2011. július 3., vasárnap

Hack Márta: Önző ambíció 7.

Patvarkodás (eritheia)

A magyar fordítás alapján kicsinyes perpatvarra asszociálunk. A görög kifejezés viszont komoly politikai küzdelmet takar. Az eritheia szó nem más, mint korteskedés illetve hivatalért folytatott küzdelem!

A Biblia angol New International Version (NIV) nevû fordítása alapján önzõ ambíciónak nevezhetjük. Olyan önös törekvés, önzõ ambíció, amellyel valaki egy hivatalért verseng, vagy pozíció elfoglalására törekszik. Ez az önzõ, testi ambíció az igazságnak való ellenállásban, ellenszegülésben nyilvánul meg: „akik versengõk [ex eritheiasz], és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak” – jellemzi az ilyen embereket Pál apostol. (Róm 2,8)

Az önzõ törekvés, korteskedés, pozícióharc mellett rendszerint az irigységet is megemlíti a Biblia. A testi ambíció a viszályhoz hasonlóan rendszerint együtt jár az irigységgel. Jakab, a jeruzsálemi gyülekezet pásztora az irigységet és a pozícióra való törekvést a földi, a pszichikus és a démonikus bölcsesség romlott gyümölcseként határozza meg: „Ha pedig keserû irigység és civódás [eritheia: önzõ ambíció, pozícióra törés] van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülrõl jõ, hanem földi, testi [pszükhikosz] és ördögi. Mert ahol irigység és civakodás van [eritheia: önzõ ambíció, pozícióra törés], ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.” (Jak 3,14–16)

Jakab, Pálhoz hasonlóan, a Szent Szellem bölcsességének jó gyümölcseit állítja szembe a földi, a testi – pszichikus – és a démonikus „bölcsesség” negatív következményeivel.

Ahol tehát keserûség, irigység és abból fakadó korteskedés, pozícióért való küzdelem folyik, ott más bûnök is vannak, valamint megjelenik a háborúság. A háborúság itt használt fogalma – az akatasztázia – pedig magában foglalja a rendetlenséget, bizonytalanságot, nyugtalanságot, zendülést is.

A háborúság a békesség ellentéte. Isten „nem a visszavonás [a felfordulás, akatasztázia], hanem a békességnek Istene” (1Kor 14,33).

A testi ambíció instabil és nyugtalan állapotot hoz létre, amely az emberi kapcsolatokban a bizonytalanságot és az állhatatlanságot eredményezi.

Mint politikai eszköz, a társadalmakban a rossz szándékú kampányolás alkalmas arra, hogy zendülések törjenek ki, miként az Epheszoszban is történt. Az ötvös céh hasznáért kampányoló Demeter kortesbeszéde nyomán a városi színházba tódult egész Epheszosz, és a város betelt háborúsággal. (Csel 19,29 – szünkhüszisz) Pál apostol egy helyütt, mint átélt megpróbáltatásai egyikét sorolja fel a háborúságot olyan próbák mellett, mint a bebörtönzés, megveretés, éhezés, álmatlan éjszakák, és sok más küszködés, amelyet szolgálata során elviselt. (2Kor 6,4–5)

A testi ambíció azonban nem csak politikai tisztségért, hivatalért folytatott küzdelmet eredményezhet. Egyházi szolgálatra is ösztönözhet embereket, így még az evangélium hirdetésére is, amely szolgálat azonban ebben az esetben nem tekinthetõ tisztának, éppen az önzõ motívum miatt.