2015. október 29., csütörtök

Rodney H. Browne - Csak szóbeszéd volt ez?

És a Filiszteusok a hegyen állottak innen, az Izráeliták pedig a hegyen állottak túlfelől, úgyhogy a völgy közöttük volt. 4 És kijöve a Filiszteusok táborából egy bajnok férfiú, akit Góliáthnak hívtak, Gáth városából való, kinek magassága hat sing és egy arasz volt. 5 Fején rézsisak volt és pikkelyes pánczélba volt öltözve; a pánczél súlya pedig ötezer rézsiklusnyi volt. 6 Lábán réz lábpánczél és vállain rézpajzs volt. 7 És dárdájának nyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája, dárdájának hegye pedig hatszáz siklusnyi vasból volt; és előtte ment, aki a pajzst hordozta. 8 És megállván, kiálta Izráel csatarendjeinek, és monda nékik: Miért jöttetek ki, hogy harcra készüljetek? Avagy nem Filiszteus vagyok-é én és ti Saul szolgái? Válasszatok azért magatok közül egy embert, és jőjjön le hozzám. 9 Ha azután megbír velem vívni és engem legyőz: akkor mi a ti szolgáitok leszünk; ha pedig én győzöm le őt és megölöm: akkor ti legyetek a mi szolgáink, hogy szolgáljatok nékünk. 10 Monda továbbá a Filiszteus: Én gyalázattal illetém a mai napon Izráel seregét, állítsatok azért ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással. 11 Mikor pedig meghallotta Saul és az egész Izráel a Filiszteusnak ezt a beszédét, megrettenének és igen féltek. 1 Sámuel 17:3-11

Ne emberekbe helyezd a bizalmadat:

Izráel fiai könyörögtek Istennek, hogy nekik is legyen királyuk, ezért az Úr kiválasztott egy férfiút, aki kedvükre volt, aki kimagaslott mindannyiuk közül. Mindazonáltal amikor a náluknál erősebb ellenség felbukkant, mindnyájan megrémültek, mert bizalmuk emberi erőben volt. A természetes életben az ellenség túl erősnek bizonyult a számukra és királyuk számára. Emberbe helyezték bizalmukat, nem pedig Istenbe. A félelem megbénította őket. Ellenségük - anélkül hogy megvívtak volna vele -, fenyegetések és a saját félelmük miatt túlerőben volt.

Akkor Dávid rábízta a holmit arra, a ki a hadi szerszámokat őrzi, és elfuta a harctérre és odaérve, kérdezősködék testvéreinek állapota felől. 23 És míg ő beszélt velük, ímé a bajnok férfi, a Góliáth nevű Filiszteus, a ki Gáthból való volt, előjöve a Filiszteusok csatarendei közül, és most is hasonlóképpen beszélt; és meghallá ezt Dávid. 24 Az Izráeliták pedig, mikor látták azt a férfit, mindnyájan elfutának előle, és igen féltek. 25 És mondának az Izráeliták: Láttátok-é azt a férfit, a ki feljöve? Mert azért jött ki, hogy gyalázattal illesse Izráelt. Ha valaki megölné őt, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, leányát is néki adná, és atyjának házát szabaddá tenné Izráelben. 26 És szóla Dávid azoknak az embereknek, a kik ott álltak, mondván: Mi történik azzal, a ki megöli ezt a Filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izráelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen Filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?! 27 A nép pedig e beszéd szerint felele néki, mondván: Ez történik azzal az emberrel, a ki megöli őt. 28 És meghallá Eliáb az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszéle; és nagyon megharaguvék Eliáb Dávidra, és monda: Miért jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, a mely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet! 29 Dávid pedig felele: Ugyan mit cselekedtem én most? Csak szóbeszéd volt ez? 1 Sámuel 17:22-29
Csak szóbeszéd volt ez?
Dávid nem az ellenség méreteit nézte, hanem az ő Istenének erejét. Még saját testvére is azt gondolta, hogy önhitt volt. Mindenki hitt Istenben, de mégsem látták meg azt, amit Dávid meglátott. Sokan csak a fejükben hisznek Istenben, de nincs igazi hitük az Ő erejében, hogy megmentse és megszabadítsa őket. A félelem nem tudja elfogadni a hit beszédét, illetve nem tud egyetérteni azzal. A félelem megpróbálja kioltani a hit tüzét. Dávidnak teljes hite és bizalma volt Istenben, nem pedig emberi erőben. Ha valamiért harcolni kell, ami ellen Isten is harcol, akkor hit és engedelmesség által győztesek leszünk, ha elfogadjuk a kihívást.

És monda Dávid Saulnak: Senki se csüggedjen el emiatt; elmegy a te szolgád és megvív ezzel a Filiszteussal. 33 Saul pedig monda Dávidnak: Nem mehetsz te e Filiszteus ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi volt. 34 És felele Dávid Saulnak: Pásztor volt a te szolgád, atyjának juhai mellett; és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül: 35 Elmentem utána és levágtam, és kiszabadítám szájából; ha pedig ellenem támadott: megragadtam szakálánál fogva, és levágtam és megöltem őt. 36 A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte: Úgy lesz azért e körülmetéletlen Filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illeté az élő Istennek seregét. 37 És monda Dávid: Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e Filiszteusnak kezéből is. Akkor monda Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr legyen veled! 1 Sámuel 17:32-37
Tanulj meg kis dolgokban bízni Istenben, utána könnyebb lesz a nagy dolgokban bízni Benne:
Dávid nem butaságokat fecsegett a levegőbe. Sokkal nagyobb és veszélyesebb ellenfelek formájában valóságos megtapasztalása volt Isten segítségéről és erejéről. Isten ereje által Dávid megölte az oroszlánt és a medvét, miért lenne nehezebb megölni egy óriást -, különösen ha igaz ügyről van szó? Góliát gyalázattal illette az élő Isten seregét. Isten nem csúfoltatik meg, ellenségei lábai elé hullanak. Az Úr a Dávidokat keresi, akik nem félnek, és akik az Ő parancsára felkerekednek, és megölik az oroszlánokat, a medvéket és az óriásokat! Te is ilyen Dávid vagy?