenikus együttműkö­dés nem népszerű. Véleményem szerint új alapokat kell keresni az együttműködés számára, amelyeken mindenfajta politikai érdek, manipuláció nélkül, őszintén együtt lehet működni.

A másik dolog, ami szerintem zavarja az egyházak együttműködését, az az, hogy sok egyházon belül is szükség lenne rendszerváltásra. Mégpedig azért, mert az egyházak is valamiképpen a pártállam torzszüleményeivé váltak. A Hit Gyülekezetét ettől az illegalitás őrizte meg, ami persze más problémákat okozott, ame­lyeket másképpen kell orvosolni. Egy azonban biztos, a gyülekezet struktúráját nem a pártközpontban dol­gozták ki, és nem is titkos ügynökök kerültek vezető pozícióba. Addig, amíg ez a kérdés nem tisztul le bizo­nyos egyházakban, a kapcsolatok megteremtése illetve fenntartása nagyon nehéz. Addig is, amíg ez hiányzik, támogatjuk a hívők közötti kapcsolatteremtést, és azt gondolom, hogy iyen szempontból a Hit Gyülekezete semmiképpen sem mondható elzárkózottnak. Tapasz­talatom szerint a hívők sokoldalú kapcsolatokat tarta­nak fenn más egyházakkal.

Talán meglepő, de néha a kisegyházak nagyobb tá­volságra vannak tőlünk, mint a nagyegyházak. A Hit Gyülekezetével rokon egyházakkal való kapcsolatban előfordulhatnak - ahogyan lenni szokott - viták, nézeteltérések, de mindaddig, amíg a hívők a bibliai elveket tartják szem előtt, addig tisztelni fogják egymás szemé­lyét, hitét, és ezek a nézetkülönbségek semmiképpen sem fajulhatnak egymás gyalázásává, kárhoztatásává. Tény, hogy sok felekezetközi rendezvényen nem tud­tunk olyan aktivitással részt venni, mint amilyet elvár­tak tőlünk. Ennek azonban nem az elzárkózás az oka, hanem, hogy a gyülekezet folyamatos fejlődésen, nö­vekedésen megy keresztül, ami temérdek feladatot tennivalót von maga után, és erőink döntő részét leköti.

- Mit vársz, mit kívánsz az új évre?

- Az 1992-es évet sokan már úgy emlegetik - egyhá­ziak, világiak egyaránt -, hogy a fordulat éve lesz. Eb­ben van igazság. A gyülekezet életében is nagyon fon­tos időszak lesz. Remélem, sikerül elkezdeni egy szá­munkra nagyon fontos, több éve dédelgetett terv való­ra váltását: hogy a Hit Gyülekezetének legyen egy saját otthona. Továbbra is növekedést, fejlődést várok. Azt gondolom, hogy egyéni szinten a hívőknek nagyobb erőfeszítéseket kell tenni hitük megtartásához és fejlő­déséhez. A nyomások, harcok, küzdelmek nem fognak megszűnni a 92-es évben sem, sót bizonyos szempontból talán még harcosabb esztendő lesz, mint az eddigi­ek. A harcok kikerülhetetlenek az Isten Országába való bejutás útján, és jótékony hatással lehetnek a termé­szetünkre; növeli egyéni és közösségi szinten is a bűn­nel szembeni ellenállást, és a hitben állhatatosságot és rendíthetetlenséget fejlesztenek ki. Ezért arra szeretném biztatni testvéreimet, hogy ne féljenek a jövő év gondja­itól, problémáitól, kihívásaitól, hanem, Pál apostolhoz hasonlóan, harcoljuk meg a hit nemes és szép harcát.

Forrás: Új Exodus Magazin