2015. október 27., kedd

David Yonggi Cho - Dániel könyve 1.

DÁNIEL JELLEME

A fogoly Dániel (1,1-2)

"Júda királya, Jójákim uralkodásának harmadik évében Nebukadneccar, Babilónia királya felvonult seregével Jeruzsálem ellen, és körülzárta a várost. Az Úr kiszolgáltatta Nebukadneccarnak Jójákimot, Júda királyát, és a Templom kincseinek egy részét is. Nebukadneccar ezeket a kincseket elvitte Babilóniába, és az isteneinek templomában helyezte el."

Mikor Júda északi királyságát Nabukodonozor, babi­loni király i.e. 606-ban elfoglalta, a fiatal Dániel ott volt azok között a zsidók között, akiket elfogtak és elvittek Babilonba. Később azonban magas kormánypozícióba emelték Babilonban, majd Perzsiábán is. Ide akkor vitték szintén fogolyként, miután Babilont legyőzte Perzsia. A két királyság udvarának igazgatójaként Dániel nagy tisztes­séget aratott mind a vele együtt száműzetésben élő zsi­dók, mind a pogányok körében. Valamint egész életében Istennek hűséges szolgája maradt.

Dániel korának kimagasló politikai személyisége volt, aki hét egymást követő király alatt szolgált a babiloni udvarban: Nabopolassar (i.e. 625-604), Nabukodonozor (i.e. 606-561), Amel-Marduk (i.e. 561-560), Neriglissar (l.e. 559-556), Labishl-Marduk (i.e. 556), Nabonldas (i.e. 555-536). Babilon bukása után Dáriust, és Círust szolgálta a Perzsa udvarban.

Babilon, ahol Dániel életének nagy részét eltöltötte, a kor legjelesebb városa volt, és egy hatalmas birodalom fővárosaként dicsősége több mint hét évtizeden keresztül tündökölt. A modern régészeti kutatások szerint hatalmas vá­ros volt. Négyzet alakú alaprajzának a kerülete több, mint 90 km volt, egy-egy oldala nagyjából 23 km. A téglából épült városfal helyenként a száz méteres magasságot is elérte, és a föld alá is több, mint tíz méterre lenyúlt, hogy az ellenség ne tudjon alagutat fúrni alatta. Körülbelül huszonöt mé­ter vastagságú volt.
A város csodás épületeiről volt híres. A babiloni isten­nek, Merodáknak templomával és Nabukodonozor fényű­ző palotájával büszkélkedett. Ezenkívül a híres Függő Kert, az ókori világ úgynevezett hét csodájának egyike itt, a teraszosan művelt lejtőkön volt mesterségesen felfüg­gesztve.

Mindenesetre pontosan úgy, ahogy Ésaiás megprófétálta, Babilon Szodomához és Gomorához hasonlóan elbukott, és mára már csak a romok maradtak belőle (Ézs. 13,19-22). A Nagy Babilon úgy eltűnt királyainak pompá­jával együtt, mint a szélfútta fellegek. Annak az Istennek kijelentése azonban, akiről Dániel is írt, élő maradt és a mai napig is kezünkben van. Ez a kijelentés a Dániel könyve, amelyet most tanulmányozni fogunk.

Először azt nézzük meg, hogyan hódították meg a babiloniak Izrael népét, és hogyan vitték őket fogságba.

Izrael állama

Izrael, Isten választott népe. Isten hívta el, és úgy szerette, mint a szeme fényét. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak leszármazottai ők, akik Istentől ígéretet vettek.
Mégis Isten választott népét elfogták és elhurcolták Babilonba, a bűnökkel teli földre, amely nem ismerte az igaz Istent, hanem pogány isteneket imádott. Az Úr házá­nak kincseit zsákmányként vitték el, és a tejjel és mézzel folyó föld puszta hellyé lett. Miért hagyta el és sújtotta Isten ilyen keményen Izraelt?

Először is, Isten azért hagyta el Izraelt, mert Izrael elhagyta a törvényt és Isten ígéretét, melyeket Mózesen keresztül adott népének, ők azonban nem törődtek Isten törvényével, és a maguk kívánságai szerint jártak.

A Biblia gyakran hasonlítja Istent férjhez, Izraelt pedig az ő feleségéhez. A feleség hűtlen volt, és elhagyta férjét, mint egy házasságtörő nő. Kijelentette, hogy független férjé­től, és figyelmen kívül hagyta az ígéretet is, a törvényt is. Mit szólnál, ha a saját házastársad, akiben bíztál, és azt hitted, egész életedben támaszkodhatsz rá, ily módon hűtlenné válna? Valószínűleg égnél a féltékenységtől, és mindent megtennél, hogy házastársad korrigálja hibáját. Egyszerűen, ez egy ilyen dolog. Hasonló helyzetben nincs a világon olyan házastárs, aki az eseményeknek pusztán szemlélője tudna maradni!

Mennyivel inkább nem teszi ezt az igazságos Isten, a mi Atyánk! Ezért hát Isten, aki sokáig várta, hogy Izrael megtérjen és visszatérjen őhozzá, végül is Babilont, egy pogány nemzetet használt fel arra, hogy Izraelt megfegyelmezze.

Forrás: Daniel: Insight on the Life and Dreams of the Prophet from Babylon