2011. április 7., csütörtök

Rodney H. Browne: Az üldöztetés áldásai

Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: 9 Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. 10 A minden kegyelemnek Istene pedig, Aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká, 11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 1 Péter 5:8-11
Minden igaz, a Márk 16:15-18-at megcselekvő hívő üldöztetést fog szenvedni, azonban az üldöztetésnek vannak áldásai.
1. áldás: Tökéletesség
Próbáljátok meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivéve, ha méltatlanok vagytok. 2 Korinthus 13:5
Az ellenállás és az üldöztetés arra fog indítani, hogy kritikusan szemléld önmagadat, hogy a viselkedésedet, a szavaidat, a cselekedeteidet és az útirányodat illetően valóban Isten akaratában vagy-e. Vedd számba önmagadat - nem emberi vélemények alapján -, hanem az Isten Igéje által felállított mérce alapján. Ne csak a neked tetsző Igéket alkalmazd önmagadra, hanem fogadd be Istennek teljes Igéjét, mintha az egyenesen neked szólna. Miközben így megvizsgálod önmagadat és engeded, hogy az Úr megmetssze az ágaidat, hited csiszolódni és tökéletesedni fog.
2. áldás: A hitben való megalapozottság
Mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre, 12 Azaz, hogy együtt felbuzduljunk tinálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Róma 1:11-12
Az üldöztetés vagy az Istenben való hited megerősödése vagy az abban való elgyengülés felé fog vezetni téged. Ha nem adod meg magad a nyomásnak, akkor mindenképpen meg fogsz erősödni. Ahogy együtt haladunk az úton és együtt álljuk ki az üldöztetés próbáját, egymás hite által is erősödünk. Ahogy a mondás tartja - ami nem öl meg, az jobbá tesz!
3. áldás: Szellemi erő
A görög sthenos szó azt jelenti: összekötni és megerősíteni úgy, hogy a két összekötött anyag ne görbüljön el, ne váljon, ill. ne essen szét. Ezt a szót csak itt használja a Szentírás. Minden próbában és kísértésben az Úr - Az Ő Szelleme és az Ő Igéje - a mi erőnknek a forrása. Ahogy tornagyakorlatok és használat által az izmaink erősödnek, ugyanúgy épül fel és fejlődik szellemi erőnk is azáltal, hogy használjuk azt, hogy erősen állunk az Úrban.
4. áldás: A hitben alaposan és erősen való megmaradás
A görög themelioo szó azt jelenti: jó megalapozottság. Megalapozottnak lenni azt jelenti, hogy nem mozdulunk el. Ha valamiben megalapozottak vagyunk, akkor abban a dologban mély ismeretünk van - tudjuk, hogy tudjuk. Megalapozottak vagyunk - meg vagyunk gyökerezve - a hitben. Nincs olyan építmény, amely kiállná az idő próbáját anélkül, hogy jó, erős alapokra lenne építve. A szilárd alapok lerakását nem lehet semmivel sem pótolni - időt, erőfeszítést és tehetséget igényel. Az alapokat a nehéz időszakokban való növekedésed közben tudod lerakni és kiépíteni.
5. áldás: Az üldöztetés segít az evangélium messzibb területekre történő terjesztésében
Saulus pedig szintén javasolta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. 2 Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta. 3 Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe vetette. 4 Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az Igét. 5 És Filep lemenvén Samária városába, prédikálta nékik a Krisztust. 6 A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. Ap. Csel. 8:1-6
Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának Feníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, senkinek nem prédikálván az Igét, hanem csak a zsidóknak. 20 Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor Antiókhiába bementek, szólának a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. 21 És az Úrnak keze volt velük; és nagy sokaság tére meg az Úrhoz, hívővé lévén. Ap. Csel. 11:19-21
Amikor az Egyház az üldöztetés miatt szétszórattatott, ettől biztosan nem örvendeztek a hívők. Azonban a végén mindez előnyükre vált, mert vándorlásuk során az evangélium sikeresen hirdettetett.
Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangéliumnak; 13 Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt; 14 És többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az Igét. Filippi 1:12-14
Annak ellenére, hogy Pált láncra verték bátran tovább hirdette és tanította az evangéliumot. Mindez arra ösztönözte az Egyházat, hogy bátrabbak legyenek és hogy félelem nélkül prédikáljanak. Mai korunkban úgy tűnik, hogy az Egyház mindent megtesz azért, hogy az üldöztetést elkerülje. Sok hívő még Isten Igéjét is megalkuvással kezeli azért, hogy elfogadják őket. Mindez gyengévé teszi az Egyházat. Az üldöztetésben megláttatik, hogy ki az erős; az üldöztetés vízválasztó - mindenkinek el kell döntenie, hogy kinek az oldalán áll; mindez pedig azt fogja eredményezni, hogy az üldöztetésben az Egyház megerősödik és megtisztul.