2015. október 26., hétfő

Bill Warner: A saría törvény nem muzulmánoknak 11.

A kafírok

Az eddigiekben átfogó képet szereztünk a saríáról, és megvizsgáltuk a nők helyzetét a saríán belül . Most új témához érkeztünk: a hitetlenekhez – vagyis a nem muszlimokhoz. A saría törvényekről készült fordításokban a nem muszlim kifejezést használják, de a tényleges arab szó a kafír . A kafír szó lényegesen többet jelent a nem muszlimnál . Az eredeti jelentés: „igazság elfedője, Allah irgalmának elhárítója”, vagyis aki eltitkolja az iszlám igazságát .

A Korán szerint a kafírokat be lehet csapni, szabad összeesküvést szítani ellenük, gyűlölni, rabszolgaságba hajtani, kigúnyolni, kínozni őket vagy még rosszabbakat is. Általában még hitetlennek is fordítják, azonban ez a fordítás hibás . A hitetlen szó logikailag és érzelmileg semleges, míg a kafír a legsértőbb, leggyűlöletesebb szó, egy szó, amely tele van negatív előítéletekkel [a magyar gyaur szó jobban visszaadja a szó negatív jelentéstartalmát – a ford] .

Sokféle vallási elnevezés utal a kafírokra: többistenhívő, bálványimádó, a könyv népei (keresztények és zsidók), buddhista, ateista, agnosztikus és pogány . A kafír szó lefedi mindet: mindegy, hogy mi a vallási elnevezés, egyformán lehet őket kezelni. Amit Mohamed a többistenhívőkről mondott vagy amit tett velük, az mindenféle kafírra alkalmazható . Az iszlám hatalmas figyelmet szentel a kafíroknak A Korán legnagyobb része (64 százaléka) a kafírokról szól, míg a Szíra szinte teljes mértékben (81 százalék) Mohamed kafírokkal folytatott küzdelmeit írja le . A Hadísz (Hagyományok) 37 százaléka szintén a kafírokkal foglalkozik . A Trilógia összességében terjedelmének 60 százalékát a kafíroknak szenteli . A saría közel sem foglalkozik ennyit a kafírokkal, mivel a saría törvény elsősorban a muszlimok számára készült . Mellesleg a kafíroknak kevés joguk van, úgyhogy ez kevés magyarázatot igényel .

A muszlimok a vallási iszlámot gyakorolják, hogy a paradicsomba kerüljenek, és elkerüljék a poklot . Azonban amit Mohamed a kafírokkal művelt, az nem vallási, hanem politikai tettnek minősül. A politikai iszlám az, ami a kafírok számára fontos, nem a vallás. Kit érdekel, hogy hogyan imádkoznak a muszlimok? Ugyanakkor mindannyiunkat foglalkoztat, hogy mit tesznek velünk és mit mondanak rólunk. A politikai iszlám minden kafír számára fontos kellene hogy legyen.

Íme két idevonatkozó sária idézet a kafírokról:
[w59.2] [... ] Ez tisztázza a Korán verseit és a hadíszokat, melyek az Allahért való gyűlöletről és Allahért való szeretetről szólnak. („Al Walaa wa al Baraa”): „a kafírokkal szemben hajthatatlannak kell lenni, keményen kell fellépni ellenük, utálni kell őket, amíg el nem fogadják a Legmagasztosabb Allah által kirótt sorsot, mivel ez Allah rendeltetése.”
Az Allahért való gyűlöletet és Allahért való szeretetet Al Walaa wa al Baraa-nak hívják, mely az iszlám etika és a saría alapelve. Egy muszlimnak gyűlölnie kell, amit Allah gyűlöl, és szeretnie, amit Allah szeret . Allah gyűlöli a kafírokat, következésképp a muzulmánok is ugyanígy tesznek.
[Korán 40:35] Allah és követői gyűlölik azokat [a kafírokat], akik bármiféle felhatalmazás nélkül vitáznak Allah jelei felől [a Korán verseiről] . Így pecsételi le Allah az arrogáns, lenéző szíveket .

[h8.24] Nem engedélyezett zakátot (alamizsnát) adni egy kafírnak vagy annak, akit eleve kötelességünk támogatni, például egy feleségnek vagy családtagnak.
Néhány ide vonatkozó Korán-idézet:
A kafírokat ki lehet gúnyolni:
[Korán 83:34] Azon a napon [ítélet napján] a hívők ki fogják gúnyolni a kafírokat, miközben nászágyukon ülnek, és nézik őket . Vajon megkapták-e a kafírok a fizetségüket azért amit cselekedtek?
A kafírokat le lehet fejezni:
[Korán 47:4] Ha a csatamezőn találkoztok a kafírokkal, vágjátok le a fejüket, míg fölényesen le nem győztétek őket, majd fogjátok a rabokat, és szorosan kötözzétek meg őket . 

A kafírok ellen szabad összeesküvést szőni:
[Korán 86:15] Összeesküdnek ellened és cselszövést terveznek ellened [Mohamed ellen], ám én is összeesküdök ellenük és cselszövést tervezek ellenük. Ezért viselkedj higgadtan a kafírokkal, és hagyd őket békén egy ideig.

A kafírokban szabad félelmet kelteni:
[Korán 8:12] Ekkor a te Urad az Ő angyalaihoz szólt és ezt mondta: „Veletek leszek. Adjatok erőt a hívőknek. Én pedig rettegést fogok kelteni a kafírok szívében, le fogom vágni a fejüket, és az ujjuk hegyét is.”
Egy muzulmán számára egy kafír nem lehet barát:
[Korán 3:28] A hívők ne barátkozzanak kafírokkal más hívők helyett! Akik mégis ezt teszik, elveszítik Allah védelmét, egyedül maradnak önnönmaguk védőiként . Allah figyelmeztet benneteket, hogy féljétek őt, hisz mindenki hozzá fog majd visszatérni .

A kafírok gonoszak:
[Korán 23:97] És mondd: „Ó, Uram, nálad keresek menedéket a gonoszok (kafírok) sugalmazásai elől. És nálad keresek menedéket, Uram, az ő jelenlétük elől.
A kafírok kegyvesztettek:
[Korán 37:18] Mondd meg nekik: „Igen, és ti [kafírok] kegyvesztettek lesztek!”
A kafírok átkozottak:
[Korán 33:61] Meg lesznek átkozva, és ahol rájuk lelnek, ott megfogják és megölik őket . Allah ugyanezt tette azokkal is, akik előttük jöttek. És nem fogtok változást találni Allah megszokott eljárásaiban .