2015. október 27., kedd

Josh McDowell - A jövendőmondásról 4.

Tükrözés

„Ez a fajta jövendőmondás kristálygömböket, tükröt, ás­ványkristályokat vagy tiszta vizet használ, mint a jövő tük­reit. Léteznek okkult kéziköny­vek a tükör-jóslás, vagy tükör- varázslás témaköréről. A tükörvarázsló mágikus tükre segítségével foglalkozhat gyógyítással vagy büntetéssel, emberek távolról való kezelésével, vagy megóvó varázslással, és ígv to­vább.
A tükör-jóslást gyakran arra használják, hogy az érdeklődő előtt ismeretlen dolgokat feltár­ják segítségével, így bűncselekmények felderítésére, vagy ne­héz betegségek diagnosztizálá­sára, de az egész világon leját­szódó bármely fizikai történés megállapítására is. Nemcsak tükröt használnak okkult esz­közként hanem kristálygöm­böt, ásványok kristályait és más fényvisszaverő tárgyakat. Esetenként még vizet is használ­nak fényvisszaverő felület­ként". (Kurt Koch: Krisztus és Sátán között, idézett mű 42. o)

A kristályba meredő személy a féltételezés szerint látnoki ál­lapotba kerül, amelynek segít­ségével akár a jelenben, akár a jövőben lejátszódó eseménye­ket és dolgokat képes meglátni, függetlenül azok idő- vagy tér­beli távolságától. A kristály állí­tólag képek sorozatát hozza az illető szeme elé, ilymódon képessé téve őt, hogy belelásson az ismeretlenbe.

A tükör-jóslásnak sem a ke­reszténységben, sem a tudo­mányban nincs helye. Nem annyira egy „jövőbe nyíló ab­lakról" van szó, hanem rend­szerint pusztán a jó megsejtés, és a jós gazdag fantáziájának terméke. Esetenként azonban ténylegesen okkult tevékeny­séggel állhatunk szemben.
Mindkét esetben azonban a páciens médiumtól vagy jóstól vár segítséget Az egész Szent­íráson keresztül Isten elítéli az ilyen praktikákat űzőket és a náluk tudakozókat. Azt hirde­tik magukról, hogy Isten szavát szólják, valójában azonban szélhámosok.

„Nem láttatok ti semmiféle látomást, csak hazugságot és hamis jóslatokat, mégis azt mondjátok: »Ezt mondja az Örökkévaló…«. Pedig az Örökkévaló nem küldött titeket, hogy szóljatok az ő nevében. Mégis becsapjátok az embereket, akik szavaitok beteljesedését remélik.

"Bizony, hamis látomásokat láttatok, hazug jóslatokat jövendöltök, amikor azt mondjátok: »Ezt mondja az Örökkévaló…« — noha én nem szóltam hozzátok!” Ezért azt mondja nektek Uram, az Örökkévaló: „Mivel üres szavakat mondtatok, és hazugságot láttatok, ezért én ellenetek fordulok! — mondja Uram, az Örökkévaló. —  Kezem súlyát meg fogják érezni azok a próféták, akik üres és hamis látomásokat látnak, és hazugságokat prófétálnak! Nem maradhatnak népem közösségében, nem írják nevüket Izráel fiainak névsorába, s nem mehetnek be többé Izráel földjére! Amikor ezek beteljesednek, akkor fogjátok megérteni, hogy én vagyok az Örökkévaló, az Isten! (Ezékiel 13:6-9)

Forrás: Új Exodus Magazin