2014. július 2., szerda

Dave Hunt - Az üdvösség kérdése 11.

Jelentéstani félreértés?

Hitvédő művében Peter Kreeft azt a meghökkentő kijelentést teszi, hogy a hit által való megigazulás, amit Luther hangoztatott, katolikus doktrína, amit mindig is tanított és még ma is tanít Róma.
Kétség sem férhet ahhoz, hogy Kreeft tisztában van azzal, hogy a katolicizmus „hit általi üdvössége” nagymértékben különbözik attól, amiről Luther kijelentést kapott a Szentírásból, illetve attól, amiben ma a teljes evangéliumi keresztények hisznek. Ha ez nem így lenne, akkor azt kellene állítanunk, hogy Luther és a többi reformátor minden bizonnyal elmezavarban szenvedett. Az inkvizítorok pedig még kegyetlenebbek voltak, mint gondolnánk, hiszen nem mondták el a lángok martalékaivá vált szerencsétlen lelkeknek, hogy mindez csak egy jelentéstani félreértés, vagyis hogy Róma nemcsak hogy tanítja „eretnekségüket”, hanem annak szerzője is.

Keith Fournier Teljes evangéliumi katolikusok (Evangelical Catholics) c. könyvében egyenlővé teszi a katolicizmust Isten kegyelmének bibliai evangéliumával. Vannak katolikusok, akik D. James Kennedy anyagát (Evangelism Explosion) használják annak bebizonyítására, hogy ők teljes evangéliumi keresztények. Amikor ennek az írásnak a használatáról kérdezték, Fournier a következőket válaszolta:

"...James Kennedy evangélizációiban volt néhány dolog, amit mi, katolikusok nem tudtunk elfogadni, ugyanis nem volt a katolikus tanítás része. Túl kézzelfogható volt például az, hogy valaki teljesen meg lehet győződve arról, hogy üdvössége van..., illetve az, hogy csak hit által nyerhető el az üdvösség.
Mi, katolikusok, valóban hit által üdvözülünk, de fontos az is, hogy engedelmeskedjünk Krisztusnak...; ott vannak az engedelmesség cselekedetei és az Isten Szellemével való együttműködés.
Ezzel teljesen összekapcsolódnak az üdvösség kérdésével."

Pál apostol azt írja: „De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.” (Galata 1,8)

Azokra az emberekre utalt itt, akik akkor el akarták ferdíteni Krisztus evangéliumát (Galata 1,7). Ezek a judaista törvénytisztelők amellett, hogy részben elfogadták az igazi evangéliumot, azt állították, hogy még szükség van arra is, hogy valaki körülmetélkedjen és betartsa a törvényt (Apostolok cselekedetei 15,24). Ez a fajta hozzátevés az evangéliumot elferdítette, és Pál apostol átkot is mondott ki rájuk. A katolicizmus immár 15 évszázada tesz hozzá az evangéliumhoz olyan dolgokat, amiről a judaisták akkor még csak nem is álmodtak. Ez is kiérdemli Pál apostol fent idézett szavait: „legyen átok”.