2012. december 13., csütörtök

Tom Marshall - Az újszövetségi szabadság megtapasztalása 3.


SZELLEMBEN JÁRVA

            Sok nehézséget azért élünk át, miután a kereszt művének fent meglátott valóságába belépünk, mert figyelmen kívül hagyjuk a Szent Szellem létfontosságú munkáját, mely a kereszt művét mindig kiegészíti és attól elválaszthatatlan. Ebben az összefüggésben a Szellem munkája kétrétű:

1.  Az Ő ereje szabadítja fel akaratunkat a szokás azon köteléke alól, amely aláveti magát a test követeléseinek.
2.   Ő oktat minket, hogyan éljünk a bennünk lévő törvény szerint.

Most röviden, de alaposan meg kell néznünk mind a két munkát. A hármas felépítésű Isten képmására alkotott ember is hármas egység: szellemből, lélekből és testből áll. (1Tesszalonika 5:23.)

Az emberi szellem az ember újjáteremthető része; bennünk ez a rész válik a Szent Szellem lakhelyévé.

A lélek (görögül: pszüché) az embernek az elméből, akaratból és érzelmekből (indulatokból) álló része.

Az újjá nem teremtett emberben és sok keresztényben is a lélek arra törekszik, hogy kormányozza, uralja a személyiséget. Isten rendjében viszont a szellem az embernek az a része, amelynek irányítania kell a személyiséget és lényünk összerendező központjának kell lennie.
A szellemben járás azt jelenti, hogy a lélek lemond uralmi vágyáról és aláveti magát az emberi szellem tekintélyének, amelyben a Szent Szellem lakik.
Isten sosem kényszeríti az emberi akaratot. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem hatalma az emberi szellemben sosem  áradhat át a lélek területére a lélek önkéntes válasza, engedése nélkül. Ami az akaratot illeti, a válasz, amely a lélek és a szellem közti szakadékot áthidalja, az engedelmesség. Amikor engedelmesen mozdulunk, a Szent Szellem ereje beszabadul az akarat területére és megtöri a kötelék igáját. Kenetével a Szent Szellem töri meg az igát. Ő hoz "szabadságot a foglyoknak, szabadulást a raboknak" (Ézsaiás 61:1.). Nincs az a szokás, kényszer, kötelék és akarati korlát, amit az Úr Szelleme ne törne össze, hogy felszabaduljunk.
            
Aztán ott a Szent Szellem oktató munkája. Ha teológiai kifejezést akarsz használni, nevezheted ezt megszentelődésnek, de világosan meg kell értenünk, mit jelent ez.
A Szellem feladata, hogy Isten törvényét az életünkre úgy alkalmazza, hogy ne essünk se a törvényeskedés, se az öntudatos szellemiesség csapdájába. Bíznunk kell abban, hogy Isten munkája bennünk valóság, így élhetjük szabadon és spontán önmagunkat, egészen addig, amíg a bennünk lévő Szent Szellem oktató munkájára reagálunk.
Mit tesz a Szent Szellem? Azt, amit Jézusban tett - szívünkbe írja a törvényt. A törvény pedig szabaddá tesz minket!
Evangéliumi hátterünkkel talán nehéz hinnünk a törvény felszabadító erejében. A megváltás célja azonban, amint Pál a Róma 8: 4-ben írja: "Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint".