2016. január 11., hétfő

A Hit Gyülekezetének hiteles története - Beszélgetés Németh Sándorral (1991.) 3.

- Ez a megrázó élmény többek között két dolgot ered­ményezett: elkezdtünk érdeklődni a szabadulás, a démonűzés üzenete iránt - és megismerkedtünk Derek Prince-szel. Egy másik következménye pedig az volt, hogy szükségesnek láttuk egy lakás megvételét. Ennek terhét különösen Tallér János érezte, és ő javasolta, hogy vásároljunk közösen lakást. Ezért 50 000 Ft-ért lefoglalózott Budaörsön, a Farkasréti út 1. szám alatt egy házat. Ezután költöztünk Budaörsre, még a régi tulaj­donos albérlőjeként.

- Hogyan vettétek meg a budaörsi házat?

- Végül is Tallér János vásárolta meg 600 000 Ft-ért, amelyből ő az előlegen kívül 250 000 Ft-t fizetett ki a tulajdonosnak. A fennmaradó részt havi 5000 Ft-os részletekben kellett volna törleszteni. Kezdetben János ezt az összeget az ott lakó világi albérlőktől akarta be­szedni, ugyanis a ház hat helyiségből állt. A velük va­ló feszültségek miatt azonban mégis inkább úgy dön­tött, jobb lesz, ha keresztények lakják az egész házat, így aztán rajtunk kívül János öccse, István, majd Galla Marika és Paksa Marika költözött oda. Mi vállaltuk, hogy az 5000 Ft-ot havonta összeadjuk.

- Ezek után miért hagyta el Tallér János az orszá­got? Hiszen információim szerint ekkor már egy ígéretes karizmatikus közösség kezdett kialakulni?

- Ez akkor még nem látszott egyértelműen. Nagyon erős presszió alatt álltunk azokban az időkben. A kato­likus egyháztól egyre jobban eltávolod­tunk, ami családi konfliktusokhoz ve­zetett. János és felesége, Éva szülei ben­nünket vádoltak azzal, hogy rossz útra térítettük a gyermekeiket, a mi szüleink pedig őket kárhoztatták. Emellett a bu­daörsi házban valóban egyre nagyobb lett a forgalom, a látogató szülőket irri­tálták az idegenek, az imaösszejövete­lek. Sértve és mellőzöttnek érezték magukat, amikor tapasztalták a köztünk levő ragaszkodást és szeretetet. Még nagyobb feszültséget okozott, amikor János és István egy alkalommal lemen­tek szüleik lakhelyére, Sükösdre, a ka­tolikus templomba bizonyságot tenni.
A plébános gyanútlanul átengedte ne­kik a szószéket. A tüzes bizonyságtevés eredményeképpen a jelenlevők jelentős része megtért az Úrhoz. Ez az esemény a falu közvéleményét erőteljesen megosztotta, és újabb akadályokat emelt a szülőkkel való kapcsolat rendezésével szemben. Mind­ezek ellenére János állhatatosan ragaszkodott ahhoz, hogy a budaörsi ház az Úré maradjon, és az Ő céljai számára legyen fenntartva.

1980-tól a hatóságok, a rendőrség is félreértehetetlen tanújelét adta annak, hogy a budaörsi házat megfigye­lés alatt tartják. Egy ízben a budaörsi rendőrparancsnok vezetésével szó szerint benyomultak a házba. Az­zal gyanúsítottak bennünket, hogy kábítószerpartikat és szexorgiákat tartunk az épületben. Elkezdődtek a ki­hallgatások, és a hozzánk járó emberek közül többeket be akartak szervezni besúgónak. A nyomások és a fe­nyegetettségek közepette világossá vált számunkra az, hogy jobb lesz, ha sem Jánosék, se mi nem lakunk tovább ott.
Ezekhez hozzájárult az is, hogy a szolgálatokban is elég nehéz eseteink voltak. Egyre több ember tért meg ez idő tájt, és ezt botrányok kísérték. Ilyen volt például az úgy nevezett „Október 6"-osok, köztük a Vácz-testvérek megtérése, vagy a soproni megtérések, különö­sen Zékány Zolié és jegyeséé.

