2016. január 28., csütörtök

Marilyn Hickey - Generációs átok (részlet) 1.

Íme az érem egyik oldala:
Mert én, az Úr a te Istened, féltõn szeretõ Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyûlölnek. (2.Mózes 20:5)

És a másik:
És [hogy] megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, õ az Isten, a hívséges Isten, a ki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, a kik õt szeretik, és az õ parancsolatait megtartják. (5. Mózes 7:9)

Egy alkalommal egy fiatalasszony jött hozzám tanácsot kérni. Válófélben volt.
- Mondd, édesanyád is elvált? - kérdeztem tőle.
-Igen.
- És hányszor?
- Háromszor - válaszolta.
- S hány gyermeke született?
- Négy.
- Te hányszor mentél férjhez?
- Ez a harmadik házasságom.
- Hány gyermeked van? - érdeklődtem tovább.
- Három.
- Szereted a kislányaidat?
- Óh, hát hogyne szeretném őket!
- Tudod - mondom neki -, egyszer ők is felnőnek, férjhez mennek és el is válnak majd, egymás után háromszor. A te szíved pedig majd' megszakad értük. Már édesanyád is generációs szexuális átok alatt nyögött, belekóstolva mindenféle nyomorúságba. Te ugyanabba csöppentél: ugyanolyan döntéseket hozol, mint ő. Csak figyeld meg, a kislányaiddal sem lesz másképp.

Úgy nézett rám, mint akit pofon vágtak. De inkább üssön szíven minket az Ige, mint hogy baklövést kövessünk el!
A fiatalasszony még aznap este felhívott telefonon és közölte, hogy esze ágában sincs otthagyni a férjét! Akarsz áldásban élni? Akarod, hogy a gyermekeid áldottak legyenek? Az embert semmi sem érdekelheti jobban, mint a saját gyerekeinek a sorsa. Amikor helyet adsz Istennek az életedben, áldásainak is utat nyitsz. Ám, ha az ördögnek tárod ki az ajtód, „generációs átok" alá kerülhetsz, sőt még a gyermekeidnek is „biztosíthatod a belepőt" az átokba. Az ördög pedig tönkreteszi őket!

Kísérjétek figyelemmel két amerikai család hiteles történetét:
Max Jukes istentagadó volt és hitetlen nőt vett el. Mintegy 560 leszármazottját követték nyomon.
Közülük háromszáztíz szegénységben halt meg. Százötven utódja bűnöző lett, ezek közül heten gyilkosok voltak. Száz személyt az alkohol rabjaként ismertek, nőutódainak pedig több mint a fele prostituált életmódot folytatott.
Max Jukes leszármazottai az Egye­sült Államok kormányának több mint 1,25 millió (a 19. században forgalomban lévő) dollárjába kerültek.

Jonathan Edwards Max Jukes kor­társa volt. Elkötelezett keresztényként élt, életében Isten foglalta el az első helyet. Istenfélő fiatal hölgyet vett feleségül, hozzávetőleg 1394 utódját tartják számon.
Közülük kétszázkilencvenöt egye­temet végzett, ebből tizenhármán kerültek egyetemek élére, hatvanöten lettek professzorok. Három leszármazottja az Egyesült Államok szenátora lett, hárman kormányzói székbe kerültek, mások diplomata­ként szolgáltak külföldön. Harmin­can bírók, százan ügyvédek lettek (egyikük egy kiváló jogi fakultás dékánja). Ötvenhatan gyakorolták az orvosi hivatást (egyikük dékánja lett egy orvosképző intézménynek), hetvenöten lettek katonatisztek. Száz személy volt közismert misszioná­rius, lelkész, illetve kiemelkedő író. Nyolcvan másik utódja pedig vala­milyen közhivatalban tevékenyke­dett, akik közül hárman polgármes­teri hivatalt töltöttek be nagyváro­sokban. Egy személy az USA kincs­tári számvevője, egy másik pedig az Egyesült Államok alelnöke lett. Egyetlenegy ember sem akadt az Edwards családban, aki terhére lett volna az országnak!

Ha követed Istent, szolgálod Őt, imádkozol és az Ige szerint élsz, ak­kor felnőnek a gyermekeid, az uno­káid, és az ördög orra alá törnek borsot.
Lásd, én adok ma élőtökbe áldást és átkot! Az áldást, ha engedelmes­kedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, amelyeket én e mai napon parancsolok néktek; Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak... (V. Mózes 11,26-28)
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek sza­vára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket pa­rancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened. És reád szállnak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hall­gatsz az Úrnak, a te Istenednek sza­vára.
(V. Mózes 28,1,2) 

Ki tudja, hány szenátor, bíró vagy elnök származik majd családjainkból? Az Istent szolgáló emberek istenfélő magot vetnek!

Forrás: Új Exodus Magazin, 1990.