2013. december 15., vasárnap

Tom Marshall - Amikor a kapcsolat válságba jut 4.

Viselkedési minták

Az említett gondolkodási problémákból és érzelmi állapotokból szár­ma­zó alapvető viselkedésmódok fő jellemzője vagy a küzdelem, vagy a menekülés, de az is megtörténhet, hogy valakinek a viselkedése va­dul ingadozik a két szélsőség között. Az első fogalom, a küzdelem, vi­szályt, vitát, harcot és szembenállást jelent. Agresszív és erőszakos vi­sel­ke­dés fakadhat belőle. Ez lehet fizikai, de még gyakrabban érzelmi, lel­ki bántalmazás. Az utóbbi végeredményben visszahúzódást, a kap­cso­lat elől való kitérést jelent: az ember menekülne.

A látszat ellenére a harc általában reményteljesebb a kapcsolatra néz­ve, mert azt jelzi, hogy vagy az egyik, vagy mindkét fél azt érzi a szí­ve mélyén, hogy még van valami a kapcsolatban, amiért érdemes har­col­ni, ha más nem is, a saját önbecsülésük. A menekülés azt jelzi, hogy az ember tudatosan vagy öntudatlanul felmérte a helyzetet, és ar­ra a meggyőződésre jutott, hogy a kapcsolat nem éri meg a fáradságot.

Beavatkozás segítségnyújtás céljából

Elég sok időt eltöltöttünk a kapcsolatok anatómiájával. A kapcsolatok gyó­gyulásának vagy helyreállásának azonban mint később látni fog­juk nem az emberek gondolkodásával és érzelmi állapotával való fog­lalkozás az elsődleges kulcsa. Mindazáltal ezek a viselkedésmódok egy valódi aknamezőt jelentenek, amellyel találkozni fogunk, ha se­gí­te­ni próbálunk a bajba jutott embereknek, ezért meg kell értenünk, mi­vel állunk szemben. Egy aknamezőn pedig nem tanácsos melléfogni.

Az aknamezőn átvezető utat nem annyira nehéz megtalálni, mint gon­dolnánk, feltéve, hogy figyelembe veszünk egy rendkívül fontos tényt. Amikor megpróbálunk valakinek segíteni mint tanácsadó, ba­rát, bizalmas vagy pásztor, kapcsolatra lépünk vele. Ebbe a kap­cso­lat­ba pedig ugyanazokat a dolgokat kell befektetnünk, és ugyanúgy igény­li a személyes részvételünket, mint bármilyen más kapcsolat. Más szavakkal: nem az ember változó, megjósolhatatlan han­gu­la­ta­i­nak vagy reagálásainak kezelési technikáira kell koncentrálnunk, ha­nem arra, hogy szeretettel, bizalommal és tisztelettel forduljunk felé, és őszintén megpróbáljuk megérteni mind őt, mind pedig azt, amit átél.

Nézzük például a szeretetet! Ha valójában nem is érdekel minket az az ember, soha nem leszünk képesek eredményesen segíteni neki, füg­getlenül attól, hogy milyen jártasak vagyunk a tanácsadás mód­sze­re­iben. Az összetört kapcsolatok traumájában vergődő emberek fo­ko­zot­tan érzékenyek az érzelmi és szellemi viszonyokra. Ha tü­rel­met­len­ség, érdektelenség, kritizálás vagy vádlás van a szívünkben, ők ezt fel­is­merik és érzékelik, bármilyen ügyesen színlelünk, vagy próbáljuk eze­ket rejtegetni.

Ugyanezt elmondhatjuk a tiszteletről is. Ha valaki életének egy fon­tos területén kudarcot vagy elutasítottságot él át, ez súlyosan ve­szé­lyezteti önbizalmát és önbecsülését. Önértékelésének meg­tá­mo­ga­tá­sá­hoz kétségbeejtő szüksége van tiszteletre, figyelmességre és meg­erő­sítésre. Ha lekezelően bánunk vele, vagy egy sietős, le­egy­sze­rű­sí­tett megoldást kínálunk a problémáira, azt könnyen úgy értelmezheti, hogy mi még jobban megalázzuk. Ezért írta Pál olyan bölcsen a ga­lá­ci­aiaknak: “Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti szel­lemiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek szellemével, ügyel­vén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.” 1

Hasonló módon fel kell építenünk a bizalom légkörét, amelyben az emberek biztonságban érzik magukat ahhoz, hogy megnyíljanak, mert tudják, hogy amit elmondanak, azt bizalmasan kezeljük, és senki sem használja fel ellenük.

És végül: a bajba került embernek elsősorban égető szüksége van ar­ra, hogy találjon valakit, aki meg akarja őt érteni. Nem arra van szük­sége, hogy egyetértsenek vele, hogy helyeseljenek neki, vagy tá­mo­gas­sák a véleményét, hanem arra, hogy őszintén megpróbálják meg­ér­teni. Jellemző a súlyos feszültségekkel megterhelt kapcsolatokra az a szituáció, hogy van két ember, aki azt hiszi, hogy pontosan tudja, mi a baj a másikkal, viszont mindketten meg vannak győződve arról, hogy a másik egyáltalán nem érti meg őt, a valóság viszont az, hogy egyál­ta­lán nem értik saját magukat.

Ha türelmesen, értelmes módon, odaszántan és őszinte törődéssel fi­gye­lünk, a bajba jutott ember gyakran bátorságra kap, hogy feltárja za­va­ros gondolatait és érzelmeit. Ha ez megtörténik, ezeknek ereje leg­alábbis ideiglenesen megtörik. A mozaikkockák elkezdenek a he­lyük­re kerülni, és tudatosul néhány rejtett dolog. Akkor és csak ak­kor válik az az ember képessé arra, hogy meghallgassa, amit mondunk.