2013. január 31., csütörtök

Derek Prince - Róma levél 9. fejezet 5.


(Róm 9:14) Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen!
(Róm 9:15) Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.

Isten igazsága már el van döntve. Isten igazságos, van egy mércéje, amivel méri az igazságot. Az igazság azt jelenti, hogy tökéletesen meg kell ütni a mértékét, egy hajszálnyival sem térhetsz el Isten igazságának ettől a szintjétől, ha igazságot akarsz.

(Róm 6:23) Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Akarod a zsoldodat, amiért megszolgáltál? Akkor halált kapsz. A másik lehetőség Isten ingyenes ajándéka, az örök élet. Ezt nem lehet megszolgálni, nem lehet kiérdemelni. Zsoldot kérsz, vagy Isten ajándékát?

(Róm 9:16) Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.
(Róm 9:17) Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
(Róm 9:18) Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít.

Ha igazságot akarsz, akkor megkapod: halál. Mert nem ütöd meg az isteni mércét. De ha irgalmat akarsz, akkor ne azt kérd, ami méltányos.

(Péld 16:4) Mindent teremtett az Úr az ő maga czéljára; az istentelent is a büntetésnek napjára.

Még a gonoszoknak is megvan a helyük Isten tervében. Pl. Mózes idejében a Fáraó, akinek megkeményítette Isten a szívét, és azért rendelte Isten, hogy bemutassa rajta az Ő hatalmát. De ha megnézzük a Bibliát, azt látjuk, hogy előtte a Fáraó hétszer keményítette meg a saját szívét, mielőtt Isten bármit tett volna.  Isten ezt mondta: Ha te ilyen makacs tudsz lenni, nézzük meg, hogy én milyen makaccsá tudlak tenni, mert szemléltetni akarom benned az én hatalmamat. Az Ige 2 szót használ a Fáraó szívének állapotára: kemény és nehéz. A kemény a makacsságra vonatkozik, a nehéz pedig arra, hogy érzéketlen. Isten gyakran megengedi, hogy a gonoszok végigmenjenek a saját útjukon, hogy beteljesítsék Isten céljait.

I.Mózes 15:16.
Az emoreusok bálványimádó, perverz nép volt, de Isten ezt mondta: „Az emoreusok gonoszsága méh nem teljes. Ha teljes lesz, fogom a sarlómat és learatom őket és akkor az utódaid elhagyhatják ezt a földet.”
A világ most is gonosz, de még nem teljesedett be a gonoszsága. Ha betelik a gonoszság, Isten learatja a világot

(Róm 9:19) Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene?
(Róm 9:20) Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?
(Róm 9:21) Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?
(Róm 9:22) Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,

Isten tudja, mit tesz, ne akarj Neki utasításokat adni. Amikor látod, hogy a gonoszok milyen jól élnek, akkor gondolj Isten türelmére. Isten azért viseli ezt el, mert ez is az Ő céljának a beteljesüléséhez vezet.

(Róm 9:23) És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene?
(Róm 9:24) A kikül el is hívott minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is,

Isten azért alkotott minket, hogy a dicsőségének az edényei legyünk. A fejezet vége arról szól, hogy Isten kiterjeszti a kegyelmét nemcsak a zsidókra, hanem a pogányokra is.

(Róm 9:25) A mint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek; és a nem szerettet szeretettnek.
(Róm 9:26) És lészen, hogy azon a helyen, a hol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni.
(Róm 9:27) Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felől: Ha Izráel fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg.

Isten újra a saját népének nevezi majd Izraelt. Istennek van egy maradéka, akiket előre kiválasztott és akikben beteljesíti akaratát.

(Róm 9:28) Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a földön.
(Róm 9:29) És a mint Ésaiás megmondotta: Ha a Seregeknek Ura nem hagyott volna nékünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.
(Róm 9:30) Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, a kik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot;
(Róm 9:31) Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére.
(Róm 9:32) Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe,
(Róm 9:33) A mint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, nem szégyenül meg.


A zsidók kudarcot vallottak, mert elutasították a Messiást, azt a követ, amelyet Isten lerakott, hogy az legyen Egyházának az alapja.

Izraelnek csak a kiválasztott maradéka fog eljutni céljának beteljesedéséhez. Az utolsó időkben élő Izrael lesz az a maradék, mely üdvözülni fog. A zsidók azért nem tudtak eddig üdvözülni, mert cselekedetekből akartak megigazulni, de Isten előtt csak hitből lehet. Mivel megpróbálták kiérdemelni, nem nyerték el hit által. Ugyanez vonatkozik sok templomba járó keresztényre. Továbbra is úgy gondolkodnak, hogy ki kell érdemelniük a megigazulást, és ha így gondolkodnak, akkor nem fogják elérni hit által. A kettő kölcsönösen kizárja egymást. A megütközés köve, amiben a zsidók elbuktak, a Messiás volt.

(Ézs 8:14) És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.

Tehát Jézus vagy egy szentély számotokra, vagy pedig kő, amiben az ember elbotlik és elesik. A megütközés sziklájának a lényege pedig az, hogy nem tudod elérni a megigazulást Isten előtt a saját erőfeszítéseid által.

(1Kor 1:23) Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;

(Gal 5:11) Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.

A kereszt mindig a beleütközés köve, mert aláássa az ember minden büszkeségét és önigazságát, minden jogunktól megfoszt minket és semmi mást nem tehetünk, mint hogy bízunk Isten ki nem érdemelt irgalmában.