2013. december 18., szerda

Derek Prince - Hogyan semmisíti meg Krisztus a sátán munkáját? 3.

Második eredménye volt Adám bukásának, hogy a Sátán kicsikarta tőle azt a hatalmat, amelyet Isten neki adott. Krisztus megváltó munkájának eredményeképpen a hatalom, amelyet a Sátán bitorolt, visszaállíttatott Krisztusban, és elérhetővé vált az új nemzetség számára. Ebben tehát a kulcsgondolat a hatalom (Máté 28,18-20). Feltámadása után és mennybemenetele előtt Jézus azt mondta:

"Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön."

A helyes fordítás tehát: "Minden fennhatóság, hatalom most nekem adatik". Emlékezzetek, Jézus a keresztrefeszítése előtt a Sátánt e világ fejedelmének nevezi. A megkísértéskor a pusztában a Sátán megmutatja Jézusnak a világ minden országát és dicsőségét, és ezt mondja: "Mindezt a hatalmat néked adhatom, mert ez az enyém." De Jézus halála és feltámadása eredményeképpen ez a hatalom elvétetett a Sátántól, és átadatott az Ur Jézus Krisztusnak, mivel Ő vette el az ádámi nemzetség bűnének büntetését, és ez lehetővé tette Istennek ezt a cserét anélkül, hogy az igazsága csorbát szenvedett volna.
A jehovisták most is azt tartják, hogy az államhatalom sátáni, és ezért ellene vannak. Ez nagyon rossz látás, mert ezzel az ember eleve lemond arról, amije van. Rossz hatást gyakorol ez a keresztényekre, mert így mindig a rosszat várják az államhatalomtól; hogy egyre rosszabb és rosszabb lesz. De ez téves teológiai látás. Jézus lefegyverezte a hatalmasságokat, és hozzáférhetővé tette a "döntések völgyét". Ezzel olyan helyre adott befolyást, ami el van rejtve a "halandóktól".

Megjegyzés

Amerikában vannak úgynevezett "harcos keresztények", akik azért harcolnak, hogy az élet minden területén keresztény elvek érvényesüljenek. Ez egy "új jobb oldal". Követelik, hogy az iskolában ne legyen monopolhelyzetben az evolúciós elmélet, hanem tanítsák a teremtést is, és a gyerekek szabadon választhassanak a kettő között. Harcolnak az abortusz ellen, valamint a feminista mozgalmak ellen, amelyeket valójában a Jézabel szelleme vezérel. Harcolnak azért, hogy az államnak minél kisebb befolyása legyen az egyén fölött. A világban ezért sokan utálják őket. Magyar körülmények között inkább a természetfölötti síkon tudjuk befolyásolni az eseményeket, imával, bár a legutóbbi időkben történt események (1989-ben) ezen a területen is változásokat hozhatnak.

Imádkozni lehet a lakáselosztásért, hogy olyan emberek kerüljenek hatalmi pozíciókba, akik a jogosság, méltányosság, igazság alapján végzik az elosztást. Imádkozni lehet az áremelések ellen a közjóért, nem a mindig rosszabbra kell várni, hanem imádkozni kell az anyagi bőségért és az igazságos elosztásáért.

Ilyen módon az egész gondokodásmódunkat át kell rendezni. Nem kell öncélúnak, beszűkültnek lenni az imában. Nem valahonnan messziről irányítják a sorsunkat, mert befolyásolhatjuk az életünket Jézus
Krisztuson keresztül. Ez aktív keresztény szellemi harcosságot kíván. Amerikában természetes síkon folyik ez, itt Magyarországon szellemi szinten. Akkor lesznek olyanok a nemzetben, mint Eszter. Amikor Eszter a király elé állt, képviselte a zsidókat. De soha nem állhatott volna a király elé, ha a nép Márdokeus vezetésével nem böjtölt volna.

Előfordulhat ma is, hogy lesznek olyan emberek, akik ilyen magas pozícióba kerülnek. Ez soha nem öncélú. Isten mindig azért tett ilyet, hogy felhasználja az Ő népe javára. Ilyen volt József esete is, aki
megmentette Izrael népét az éhségtől, mert éhség volt az egész földön, kivéve Egyiptomot, ahol Józsefet a Fáraó fejedelemmé tette és Isten megjelentette Józsefnek a tervét (1 Mózes 41-45 fejezetek). Ilyen volt Dániel esete Nabukodonozorral, vagy Círus esete, aki nem volt zsidó, mégis jót cselekedett velük, szabadon engedte őket a fogságból.