2013. január 17., csütörtök

Rodney H. Browne - NÉGY SZEMÉLY, AKIKKEL KÖZÖSSÉGBEN KELL LENNÜNK


Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal. 1 János 1:3
 
Négy Személy, akikkel közösségben kell lennünk
 
1. Istennel az Atyával:
 
Mert így szól a magasságos és felséges, Aki örökké lakozik, és Akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok szellemét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Ézsaiás 57:15
 
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret Engem, megtartja az Én beszédemet: és az Én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. János 14:23
 
Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint Te Én bennem, Atyám, és Én Te benned, hogy ők is egyek legyenek Mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy Te küldtél Engem. 22 És Én azt a dicsőséget, amelyet Nékem adtál, Ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen Mi egy vagyunk: 23 Én ő bennük, és Te Én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy Te küldtél Engem, és szeretted őket, amiként Engem szerettél. János 17:21-23
 
Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mindezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. 1 Korinthus 6:13
 
Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal. 4 És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. 5 És ez az az üzenet, amelyet Tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen Ő benne semmi sötétség. 6 Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van Vele, és sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot cselekesszük. 7 Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van. közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 1 János 1:3-7
 
2. Istennel, a Fiúval:
 
Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük. Máté 18:20
 
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az Én Atyám a szőlőműves. 2 Minden szőlővesszőt, amely Én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. 3 Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. 4 Maradjatok Én bennem és Én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; aképpen ti sem, hanemha Én bennem maradtok. 5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki Én bennem marad, Én pedig Ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 6 Ha valaki nem marad Én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybegyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. 7 Ha Én bennem maradtok, és az Én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. 8 Abban dicsőíttetik meg az Én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek Nékem tanítványaim. János 15:1-8
 
Hű az Isten, Aki elhívott titeket az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. 1 Korinthus 1:9
 
A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? 17 Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. 1 Korinthus 10:16-17
 
3. Istennel a Szent Szellemmel:
 
De ti nem vagytok testben, hanem szellemben, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az Övé. Róma 8:9
 
Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek? 17 Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 1 Korinthus 3:16-17
 
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent Szellemnek közössége mindnyájatokkal. Ámen. 2 Korinthus 13:13
 
Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Szellemben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek. Filippi 2:1
 
4. Keresztényekkel/hívőkkel:
 
Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az Ő atyjafiaival együtt. Apostolok Cselekedetei 1:14
 
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt voltak. Apostolok Cselekedetei 2:1
 
És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. 43 Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tettek. 44 Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt; 45 És jószágukat és marháikat eladogaták és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. 46 És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel. 47 Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezeteket az üdvözülőkkel. Apostolok Cselekedetei 2:42-47
 
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és szellemi énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. 20 Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. 21 Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Efézus 5:19-21
 
Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Szellemben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, 2 Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén. Filippi 2:1-2