2014. július 9., szerda

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 28.

A gazdag ifjú

Létezik egy másik terület is Isten anyagi rendszerében, ezt szeretném most feltárni előttetek. A Márk 10,17-23-ban elolvashatjuk a gazdag ifjú történetét. Ez a Biblia egyik leginkább félreértelmezett története. Mindig a hagyományos világi gondolkodásmód fényében olvastuk, és úgy véltük, Isten szét akarta zúzni azt a fiatalembert, de nem erről van szó. Félreértésünk oka ugyanaz volt, amely miatt az ifjú is elment Jézus mellett,- Isten Igéje iránti tudatlanság. Nem tudta, mit deklarál a szövetség. Ismerte ugyan a Törvényt és a Tízparancsolatot, Ábrahám szövetségéhez azonban ennél sokkal több dolog tartozik. Isten egyezséget kötött Ábrahámmal, és ígéretet tett, hogy meg tesz bizonyos dolgokat, ha ő engedelmeskedik a Szavának. Később próféták támadtak, akik hozzátettek még ehhez a szövetséghez, és lejegyezték, hogy Izrael hasznát vehesse. Olvassuk most el ezt a beszélgetést Márk beszámolójában. "És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy; kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat. Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan, mert sok jószága volt. Jézus pedig körültekintvén monda tanítványainak: Mily nehezen, mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van! "

Mielőtt elkezdenél elmélkedni az Igén, rá kell bíznod magad a János 10,10 abszolút igazságára: "A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek."
Valahányszor olyasmit olvasok, ami ennek látszólag ellentmond, azonnal megállok, és kiigazítom a gondolkodásomat. Az igazság valamilyen módon rejtett, s a feltárásában a Szent Szellemre hagyatkozom. Nem Isten okozza nehézségeinket, nem Ő lop tőlünk, hiszen minden jó Tőle származik! Amikor erre az alapvető igazságra támaszkodsz, akadályozod a Sátánt, és végzetes csapást mérsz a csalásra. De ha megengeded neki, a Sátán bizonygatni fogja neked, hogy Isten szegénységben és betegségben akar tartani, hogy alázatra tanítson. Megpróbál arról is meggyőzni, hogy a gazdag ifjú azért nem nyerte meg az örök életet, mert volt pénze. A Sátán azonban hazug és a hazugságok atyja!

Az Úr a következőképpen tárta fel az igazságot előttem. Amikor a Márk 10,20-at olvastam ("Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam IFJÚSÁGOMTÓL FOGVA"), szólt hozzám: "Látod, ezért volt gazdag." Azután az 5Mózes 8,18-hoz vezetett, ahol az áll, hogy Ő ad erőt a meggazdagodáshoz abból a célból, hogy szövetségét megszilárdítsa. Ez a fiatalember tehát szemmel láthatóan betöltötte a szövetségnek ezt a részét. Az Úr így folytatta: "Kértem-e tőle olyat, amit nem én adtam neki korábban?" Meg kell értened két tényt:

1. Amid van, azt Istennek köszönheted;
2. Ő soha nem kéri tőled, hogy adj fel valamit anélkül, hogy ne viszonozná valami jobbal.