2012. december 20., csütörtök

Halavács Judit - Kenneth E. Hagin 1.


Kenneth Hagin a 20. század nemzetközi szinten is elismert bibliatanítója, prédikátora, akinek prófétai mûködése úgyszintén sokak épülésére vált, és akinek sokoldalú munkássága utána következõ nemzedékek tagjainak ezreit készítette fel szolgálatra. Nyomdokain jó néhány, ma már szintén nemzetközi hírnevet szerzett tanító és prédikátor halad, akik a nyilvánosság elõtt sem tagadják, hogy hatalmas bátorítást és rendszeres inspirációt merítettek Hagin tanításaiból és személyes példájából.

Kenneth E. Hagin közel hetven évig szolgált különféle keresztény közösségekben. Neve elválaszthatatlanul összekapcsolódik azzal a teljes evangéliumi, karizmatikus, felekezetközi irányzattal, amelyet Amerika-szerte – és külföldön is – „hit-mozgalomnak” neveznek. (Mások ugyanezt „Ige-mozgalomnak” hívják, de egy és ugyanarról van szó.) Mi húzódik meg a „hit-mozgalom” elnevezés mögött? Kenneth Hagint saját fiatalkori, megdöbbentõ megtapasztalása Isten Igéjének erejérõl, amely talpra állította õt egy teljesen reménytelen fizikai állapotból, arra a megingathatatlan meggyõzõdésre, mondhatni mennyei látásra juttatta, hogy az írott Ige, a Szentírás szövege hatalmas mennyei erõtöltettel rendelkezik. (Ez a felismerés pontosan megfelel a Zsidó levél 4. fejezete 12. versében az Isten Igéjét jellemzõ eredeti kifejezés, a dünamisz tartalmának: maga az Újszövetség is nyilvánvalóan így mutatja be Isten beszédét, mint olyan valóságot, amely robbanékony erõt hordoz.) Hagin már tizenéves kora végétõl ebben a mindent megmozgató, szellemi, lelki, fizikai realitásokat átalakító Igében hitt, és errõl prédikált mindenhol, ahol elfogadták látását. A Szentírással való bensõséges viszony egyik úttörõje volt. Az igetanulmányozás számára egyáltalán nem vallásos kötelességet vagy tudományos kutatómunkát jelentett, hanem szellemi táplálkozást, étkezést, amely ugyanúgy – sõt jobban – hozzátartozik az ember mindennapjaihoz, mint a természetes táplálkozás. Az ima ilyen megközelítésben szintén nem napi feladat, amelyet teljesíteni kell, hanem a szellemi ember lélegzetvétele. Esténként szerette „álomba imádkozni” vagy „álomba énekelni” magát a Szentlélek nyelvén. 

Gyógyulása után hamarosan részesült a Szentlélek-keresztségben, és ezután egész életében Isten Szellemének vezetését kívánta követni, annak ajándékaiban járt, és nagyra becsülte a Szellem megnyilvánulásait. Ezzel együtt mindvégig megmaradt egyszerû, józan, amerikai vidéki embernek, aki nagy természetességgel mûködött természetfölötti síkon, és soha nem veszítette el egyensúlyérzékét a természetes és a szellemvilág vonatkozásaiban, megítélésében. Ezért is taníthatta olyan látványos eredménnyel a fiatal karizmatikusokat a Szentlélekrõl. Tanításainak legkedveltebb témái közé tartozik a Szentlélek ajándékainak, azaz megnyilvánulásainak taglalása sok bibliai példával és nagyszámú személyes történettel illusztrálva. Fõ üzenete ifjúkorától utolsó napjaiig ugyanakkor a hit volt. Ezt több alkalommal meg is említette prédikációiban, mert meggyõzõdése szerint ez volt küldetése, Isten õt ezzel a feladattal bízta meg, amikor szólt hozzá: „Menj, és tanítsd hitre az én népemet!”

A hit tanításában rávilágított arra, hogy az Isten által kimondott szó, amely létrehozta a világmindenséget, rendkívüli, számunkra felfoghatatlan erõvel rendelkezik. Ezért, amit Isten kimondott, az azonnal meg is jelent a fizikai világban (lásd: teremtés). Jézus ugyanilyen módon, természetfölötti hatalommal mondta ki szavait, amikor a betegeket gyógyította, és démonokat ûzött az emberekbõl, s szavának energiája létrehozta az egészséget, a szabadságot, áldásba „kapcsolta be” az Ige hallgatóit. (Ez volt egyébként a római százados felismerése is Jézus szolgálatáról, amelyre az Úr elismerõen mondta, hogy „még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet” – Mt 8:10b). A bibliai hit tehát olyan, mint Isten hite: a szó erején alapul. Ez az a hit, amelybõl egy mustármagnyi már hegyeket mozgat… Hagin úgy tapasztalta, hogy ugyanakkor az olvasott bibliai szöveg, bár az ember bensõjét is megérinti, elõször sok esetben csak az ember lelki síkjára kerül – ekkor az illetõ még csupáncsak „felfogja” az olvasmányt –, vagy ha ugyanezt hallgatja, akkor éppen csak „megérti” a hallottakat. Ez is hasznos lehet, de nem elég. Mint ahogy a magvetõrõl szóló példázatban a pusztán csak megértett Ige ugyan jobb reménységre jogosít fel, mint az elsõ körben szereplõk helyzete, akiknek a Sátán azonnal kiragadja a szívükbõl az üzenetet, mielõtt befogadták volna, de ez az állapot még nem hozza meg azokat a változásokat az ember életében, amelyeket a tényleges bibliai hit eredményez. Az Igének le kell hatolnia az ember bensõjébe, szellemébe, és ott meg kell gyökereznie, teret kell nyernie. Tehát a bibliai hit nem „fej-hit”, hanem „szív-hit”. Az utóbbi nem jön létre felszínes szellemi élettel, félfüllel hallgatott prédikációkkal vagy futtában olvasott Biblia-versekre való homályos emlékezéssel.

Hagin sokat idézi a Róma 10:17-et: „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” „Hallani, olvasni, szólni kell” az Igét ahhoz, hogy belsõ valósággá váljon az emberben, hogy az ereje felül tudjon kerekedni a negatív realitásokon: a bûnön, a betegségen, a szegénységen és minden más emberi bajon, nyomorúságon. Ha valaki folytonosan táplálkozik az Igével, és felkent üzeneteket hallgat, mindenképpen komoly változásokon megy át belsõ és külsõ élete is, mert az Ige közben cselekszik, hiszen eleven szellemi valóság, Isten ereje van benne, az élet lehelete.


Forrás: Új Exodus Magazin, 2003