2013. január 23., szerda

Rodney H. Browne - 20 IGE AZ ÖRÖK ÉLETRŐL JÁNOS EVANGÉLIUMA ALAPJÁN


1. Az emberek úgy kaphatnak örök életet, hogy Isten Igéje szerint hisznek Jézus Krisztusban.
 
János 3:14-16 - És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. 15 Hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
 
János 3:36 - Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
 
János 5:24 - Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az Én beszédemet hallja és hisz Annak, Aki Engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
 
János 6:40 - Az pedig Annak az akarata, Aki elküldött Engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz Őbenne, örök élete legyen; és Én feltámasszam azt az utolsó napon.
 
János 6:47 - Bizony, bizony mondom néktek: Aki Énbennem hisz, örök élete van annak.
 
2. Az örök élet felszökellő vízforrássá lesz a szívünkben.
 
János 4:14 - Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet Én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik; hanem az a víz, amelyet Én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.
 
3. Az embereknek örök életre szóló gyümölcsöt kell gyűjteniük.
 
János 4:36 - És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen.
 
4. Az örök életet a Szentírás tanulmányozása és elhívése által kaphatjuk meg.
 
János 5:39 - Tudakozzátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek Rólam.
 
5. Az embereknek munkálkodniuk kell az örök életért - NEKED is szereped van abban, hogy megkaphasd azt.
 
János 6:27 - Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert Őt az Atya pecsételte el, az Isten.
 
6. Az örök élet Jézus Krisztus vére javainak hit által való ivásából (vagyis az abban való részesülésből) származik.
 
János 6:45 - Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott és tanult, Énhozzám jő.
 
7. Jézus Krisztusnál van az örök élet beszéde.
 
János 6:68 - Felele néki Somon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van Tenálad.
 
8. Jézus Krisztus örök életet ad az Övéinek - azoknak, akik betöltik a feltételeket (lásd még János 6:27).
 
János 10:27-29 - Az Én juhaim hallják az Én szómat, és Én ismerem őket, és követnek Engem: 28 És Én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az Én kezemből. 29 Az Én Atyám, Aki azokat adta Nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az Én Atyámnak kezéből.
 
9. Isten azt parancsolja az embereknek, hogy szerezzék meg az örök életet.
 
János 12:50 - És tudom, hogy az Ő parancsolata örök élet. Amiket azért Én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta Nékem.
 
10. Isten azért küldte el Jézust, hogy örök életet adjon mindazoknak, akik Krisztus által Őhozzá jönnek.
 
János 17:1-3 - Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre és monda. Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a Te Fiadat, hogy a Te Fiad is dicsőítsen Téged; 2 Amiként Te hatalmat adtál Néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit Néki adtál. 3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek Téged, az egyedül igaz Istent, és Akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
 
11. Ismerni, ill. megtapasztalni Istent és az Ő Fiát, Jézus Krisztust, az maga az örök élet (János 17:2-3).
 
12. Jézus Krisztus az örök élet.
 
1 János 1:1-3 - Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről. 2 És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nékünk; 3 Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
 
13. Ezt az örök életet valóban látni, hallani lehetett, és meg lehetett érinteni (1 János 3:1-3).
 
14. Az embereknek nemcsak be kell tölteniük bizonyos feltételeket ahhoz, hogy örök életet kapjanak, hanem miután megkapták, arra kell törekedniük, hogy az megmaradjon bennük.
 
1 János 2:24-25 - Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. 25 És az az ígéret, amelyet Ő ígért nékünk: az örök élet.
 
15. Ha az emberek engedik, hogy az örök élet megmarad bennük, akkor megmaradnak a Fiúban és az Atyában (1 János 2:24).
 
16. Az örök életet Isten mindenkinek megígérte (1 János 2:25), azonban csak azok kapják meg, akik betöltik annak megszerzésére, ill. megőrzésére vonatkozó feltételeket (János 6:27).
 
17. Aki gyűlöli az ő atyjafiát, nem rendelkezik örök élettel.
 
1 János 3:15 - Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna őbenne.
 
18. Az örök élet Istentől származik.
 
1 János 5:11 - És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az Ő Fiában van.
 
19. Örök élet csak Isten Fiában van (1 János 5:11).
 
20. Minden embernek tudnia kell - bizonyosnak kell lennie abban -, hogy rendelkezik örök élettel (lásd még János 3:16; 5:24; 17:2-3).
 
1 János 5:13 - Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.
 
1 János 5:20 - De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az Igazban, az Ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.