2011. április 30., szombat

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Hogyan keletkezik a hit? 6.

Ahogy John Wesley mondta: „Az ördög adott az Egyháznak egy pótszert, amely úgy néz ki, úgy hangzik, mintha hit lenne, és az emberek nem tudnak különbséget tenni a kettő között.” Ezt ő „értelmi elfogadás”-nak nevezte. Ren­geteg ember érti, hogy amit Isten Igéje mond, az valóban igaz, de csak elmé­jükkel, értelmükkel fogadják el. Így azonban nem lehet elérni a szükséges eredményt: Istentől csak szívbéli hitre kaphatod meg a választ.

A Bibliában ez áll: „...szívvel hiszünk az igazságra...” Jézus így szól a Márk 11,23-ban: „...ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik (egyetlen szó sem hangzik el a fejről), hanem hiszi (ez a hit a szívében van), hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.” Azt kérdezte valaki: „Honnan tudhatom, hogy valóságos hitem van, vagy csak fejemben van az egész?” Nos, az egyszerű értelmi elfogadás vagy értelmi meg­egyezés, így néz ki: „Tudom, hogy Isten Igéje igaz, ismerem az Ő ígéreteit, hogy megígérte a gyógyulást és a Szent Szellemet, de valamilyen okból nem kapom meg. Nem is értem, hogy miért.” Aki így gondolkodik, annak csak ér­telmi belátása van. De ha neked hited van, valóságos hited Isten Igéjében, ak­kor azt mondod: „Ha Isten Igéje valamit állít, az úgy is van. Ez az enyém, ne­kem ez most megvan.” A hit így szól: „Megvan, még akkor is, ha nem látom.” Figyeljetek az Igére: „...a nem látott dolgokról való meggyőződés [bizonyos­ság].”

· Na jó, de az, amiért én imádkozom, nem látható. Az a dolog még nem tör­tént meg.

· Persze, hiszen ha már meglenne, akkor nem kellene hinned, akkor már is­mernéd.

Meg kell tenned a hit lépését, hogy eljuss a tényleges ismerethez. Azonban rengeteg ember először tudni, ismerni akar, és csak azután hinni; azaz a már megvalósult dolgok szempontjából akar mindent látni. Mi viszont azt tudjuk, hogy amit kérünk, azért a miénk, mert Isten Igéje mondja - és így testet ölt a kérésünk.

Figyeljétek meg, hogy Jézus mit mond a Márk 11,24-ben: „Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz néktek.” A „meglesz” a hit után következik. A legtöbb ember fordítva akarja. Egyszerű, mindennapi nyelven Jézus itt azt mondta: hinned kell, hogy megkaptad, mielőtt valóban megkapod. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de én sohasem let­tem volna képes elfogadni a testem gyógyulását anélkül, ha már előtte nem hit­tem volna el, hogy megvan. Akkor, amikor minden fizikai tünet azt kiáltotta: „Nem vagy egészséges!” egyszerűen így szóltam a testemhez: „A Biblia azt mondja, hogy inkább Isten legyen igaz, és minden ember hazug. Tehát, ha te azt állítod, hogy nem gyógyultam meg, akkor hazug vagy, mert Isten Igéje ál­lítja, hogy meggyógyultam.” És amikor ennek alapján cselekszem, az ered­mény már közel van: ez a módszer 100 esetből 100-ban biztos, hogy beválik. De ha leülsz és várakozol, nyöszörögsz, sóhajtozol, panaszkodsz, keseregsz és arra vársz, hogy valami történjék veled; és ha a betegség minden jele meg­szűnt, minden nagyszerű lesz, majd akkor kezdesz el Istenben hinni; így telje­sen tönkremégy; nem jutsz messzire. Látjátok, a baj az, hogy sok ember olyan, mint Tamás: „Nem hiszem, amíg nem látom Őt, és nem érinthetem meg a ke­zén a szegek helyét, és nem bocsáthatom ujjaimat az oldalán lévő sebbe.” Mi­kor Jézus megjelent, Tamás azt mondta: „Én Uram, és én Istenem!” Jézus pe­dig azt: „Mivelhogy láttál engem Tamás, hittél.” Azaz Tamás nem úgy hitt, mint te vagy én hiszünk Jézus feltámadásában; Tamás azért hitt, mert látta Őt a két szemével. De mi azért hiszünk, mert Isten Igéje állítja, hogy megtörtént.

Sokan mondják: „Én hiszek az isteni gyógyulásban, mert láttam, hogy X. és Y. meggyógyult.” Én nem. Én azért hiszek benne, mert Isten Igéje beszél erről. Nem azért hiszek a nyelveken szólásban, mert néhány ember szintén hisz eb­ben és gyakorolja is, hanem azért hiszek benne, mert Isten Igéje tanítja; és ak­kor is hinném, ha soha senkit nem hallnék nyelveken szólni. Én azt hiszem, amit a Biblia mond, nem azt, amit látok és hallok; nem erre épül az én hitem. Az én hitem arra épül, amit Isten mond. Látjátok, amikor hitünket erre a pontra juttatjuk, akkor igazunk van, mert a megfelelő dolgot hisszük: azt, ami eredmé­nyeket hoz. Tamás azt mondta: „Addig nem hiszek, amíg nem látok.” Jézus ezt: „Mivelhogy láttál engem Tamás, hittél: boldogok [áldottak], akik nem lát­nak és hisznek.” Igen, ők valóban áldottak.

A Róma 4,17-21 verseiben ez áll: „(Amint meg van írva, hogy sok nép atyjá­vá tettelek téged) az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megelevení­ti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint meg­mondatott: így lészen a te magod. És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; az Is­tennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel [nem ingott meg hitetlenség miatt], hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván Istennek, és teljesen elhitte [teljesen meg volt győződve arról], hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.”

Figyeljétek meg a különbséget Ábrahám hite és Tamás hite között. Tamásnak egyszerű, természetes, emberi hite volt. Egyszerűen ennyit mondott: Nem hi­szek benne, amíg nem látom, és nem tapintom meg. De Isten Igéje azt mondja, hogy Ábrahám hitt Isten szavának és nem törődött a saját testével, nem tekin­tett a látható dolgokra és a fizikai érzésekre sem. Mire tekintett akkor? Isten Igéjére.