2012. december 30., vasárnap

Rodney H. Browne - AZ ÚR IGÉJE ÖRÖKKÉ MEGMARAD


Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a Te beszédedet. Zsoltár 138:2
 
Isten a saját neve fölé magasztalja az Ő Igéjét! Jézus a minden név felett való név. Az Ige Jézus neve fölé magasztaltatott. A bűnösök nem tisztelik Isten Igéjét, és sajnos manapság sok olyan keresztény van - még prédikátorok is -, akik nem adják meg az Igének azt a tiszteletet, amelyet az megérdemel.
 
Az Igének megútálója megrontatik; aki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi. Példabeszédek 13:13
 
Generációkon keresztül, ha az emberek nem rendelkeztek az Igével, vagy ha nem volt elérhető a számukra, szellemi sötétség és a megkötözöttség minden lehetséges formája uralkodott. Ugyanakkor amikor az emberek hozzájuthattak Isten Igéjéhez - abból szellemi ébredés és szabadság származott. A reformáció abból a szikrából lobbant lángra, hogy azokra a nyelvekre, amelyeket az emberek beszéltek lefordították a Bibliát. Manapság nem szűkölködünk bibliafordításokban, azonban a mai embert úgy tűnik nem érdekli a Szentírás annyira, hogy kinyissa és elolvassa azt. Túl sok más figyelemelterelő és szórakoztató dolog köti le őket, amelyek versengenek a figyelmükért. Az ördög nem akarja, hogy elmélyedjünk az Igében, ill. hogy az Igét magunkhoz vegyük, mert Isten Igéje az, ami mindekor legyőzi őt!
 
Isten Igéje örökké megmarad és soha nem múlik el:
 
Uram! Örökké megmarad a Te Igéd a mennyben. Zsoltár 119:89
Az ég és a föld elmúlnak, de az Én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Máté 24:35
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké. 24 Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull: 25 De az úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett. 1 Péter 1:23-25
 
Jézus MAGA  az Ige:
 
Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige. 2 Ez kezdetben az Istennél volt. 3 Minden Ő általa lett, és Nála nélkül semmi sem lett, ami lett. János 1:1-3
És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk (és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), Aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János 1:14
És vérrel hintetett ruhába volt öltöztetve és a neve Isten Igéjének neveztetik. Jelenések 19:13
 
Az Ige teremtette a világegyetemet:
 
Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Zsoltár 33:6
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.Zsidókhoz írt levél 11:3
 
Az Ige ható:
 
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Zsidókhoz írt levél 4:12
 
Az Ige megbízható és kipróbált:
 
Uram! Örökké megmarad a Te Igéd a mennyben. 90 Nemzedékről-nemzedékre van a Te igazságod, Te erősítetted meg a földet, és áll az. 91 A Te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, ami van, Tenéked szolgál. 92 Ha nem a Te törvényed lett volna az Én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az Én nyomorúságomban. 93 Sohasem feledkezem el a Te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.Zsoltár 119:89-93
Zsoltár 18:31 Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsuk Ő mindazoknak, akik bíznak Benne.
 
Az Ige igazság:
 
Mert az Úr szava igaz és minden cselekedete hűséges. Zsoltár 33:4
A Te Igédnek summája igazság, és a Te igazságod ítélete mind örökkévaló. Zsoltár 119:160
Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága. Zsoltár 119:105
Szenteld meg őket a Te igazságoddal: a Te Igéd igazság. János 17:17
 
Az Ige tiszta:
 
Felettébb tiszta a Te beszéded, és a Te szolgád szereti azt. Zsoltár 119:140
Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Példabeszédek 30:5
 
Az Ige igaz:
 
Nyelvem a Te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz. Zsoltár 119:172
 
Az Ige élet:
 
Ez vígasztalásom nyomorúságomban, mert a Te beszéded megelevenít engem. Zsoltár 119:50
 
Az Ige gyógyít:
 
Kibocsátá az Ő szavát és meggyógyítá őket és kimenté őket az ő vermeikből. Zsoltár 107:20
 
Isten megtartja az Ő Igéjét:
 
Megemlékezik az Ő szövetségéről mindörökké; az Ő rendeletéről, amelyet megszabott ezer nemzetségiglen.Zsoltár 105:8
Így lesz az Én beszédem, amely számból kimegy, nem tér Hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Ézsaiás 55:11
És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az Én Igémre, hogy beteljesítsem azt. Jeremiás 1:12
Mert Én szólok, az Úr; s amely szót szólok, meglészen, nem halad tovább. Mert a ti napjaitokban, pártos ház, szólok egy szót és megcselekszem, ezt mondja az Úr Isten! Ezékiel 12:25