2013. december 10., kedd

Derek Prince - Isten célja az új nemzetség számára 12.

A cselekedeteknek és az akaratnak harmóniában kell lenniük, hogy akarjuk és tegyük Isten akaratát Isten kegyelme által, ami működik bennünk. A Filippi 4,13-ban azt mondja Pál: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.

De ez az erő nem az enyém, hanem Krisztusé. Végül Jézus összefoglalta az Atyával való kapcsolatot nagyon világosan és szépen, a János 14,9-ben:

"Mondá neki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem Filep? Aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?"

Ez az összefoglalása az ő kapcsolatuknak. Mit kell mondani a világnak? Ha látsz engem, látod Krisztust. A Galata 1,16-ban Pál azt mondja, hogy tetszett az Istennek, hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem. Isten célja a hívővel az, hogy az Ő Fiát kijelentse benne. Nem azért vagyunk, hogy magunkat mutassuk a világnak, hanem azért, hogy Krisztust mutassuk be, és ez egy hatalmas elhívás.

Még egy gondolattal fejezzük be. Nem hiszem, hogy egyénileg egy hívő be tudja tölteni ezt a követelményt. Krisztus egységes teste, a testület, amely a követelményeket be tudja tölteni, és látjuk, hogy az új ember nem elszigetelt egyén. Egyikünké sem az egész igazság, minden kijelentés, mindannyian felelősek vagyunk a magunk részéért, hogy tegyük, mondjuk, de az egész kijelentés a Testnek szól. Egy Igével fejezzük be ezt a tanulmányt:

Efézus 2,10: Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtvén Általa Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Nem én vagyok az Ő alkotása, hanem mi vagyunk az ő alkotása. A görögben: "poénná". A "poema" angolul: költemény, mestermű. Mi vagyunk az Ő mesterműve. Tehát már megvannak a jócselekedetek, hogy azokban járjunk együttesen.

Efézus 2,13-15: Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetetek a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén: hogy ama kettőt egy új emberré teremtse magában, békességet szerezvén.

Efézus 4,4: Egy a test és egy a Szellem is, miképpen elhivatásotoknak egy reménységében hívattatok el is.

Efézus 4,12-13: A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.

"Érett férfiúságra" - ezt érett emberre mondja a görög, nem több személyről, hanem egy összetett testről van szó, amely be fogja tölteni az új teremtés feladatait Krisztusban.

Következő tanulmányunk címe: Hogyan semmisíti meg Krisztus a sátán munkáját?