2013. január 24., csütörtök

Derek Prince - Róma levél 9. fejezet 4.2. Ha Isten elvetette az Ő népét, akkor ez megkérdőjelezi Isten hűségét:

(Jer 33:24) Nem vetted észre, mit szóla e nép? mondván: A két nemzetséget, a melyet az Úr kiválasztott vala, elveté, és az én népemet megútálták úgy, hogy többé ő előttök nem nemzet az.
(Jer 33:25) Ezt mondja az Úr: Ha szövetségem nem lesz a nappal és az éjszakával, és ha nem szabtam törvényeket az égnek és a földnek,  (Jer 33:26) Jákóbnak és az én szolgámnak, Dávidnak magvát is elvetem, úgy hogy az ő magvából senkit fel ne vegyenek, a ki uralkodjék Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak magván: mert visszahozom őket a fogságból, és megkegyelmezek nékik.

3. Ez az elmélet aláássa az Egyház biztonságát. Ha Isten képes arra, hogy lecserélje Izraelt az összes kijelentésének fényében, az összes megkötött szövetség és kötelezettségvállalás után, akkor az Egyházat ugyanígy félreállíthatja. Mi a garancia, hogy Isten nem cseréli le az Egyházat? Mert az Egyház is hűtlen volt Istenhez.

(Jel 3:1)  A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét szellem és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.
(Jel 3:2)  Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek.
(Jel 3:3)  Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.


Itt Isten ugyanazt mondja az Egyháznak, mint amit annak idején Izraelnek mondott.

(Jel 3:14)  A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:
(Jel 3:15)  Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.
(Jel 3:16)  Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.

Ez világos beszéd. Alkalmazható ez az Egyház bizonyos részeire? Igen. Isten pontosan úgy bánik az Egyházzal, mint ahogy Izraellel. Isten nem azért tesz bármit, mert olyan jók vagyunk, vagy olyan sok érdemünk van, hanem a saját szuverén döntése miatt.

(1Pét 1:1) Péter, Jézus Krisztus apostola, a Pontusban, Galátziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek,
(1Pét 1:2) A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.


Péter elsősorban zsidóknak címezte a levelét. Azért vagyunk hívők, mert Isten kiválasztott minket, mert eleve ismert minket. El kell fogadnod azt a tényt, hogy Isten kiválasztott téged. Amikor Isten kiválasztott téged, az Ő Szelleme azonnal elkezdett dolgozni rajtad. A Szent Szellem elvezet oda, ahol találkozhatsz Jézus Krisztussal és engedelmeskedhetsz Neki. Ő nem hinti a vérét engedetlenekre. Ha elhagyjátok az engedelmesség helyét, a vért is elvesztitek. Ha a világosságban járunk és engedelmesek vagyunk, akkor Jézus vére folyamatosan megtisztít minket.

(Róm 8:29) Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
(Róm 8:30) A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.


A folyamat ott kezdődik, hogy Isten eleve ismert minket és mivel ismert, kiválasztott minket. Isten megtervezte életünk menetét. Isten kiválasztott minket és nem fogja meggondolni magát. Ha Isten elrendelt téged, akkor el is hívott. Az elhívás után Isten megigazít és felment minden bűnünk alól. A mennyei bíróság meghozta rólad a döntést: nem bűnös. Isten odaadja nekünk az igazság palástját, a megigazulást. Bízhatsz Istenben, jobban mint magadban, Ő mindig jó döntéseket akar adni neked. Ezek után csak megköszönheted Istennek az Ő jóságát irányodba. Ha köszönetet mondunk Istennek, az a hit legtisztább kifejeződése.

(2Tim 1:9) A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte.


Isten megállapította számunkra az Ő végzését és kegyelmét, még az idők kezdete előtt.

(1Thessz 5:23) Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind szellemetek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
(1Thessz 5:24) Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.


Isten hűségére kell támaszkodnunk, nem a saját erőfeszítéseinkre, nem a saját igazságunkra, nem a vallásosságunkra.