2016. január 27., szerda

Derek Prince - A varázslás 6.

De térjünk vissza az Igéhez. Itt van ez a lány a jövendőmondás szellemével. Jövendőmondó démon volt benne - s ő Pált és Silást követ­te - és azt kiáltozta, hogy ezek az em­berek a Magasságos Istennek a szol­gái, kik néktek az üdvösség útját hirdetik.
Két dolgot jegyezzetek meg.
Az első: minden szó amit mondott, igaz volt. A második: ő volt a legelső személy Filippiben, aki ezt felis­merte. S ezt egy gonosz szellem hatása alatt mondta.

Megkérdezheti valaki naivan: "De hiszen igazat mondott!?" Sosem szabad elfelejtenünk, hogy a Sátán keveri az igazságot a hazugsággal. Ha csak hazugságot mondana, sen­ki nem hinne neki. De mond mindig egy morzsányit az igazságból, és azt körülkeríti hazugsággal.

Pált és Silást pedig sok napon át zaklatta ez a lány, mert követte őket. Egyesek azt mondják hogy hívő volt, mások szerint nem volt az. Aztán a Szent Szellem megmutatta Pálnak hogy mit tegyen, Pál meg­fordult, és nem a lányhoz beszélt, hanem a jövendőmondás szellemé­hez a lányban, és azt mondta:
- A Jézus Krisztus nevében pa­rancsolom neked, hogy menj ki be­lőle!
S kiment belőle abban az órában, s ezzel elvesztette azt a képességét, hogy jövendőt mondjon. A gazdái pedig megharagudtak, mert ez ne­kik sok pénzt hozott, és Pált és Silást megverették s börtönbe csukatták.

Don Basham üzenete erről így foly­tatódik: Ott ülnek a börtönben, és Silás körülbelül azt mondhatta Pál­nak: "Látod Pál, ha nem csináltál volna szabadító szolgálatot, most minden rendben lenne."
Gondoljátok meg, van ebben igazság. Ha arra gondolok, hogy egy rabszolgalány elvesztette a jövendőmondás képességét, s emiatt egy egész város felzendült - fan­tasztikus! Ebben több volt, mint ter­mészetes lázadás. Emögött a lány mögött ott volt a sötétség egész bi­rodalma. S Pál ezt kihívta, s erre a sötétség egész birodalma ellene mozdult. Nagyon mély igazság van ebben!

Apostolok Cselekedetei 19,11-12. És nem közönséges csodákat cse­lekszik vala Isten Pál keze által.
(Hála az Úrnak a közönséges cso­dákért is! Hiszem ugyanakkor, hogy ma is vannak nem közönséges cso­dák!) Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket és eltávoztak azok­tól a betegségek, és a gonosz szelle­mek kimentek belőlük. 

Látnunk kell, hogy a gonosz szellemek és a betegségek nagyon közel állnak egymáshoz! Sokszor a gyógyulás csak akkor következhet be, ha sza­badulás is van a betegség gonosz szellemétől.
Vannak ördögűzők - magukat így nevezik -, akik azt mondják, hogy képesek megszabadítani má­sokat a gonosz szellemektől. Sok efféle van az egész világon. A zsi­dók is űzték a gonosz szellemeket, a muzulmánok is.
Például a muzulmánoknál ennek egyik módja az, hogy forró vasat tesznek a beteg testrészre, azt gondolva, hogy ezzel a gonosz szelle­mek eltávoznak. Láttam embereken súlyos sebeket, mert az ördögűzők össze-vissza égették, de ez nem ho­zott szabadulást számukra. Azt mé­gis jelzi, hogy minden pogány nép tudja, hogy igenis léteznek gonosz szellemek. Csak azt nem tudják, hogyan kell tőlük megszabadulni.

Forrás: Új Exodus, 1989.