2015. október 20., kedd

Josh McDowell - A jövendőmondásról 3.

Kártyavetés

A kártyavetés kártyák segít­ségével jósol jövőt. Az erre a célra használatos bonyolult mintázatú kártyákat „tarokk" kártyának hívják. Használóik az egekig magasztalják ké­pességeit:

„A tarokk az egyik legcsodá­latraméltóbb emberi találmány. A filozófusok minden tiltakozá­sa ellenére ez a pakli kép, mely­ben a végzet, mintegy tükörben jelenik meg a maga sokszínűsé­gében, olyan élő marad és olyan ellenállhatatlan vonzást gyakorol a képzelőerővel meg­áldott elmékre, hogy aligha lehetséges, hogy a vaskalapos kritikusok, akik egy egzakt, de unalmas logika nevében beszélnek, valaha is megakadályoz­zák használatát". (Grillot de Güsy, Varázslás, mágia és Al- kémia, New York: Nover Ki­adó, 1971.280. o)

Wheatly a kővetkező leírást adja:

„A kártyák segítségével való jóslás napjaink talán legnépsze­rűbb módja egy személy jövője előrejelzésének. Két különböző kártyacsomag van: egyik a Ta­rokk vagy Nagy Arkana, mely huszonkét képes kártyából áll, ezeknek látszólag semmilyen kapcsolatuk nincs egymással. A másik a Kis Arkana, ennek ere­detileg 56 kártyája volt (újab­ban ez 52-re csökkent), melyek 4 sorozatba rendezhetők. A so­rozatok, melyek mai neve káró, kör, pikk es treff eredetileg pénzérme, csésze, kard és bot voltak, melyek sorszámban a kereskedelmet, a lélek állapo­tát, a háborút és a mezőgazda­ságot jelképezték. A régi cso­magokban minden sorozat ti­zennegyedik kártyája a lovag volt. Ezt azóta elhagyták, vagy ha úgy tetszik, a „Csaló"-val (Jung) egyesült, aki az Úr (Ki­rály) és az Úrnő (Királynő, Dá­ma) apródja. Mindkét csomag eredete a ködbe vész. Egyesek arra a következtetésre jutottak, hogy a Tarokk nem más, mint a Thoth Könyve, azaz az egyipto­mi Bölcsesség Istenének köny­ve, mások a héber Cabbala 22 ösvényével hozzák kapcsolat­ba, megint mások azt tartják, hogy a bohémek hozták be Nyugat-Európába". (Dennis Wheatley, Az ördög és tevé­kenysége, New York: American Heritage Press, 1971.62.o)

A Tarokkhoz fordulók gyak­ran a jövőjük felől bizonytalan emberek. Az Isten gondviselé­sébe vetett bizalom nem elégíti ki őket ezért kétségbeesetten nyúlnak a tiltott ismeretekhez, abban a reményben, hogy ez a fajta ismeret képessé teszi őket arra, hogy elkerüljenek valami­féle elközelgő gonoszt vagy végzetet.

A Tarokk kártyának semmi­lyen tudományos értéke nincs. Bár fantasztikus dolgokat állíta­nak évszázadok óta a benne rej­lő képességekről, senki nem volt képes figyelemreméltó bi­zonyítékot produkálni, hogy az ilyen kártyaolvasások megbíz­hatóak volnának. Míg azonban megegyezhetünk abban, hogy a tarokk-interpretációk zöme ki­találás, és inkább a médium emberismeretén és képességein múlik, mintsem szellemi veze­tők jelenlétén. Vannak esetek, mikor az efféle magyarázatok igencsak természetfölöttinek tűnhetnek.
Mivel az ilyen jóslások kivé­tel nélkül eltávolítják a pácien­seket a Biblia Istenétől, és olyan ismeretek területére próbálnak betörni, melyekről Isten azt ha­tározta, hogy titkok maradja­nak, le kell vonnunk a követ­keztetést, hogy démonikusak.

Mi, keresztények, nyugodtan és békében élhetünk, tudván, hogy ismeretlen jövőnk Isten tökéletes uralma alatt van. Jé­zus Krisztus az egyetlen válasz azok számára, akik a jövőjükért kétségeskednek. Ő azt mondta: Ha pedig a mezőnek füvét, mely ma van, és holnap a kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitüek? Ne aggodalmaskodjatok te­hát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem ke­ressétek először Istennek országát és az Ő igazságát és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmasko­dik a maga dolgai felől. Elég min­den napnak a maga baja". (Máté 6:30-34)

Forrás: Új Exodus Magazin