2013. december 1., vasárnap

Rodney H. Browne - Tizenöt ok, amiért dícsérjük Istent a 107. zsoltár alapján

OLY sok okunk van arra, hogy dícsérjük Istenünket, itt csak néhányat sorolunk fel ezek közül:
 
1.     Dícsérjük Istent, mert Ő jó.
 
2.     Dícsérjük Istent, mert örökkévaló az Ő kegyelme.
 
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az Ő kegyelme. Zsoltár 107:1
 
3.     Dícsérjük Istent, mert megszabadít bennünket ellenségünktől.
 
Ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott a szorongatónak kezéből;
Zsoltár 107:2
 
Mondják ezt a megváltottak: "Megváltott vagyok!"
 
4.     Dícsérjük Istent, mert összegyűjti az Ő népét.
 
És akiket összegyűjtött a különböző földekről: napkelet és napnyugat felől, északről és a tenger felől. Zsoltár 107:3
 
5.     Dícsérjük Istent, mert megszabadít bennünket nyomorúságainkból.
 
De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket. Zsoltár 107:6;19
 
6.     Dícsérjük Istent, mert egy városba vezet be bennünket - az Ő városába.
 
És vezeté őket egyenes útra, hogy lakóvároshoz juthassanak. Zsoltár 107:7
 
Az Úr azt ígéri, hogy otthont készít a számunkra - mind itt a földön, mind pedig a mennyben. Végsősoron, vadonatúj otthonnal lát el bennünket, amikor meg fogja alapítani az új mennyet és az új földet.
 
7.     Dícsérjük Istent az Ő jóságáért és csodadolgaiért.
 
Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Zsoltár 107:8;15;21;31
 
8.     Dícsérjük Istent az Ő lelket megelégítő erejéért.
 
Hogy megelégíté a szomjazó lelket, és az éhező lelket betölté jóval! Zsoltár 107:9
 
9.     Dícsérjük Istent a szorongattatásból való szabadulásért.
 
De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadítá őket. Zsoltár 107:13
 
De az Úrhoz kiáltának az ő szorultságukban, és sanyarúságukból kivezeté őket. Zsoltár 107:28
 
10.     Dícsérjük Istent a sötétségből és a halál árnyékából való szabadulásért.
 
Kihozá őket a sötétségből és a halálnak átnyékából, köteleiket pedig elszabbatá. Zsoltár 107:14
 
11.     Dícsérjük Istent a kötelékekből való megszabadulásért.
 
...köteleiket pedig elszaggatá. Zsoltár 107:14b
 
Hogy összetöré az érckapukat, és a vaszárakat letördelé! Zsoltár 107:16
 
12.     Dícsérjük Istent a fizikai egészségért.
 
Kibocsátá az Ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből. Zsoltár 107:20
 
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Zsoltár 103:3
 
És monda: Ha ate Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az Ő szemei előtt, és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közűl, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. II. Mózes 15:26
 
Pedit betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 5 És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése Rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg. Ézsaiás 53:4-5
 
Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és Ő hordozta a mi betegségünket. Máté 8:17
 
A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. János 10:10
 
Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. 15 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. 16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Jakab 5:14-16
 
Aki a mi bűneinket Maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. 1 Péter 2:24
 
13.     Dícsérjük Istent a veszedelemből való szabadulásért.
 
Kibocsátá az Ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből. Zsoltár 107:20
 
14.     Dícsérjük Istent az élet viharaiból való szabadulásért.
 
Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok. 30 És örülének, hogy lecsillapodtak, és vezérlé őket az ő kívánságuknak partjára. Zsoltár 107:29-30
 
És felkelvén megdorgálá a szelet és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség. Márk 4:39
 
15.     Dícsérjük Istent az anyagi jólétért.
 
Folyóvizeket tett pusztává, és vízforrásokat szárazzá; 34 Gyümölcstermő földet meddő földdé, a rajta lakó népnek gonoszsága miatt. 35 Pusztaságot tett álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká. 36 És telepített oda éhezőket, hogy lakóvárosokat építsenek. 37 És mezőket vetének be és szőlőket plántálának, hogy hasznos gyümölcsöt szerezzenek. 38 És megáldá őket és igen megszaparodának, és barmaikat sem kevesbítette meg. Zsoltár 107:33-38