2014. július 11., péntek

Derek Prince - Isten titkos terve kibontakozik - A kereszten végbement helycsere 1.

I. Bevezetés

Ézs. 53:6. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az õ útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét õ reá veté.

—A kereszten Jézus, az Isten Fia, magára vette az összes gonoszságot, amely miatt Isten ítélete sújtotta volna Ádám fiait, azért, hogy cserébe Ádám fiai megkaphassák mindazt a jót, amely örök jogon a Jézusé, az Isten Fiáé volt.

II. E helycsere első három területének áttekintése:

A. Ézs. 53:5. És õ megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az õ sebeivel gyógyulánk meg.

—Megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért ... hogy nekünk békességünk lehessen (vagyis bűnbocsánat, megbékélés)

B. Ézs. 53:4–5. Pedig betegséginket õ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentõl! És õ megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az õ sebeivel gyógyulánk meg.

—Betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá ..., hogy mi meggyógyulhassunk

C.Ézs. 53:10. És az Úr akarta õt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az õ keze által jó szerencsés lesz.
2 Kor. 5:21. Mert azt, a ki bûnt nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk õ benne.

—Jézus bűnné lett a mi bűnösségünkkel, hogy mi igazakká lehessünk az ő igazságával.

III. A helycsere további területei:

D. Ézs. 53:10. És az Úr akarta õt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az õ keze által jó szerencsés lesz.

—Az Úr akarta őt megrontani betegség által. Vesd össze:

1. Mik. 6:13—Én is azért megvervén, beteggé teszlek téged, elpusztítalak a te bűneid miatt. Jézus beteggé tétetett a mi „betegségünk miatt”, hogy mi egészségessé válhassunk az ő egészségével
2. Ézs. 1:5–6. Miért ostorozzalak tovább, holott a bûnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erõtelen. Tetõtõl talpig nincs e [test]ben épség, [csupa] seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.

—Egy kép arról, hogy Isten milyennek látta a hitehagyott Izraelt:

Vallásos, de lázadó és megromlott. Ez a kép pontos képet ad Jézus testéről a kereszten, mivel azonosult a lázadásunkkal és magára vette annak következményeit.

3. Ézs. 52:13–15. Ímé, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicsõ lesz nagyon. Miképen eliszonyodtak tõled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt: Akképen ejt ámulatba sok népeket; fölötte a királyok befogják szájokat, mert a mit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek.

—Egy másik kép Jézus szörnyű testi szenvedéseiről, a rá következő felmagasztalásról, valamint halálának a jótéteményeiről, amelyek minden nemzet számára elérhetők lesznek.

4. ApCsel 3:16. És az õ nevében való hit által erõsítette meg az õ neve ezt, a kit láttok és ismertek; és a hit, mely õ általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.
—Az eredmény: Teljes épség az Ő neve által

a. Figyeljük meg a különbséget a betegségek (többesszám) és a betegség (egyesszám) között!
b. 2 Móz. 15:26. És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hûségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az õ szemei elõtt és figyelmezel az õ parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
—...egyet sem bocsátok reád ama betegségek (többesszám)

c. 2 Móz. 23:25. És szolgáljátok az Urat a ti Istenteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közûletek a nyavalyát.

—eltávolítom közületek a nyavalyát (betegséget) (egyesszám)

5. 5 Móz. 7:15. És távol tart az Úr te tõled minden betegséget, és Égyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, a melyeket ismersz; nem veti azokat te reád, hanem mind azokra, a kik gyûlölnek téged.

—Mindkét áldást megígéri: Távol tart az Úr te tőled minden betegséget (egyesszám), és Egyiptomnak minden gonosz nyavalyáját (betegségeit) (többesszám)