2012. december 10., hétfő

Rodney H. Browne - AZ IGE ÉS A SZELLEM EGYSÉGBEN VAN


Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a Te beszédedet. Zsoltár 138:2
 
A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 17 Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 2 Timótheus 3:16-17
 
Isten gyermeke számára a legfontosabb irat Isten Igéjének írott formája. Isten Igéje nélkül nincs mire alapoznunk; az Ő Igéje nélkül a saját hitvilágunkat fogjuk kialakítani, amely feltételezésen és vélekedésen alapul. Ha saját hitvilágot kreálsz magadnak anélkül, hogy alárendelnéd magad Isten Igéjének, futóhomokra építed az életedet. Isten Igéje a zsinórmérték - nyílt és igaz -, amely a helyes útra terel és azon is tart bennünket. Isten Igéje Szikla, amelyre életünket építjük; nélküle az Egyház elveszett állapotba kerül.
 
Vannak olyanok - még a keresztények között is -, akik megpróbálják hiteltelenné tenni Isten Igéjét. Azt állítják, hogy az nem más, mint törvénykezés, és hogy ne építsük az Igére az életünket. Azonban a Zsidókhoz írt levél 4:12-ben azt olvassuk, hogy "az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." Isten Igéje nem egy halott könyv - élő, és tele van erővel! Isten Igéje felfedi az emberek szívének még a gondolatait és akaratát is.
 
Amikor az emberek megpróbálnak elrejtőzni Isten Igéje elől, ill. megtagadni az Annak járó tiszteletadást, akkor tudni lehet, hogy elbújnak Isten Igéje elől, és ezáltal Isten elől bújnak el. Rendszerint ez azért történik, mert bűn van az életükben, amelyet nem akarnak megítélni, ill. megtérni belőle. A János 3:19-21-ben a következőt olvassuk: "Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. 20 Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; 21 Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek."
 
Mi az a világosság, amiről Jézus beszél? Isten Igéjének világossága! A Zsoltár 119:105-ben a következő áll: "Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága." a Példabeszédek 6:23-ban pedig a következőt olvassuk: "Mert szövétnek a parancsolat és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító feddések." Isten Igéjének világosságára kell jönnünk, Annak alapján kell magunkat megmérni, és életünket az Ő Igéjéhez kell igazítani. Csak így lehetünk kedves Isten előtt, és csak így járhatunk az élet egyenes útján, nem pedig a pusztulás terelőútjain, amelyet az ördög tervezett el számunkra.
 
Akad néhány olyan megtévesztett keresztény, akik azt állítják, hogy a Szent Szellemet az Ige fölé kell magasztalnunk, és azt tanácsolják, hogy ne tegyük az Igét első helyre az életünkben. Ez a pokolból jövő hazugság. János evangéliumának első fejezetében még maga Jézus is "a testté lett Igének" nevezte Isten Igéjét: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige. 2 Ez kezdetben az Istennél volt. 14 És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk (és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét), Aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal (János 1:1-2, 14).
 
Ha az ördög nem tud távol tartani Isten Igéjétől, akkor mindig azon lesz, hogy lejárassa azt azáltal, hogy kiforgatja, ill. megkérdőjelezi azt. Az ördög lázadt fel először Isten Igéje és az Ő egész teremtésen levő hatalma ellen. Még Jézust is megpróbálta megtéveszteni kétkedést és hitetlenséget sugallva: "HA Isten Fia vagy...",majd szövegkörnyezetből kiragadva idézte a Szentírást. Jézus nem dőlt be a hazugságainak, egyszerűen a következő kijelentéssel válaszolt: "Meg van írva...." (Máté 4:1-10). Jézus Isten Igéjére hagyatkozott és arra támaszkodott, és nem engedte, hogy az ördög más útra terelje. Ha Jézus ilyen nagy tisztességet adott Isten Igéjének, akkor nekünk is így kell tennünk!
 
Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. 21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.2 Péter 1:20-21
 
A Bibliában azt olvassuk, hogy azon kell igyekeznünk, hogy helyesen hasogassuk az igazságnak beszédét (2 Timótheus 2:15). Van jó és van rossz út - ennek eldöntésére van szükségünk a Szent Szellem segítségére Isten Igéjének tanításában, vezetésében és irányításában. A Szent Szellem azért ihletett embereket Isten Igéjének leírására, hogy az egymást követő generációk számára megmaradhasson és hogy megtartsák azt. A Szent Szellem a Szerzője az Igének, és még ma is megerősíti Isten Igéjét a számunkra. Nem a saját hatalmából beszél; semmi olyat nem mond, ami Isten Igéjével ellentétes, ill. ami nincs jelen Isten Igéjében. A Szent Szellem CSAK Isten Igéjét szólja, és emlékeztet is bennünket arra, amit Isten mondott (János 14, 15 és 16).
 
Szükségünk van Isten Igéjére és szükségünk van a Szent Szellemre. E kettő nem független egymástól, és nem is szabad megpróbálnunk szétválasztani őket. Engedelmeskednünk kell Isten Igéjének és a Szent Szellemnek is. Csak így járhatunk Isten útján, csak így lehetünk kedves Előtte, és (amikor innen elköltözünk), csak így láthatjuk meg Istent!