-Mi volt ezeknek a botrányoknak az oka?

- Először is a magyar társadalomból hiányzott a sza­badság. Az emberek többsége nem fogta föl azt, hogy a világnézetét, hitét, felekezeti hovatartozását szabadon megválaszthatja, és ha akarja, meg is változtathatja. Botrányos volt sokak számára az is, ha valaki hatósági­lag nem elfogadott közösség tagja lett. Akkoriban úgy gondolkoztak - a szülők is - hogy egy ilyen döntéssel a fiatalok tönkretehetik az egész életüket, kizárják magu­kat a társadalomból, és elvágják érvényesülésük útját. Sok szülő dührohamot kapott, amikor felnőtt korú gyermekénél Bibliát látott, és sajnálatos módon a ható­ságok segítségét is igénybe vették ahhoz, hogy meg­védjék családjukat egy ilyen „szerencsétlenségtől". Pél­dául Zékány Zoli menyasszonyát szó szerint elrabol­ták. Kivették a főiskoláról, hogy ne találkozhasson olyan hallgatókkal, akik őt "elrontják". Zolinak csak kalandos úton sikerült menyasszonyát kiszabadítania a szobafogságból.

A titkosrendőrség emberei ismerték és táplálták is ezt a félelmet a közösségünkkel kapcsolatba hozott valótlan információkkal, pletykákkal, rémtörténetekkel. Bárhová mentünk az országban, rövid időn belül meg­jelentek nyomunkban a rendőrség emberei. Felkeresték a megtérőket, nem egyszer szüleiket, a közösségi összejövetelek céljait szolgáló helyiségek, lakások szom­szédait, és ezeket úgymond "felvilágosították" arról, hogy kifélék-mifélék vagyunk. Általában veszélyes szélhámosoknak, bűnözőknek, imperialista, CIA-ügynököknek neveztek bennünket, akiknek - ahogy az egyik hivatalos közeg mondta - minden tevékenysé­gük és gondolatuk törvénytelen.

Mindannyiunkat megviseltek ezek a konfliktusok, talán János feleségét, Évát a leginkább, aki törékeny fiatalasszony volt. Egyikünk sem volt felkészülve ilyen összecsapásokra. Ez idő tájban születtek a gyermeke­ink. 1978 és 1981 között nekünk három, Jánoséknak kettő. A hírhedtté vált budaörsi házban nem volt lehe­tőség a polgári, családi életvezetés számára. Ezért - Já­nosékhoz hasonlóan - mi is úgy döntöttünk, hogy el­költözünk Budaörsről. Ekkorra Jánosban megérlelő­dött a gondolat, hogy elhagyja Magyarországot. Egyébként mindegyikünkben felmerült ez a lehetőség. A karizmatikus keresztények közül sokan vándoroltak ki, ezért sem volt meglepő számunkra, amikor János bejelentette szándékát. Főleg azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudjuk megmenteni a budaörsi házat az elkobzástól. Még ittlétükkor adás-vételi szerződést kö­töttünk, és ezáltal az épület több keresztény nevére lett bejegyezve (Zékány Zoltán, Szula László, Lévai Endre, Paksa Marika, és mások). Vállaltuk, hogy Jánosék tá­vozása után a régi tulajdonosnak kifizetjük a ház hát­ralevő részleteit és más ezzel kapcsolatos tartozásaikat is ki fogjuk egyenlíteni. Ez meg is történt: a gyülekezet Jánossal és a régi tulajdonosokkal szemben is rendezte minden tartozását. Csak 1988-ban kerülhetett a ház a Hit Gyülekezete nevére. Jelen pillanatban a Lelkész-képző Intézet otthona.

Forrás: Új Exodus, 1991.