2011. szeptember 21., szerda

John Bunyan: A zarándok útja 10.

Keresztyén. Hajlóról elmondottam az igazat, s ha magamról is el kell az igazat mondanom, úgy ki fog tűnni, hogy köztem s közte semmi különbség sincs. Igaz, hogy ő visszatért házához, én pedig a halál útjára tévedtem, félrevezetve egy Világbölcs nevezetű úr testies rábeszélései által.

Jóakaró. Ah, hát terád is ráakadt? Tehát arra akart indítani, hogy Törvényes úrnál keress könnyebbülést. Mind a ketten csalók; s elfogadtad tanácsát?

Keresztyén. Igen, amennyire mertem, fájdalom! Törvényes urat addig keresém, míg csak azt nem hittem, hogy a háza mellett levő hegy reámszakad, s így kénytelen valék megállapodni.

Jóakaró. E hegy már sokaknak halálát okozá, s fogja még sokaknak okozni. Jól jártál, hogy megmenekedtél, anélkül, hogy szétzúzattál volna általa.

Keresztyén. Nagyon igaz! s magam sem tudom, mi lett volna belőlem, ha szerencsére újra Evangelistával nem találkozom, éppen akkor, midőn zavaromban nem tudtam hová lenni. De Isten kegyelme vezette őt hozzám, mert ha ez nem történik, soha sem jöttem volna ide. Most itt vagyok, mint olyan, ki ama hegy alatt előbb megérdemelte a halált, mielőtt ura előtt állott s vele beszélt volna. S mily nagy kegyelem reám nézve, hogy ide mégis bebocsájtatám.

Jóakaró. Mi senkinek sem teszünk szemrehányást, cselekedtek légyen bármit idejövetelük előtt. Senki nem vettetik ki (János 6,37). Jöjj hát, édes Keresztyénem csak egy kis darabon velem, s én megmutatom neked azon utat, melyen menj. Nézz ide, látod ama keskeny utat? Ezen úton kell haladnod. A pátriárkák és próféták, Krisztus és az ő apostolai készítették s nagyon egyenes; ezen úton járj!

Keresztyén. S nincsenek oly fordulatai s kanyarulatai, melyek által az idegen utat veszthet?

Jóakaró. De több utak is vannak mellette, melyek azonban görbék és szélesek, de azok közt az igaztalantól megkülönböztetheted, mert az igaz egyenest megy s keskeny (Máté 7,14).

Láttam azután álmomban, hogy Keresztyén tovább kérdezte, hogy a vállain levő tehertől nem tudná e megszabadítani? mert eddigelé nem menekedheték tőle, s az ő segedelme nélkül nem is menekedhetik.

Ő pedig mondá neki, ami terhedet illeti, légy addig türelemmel, míg a szabadulás helyére nem érsz, s ott vállaidról magától le fog esni.