2011. április 25., hétfő

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Hogyan keletkezik a hit? 1.

Róma 10,17

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Zsidó 11,6

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé já­rul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt ke­resik.

Szeretném, ha különösen a vers első részét figyelnétek meg. „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni”. Ha Isten azt követelné, hogy olyankor is legyen hitem, amikor az lehetetlen, akkor megkérdőjelezhetném az Ő igazságosságát. De ha kezembe helyezi mindazokat az eszközöket, amelyek által létrejöhet a hit, akkor enyém a felelősség, hogy van-e hitem, vagy nincs. Isten tehát azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen Neki tetszenünk, de megmondja azt is, ho­gyan kaphatjuk meg a hitet. Nem Istent kell hibáztatnunk, ha nincs hitünk, ha­nem saját magunkat. Ha Őt hibáztatjuk, annak oka egyszerűen a tudatlanság. Ez igaz a megtéréssel kapcsolatban is. A megtérésre való hit úgy keletkezik, hogy valaki hallgatja és újra meg újra hallgatja Isten Igéjét. Pál azt mondta az Efézus 2,8-ban: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” De hogyan lehet hitet nyerni ahhoz, hogy valaki meg­térjen?

Róma 10,8-10; 13-14:

„De mit mond? Közel hozzád a beszéd [az Ige}, a szádban és a szí­vedben van: azaz a hit beszéde [Igéje], amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatól. Mert szív­vel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösség­re. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon halla­nának pedig prédikáló nélkül?”

A 17. versben folytatja: „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Apostolok cselekedetei 11,14: „Ő szólni fog hozzád olyan igéket, ame­lyek által megtartatol te és a te egész házadnépe.”

Ez Péterre vonatkozik. Kornéliusz nem tért meg, nem volt üdvössége, amíg nem hallotta Pétert prédikálni. Jézus azt mondta: „Elmenvén e széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.” Kornéliusz még nem hal­lotta az evangéliumot, hogyan térhetett volna meg? Mivel az angyal nem pré­dikálhatott neki, mindössze tudtára adta, hová menjen, hogy találjon valakit, mert Isten az embereket küldte el, hogy az evangéliumot hirdessék. „Ő szólni fog hozzád olyan igéket, amelyek által megtartatol [üdvözülsz] te és a te egész házadnépe!” E vers szerint az emberek igék hallása által menekül­nek meg, mivel a hit hallásból jön, a hallás pedig Isten Igéje által. Hallás nél­kül tehát nem lehet hitre jutni. Az emberek próbálnak sok mindenben hinni, anélkül, hogy hallgatnák az Igét. Vajon a gyógyulásban való hit hogyan kelet­kezik? Ugyanazon a módon. Az Apostolok cselekedetei 14,7 azt mondja: És ott prédikálták az evangéliumot. Ez Pálra és Barnabásra vonatkozik. A 8-10-es versekben tovább folytatja:

És Listrában ült egy lábaival tehetetlen ember, aki az ő anyjának méhétől fog­va sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reáfüggeszt­vén és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, mondta nagy fennszóval: „Állj fel lábaidra egyenesen!” És felszökött és járt.

Akik csak alkalmanként olvassák az Igét, így szólnak: „Hát nem csodálatos, hogy Pál meggyógyította azt az embert?” Hallottunk már ilyet is, de azt a férfit nem Pál gyógyította meg. Nem azért gyógyult meg, mert Pál apostol volt, sem pedig a Pál hite miatt. Neki magának volt hite. Pál három dolgot csinált. Elő­ször: prédikálta az evangéliumot; másodszor: észrevette, hogy annak az ember­nek van hite a gyógyulásra; harmadszor: szólt neki, hogy keljen fel és járjon. Az az ember is három dolgot tett: először is hallgatta Pál prédikálását; azután volt hite a gyógyulásra; végül pedig felugrott és járt. Tehát nem a Pálban lévő erő által gyógyult meg; hanem ő maga hitt abban, hogy meggyógyulhat. Miből jött létre benne ez a hit? Abból, amit hallgatott. A 9. versből tudjuk, hogy hall­gatta Pál prédikálását. Mit prédikált Pál? A 7. vers azt mondja: „És ott prédi­kálták az evangéliumot.” Ha Pál csak azt prédikálta volna, amit mi a „Megté­rés evangéliumáénak hívunk, akkor hogyan gyógyult volna meg ez az ember? De Pál azt prédikálta, amit a Biblia „Evangéliumnak” nevez.