2016. november 11., péntek

Németh Sándor - Hogyan (ne) imádkozzunk? 4.

Az imák degenerálódhatnak akkor is, ha az imádkozó szexuális bűnben él, vagy parázna vágyaktól, kívánságoktól elragadtatva fogalmazza meg kérését Istennek. Pál apostol ezt írja Timóteusnak: „A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni. Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az első hitet megvetették. Egyszersmind pedig dologkerülők lévén, megtanulják a házról házra való járogatást; sőt nem csak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, amiket nem kellene. (...) Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz.” (lTim 5,11-15).

A kéjsóvárgás és szexuális izgalom állapotában elhangzó imák nem jutnak fel Istenhez. Ha ebben az állapotban könyörög valaki az Úrhoz házastársért, akkor imája még a varázslás eszközévé is válhat. Az Úrhoz ugyan nem jutnak el az ilyen kérések, de az a személy, akire a kóros szenvedély irányul, szexuális nyomás alá kerül. Ne kötözzétek meg egymást, ne okozzatok kárt egymásban! Ha házastársra van szükséged, hálaadással és hittel tárd a kívánságodat az Úr elé. Istenre ima formájában sem lehet ráerőszakolni az emberi szándékot. Isten akaratához kell igazítani az emberi elképzeléseinket, és akkor válasz érkezik az Úrtól a kéréseinkre.

A leuraló és elnyomó imák tulajdonképpen az ima tekintélyével való visszaélések. Sajnálatos módon némelyek ezt használják fel arra, hogy uralmuk alá rendeljék testvéreiket. A zárt közeg kedvez ilyenfajta imastílusok kialakulásának, és egy idő után a csoport tagjai észre sem veszik, hogy a negatív motívumú imák és kézrátevések elválasztják őket Isten akaratától, sőt az egyháztól is. Az ilyen imák tényleges célja hamis szellemi tekintély kiépítése és fenntartása az adott csoport felett. Az ima nem lehet gondolat- és akaratátvitel, vagy pozíció kiépítésének az eszköze. Ezeknek az imáknak a személyiséget súlyosan romboló hatásuk van. Az Úr követésében és megismerésében visszatartja és eltorzítja a hívőket.

Az imádkozás egy másik fontos típusa a szellemi harc, amely a menny és a föld közötti sötét válaszfalat képező gonosz szellemi lények ellen irányul. Dániel könyvéből megtudhatjuk, hogy ez a szellemi fal még az Isten akaratában elhangzott imákra küldött válaszokat is visszatarthatja egy ideig.
A szellemi harc agresszív ima, amelyben Isten erős fegyvereivel (Jézus Krisztus neve, vére, Isten Igéje, Szent Szellem ereje) az erősségek lerombolását hajtják végre az imádkozók. Pál Efézusbeliekhez írt levelében a következőt olvassuk: „Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.” (Ef 6,12)

Az agresszív ima célja egy adott terület, közösség, szituáció, magatartásformák felszabadítása a gonosz szellemi lények uralma és befolyása alól. Tehát ez nem emberek ellen, hanem a Sátán gonosz angyalai ellen irányul az emberek érdekében. Isten Igéje azt mondja, hogy a mi ellenségünk az ördög, és nem az emberek. A szellemi harccal való visszaélés abban áll, hogy az ellenségkép megváltozik.

A gonosz szellemi lények (démonok, gonosz angyalok) helyére emberek kerülnek. Ennek következtében úgy harcolnak az emberek ellen Isten fegyvereivel, mintha ők maguk lennének a Sátán megtestesítői. Az ilyen imák már a mágia kategóriájába tartoznak, amelyek által még varázslás általi gyilkosság bűnébe is eshetnek lázadó keresztények. Jézus Krisztus nyomatékosan felhívta a tanítványok figyelmét arra, hogy az imádkozás előtt bocsássanak meg az ellenük vétkezőknek, mert a megbocsátás hatékonnyá teszi az imaharcot az embereket fogságban tartó gonosz szellemek ellen is. A démonikus imák bálványokhoz és gonosz angyalokhoz megfogalmazott kéréseket foglalnak magukba, amelyek meg­valósulhatnak például halott emberekhez, kegytárgyakhoz, szobrokhoz és képekhez való könyörgésekben. A Jézus Krisztus mellett, s Vele szemben közbenjárói rangra emelt elhunyt személyekhez intézett kéréseken túl (Mária, Buddha, Mohamed, katolikus szentek stb.) még idetartoznak a sámánok imái, rontó átokszövegei, a római pápák kiátkozó és kiközösítő nyilatkozatai. Az ördögi imák az ördögi tudományt tartalmazzák, amelyről Jakab beszél a levelében.

Az ördögi imákról már az Ószövetségben is szó van a hamis prófétákkal kapcsolatban:,,És te, embernek fia, fordítsd orcádat néped leányaira, akik önnön szívükből prófétáinak, és prófétálj ellenük. És mondjad: így szól az Úr Isten: jaj azoknak, akik kötéseket varrogatnak minden kézcsuklóra, és takarókat készítenek akármilyen termetűek fejére, hogy lelkeket vadásszanak! Némely lelket elvadásztok népemtől, másokat elevenen megtartotok a magatok hasznára. És megszentségtelenítetek engem népem előtt néhány marok árpáért és falat kenyérért, hogy lelkeket öljetek, melyeknek nem kellene meghalniuk, és hogy lelkeket elevenen megtartsatok, melyeknek nem kellene élniük, hazudozván népemnek, mely hazugságra hallgat. (Ez 13,17-19)

A démoni imák által sátáni befolyás alá akarják helyezni az emberek életét, szívét, hogy ezáltal elszakítsák őket Isten szeretetétől, vagy szolgálatukat megakadályozzák, és sorsukat irányítsák. A démonikus imák Isten előtt utálatosak: „Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos.” (Péld 28,9).

Jó, ha tudjuk, mi az ördögnek az imával kapcsolatos terve, de ne felejtsük el, hogy a bennünk lakozó Szent Szellem nagyobb, mint a hamis prófétákban, hamis tanítókban, sámánokban, mágusokban, varázslókban lakozó  szellem! Ezért nem kell félni a démonikus imáktól, ezzel szemben is a szellem fegyvereit kell hordozniuk a hívőknek. A bennünk lakozó mindenható Szent Szellem megerősít bennünket: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek Szentje, a te meg­tartód." (Ézs 43,1-3)

Élőszóban elhangzott prédikáció szerkesztett változata. 1992.