2012. december 27., csütörtök

Derek Prince - Róma levél 9. fejezet 1.


(Róm 9:13) Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.

(Mal 1:2) Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Miben szerettél minket? Avagy nem atyjafia vala-é Ézsau Jákóbnak? azt mondja az Úr: Jákóbot pedig szerettem;

Isten vajon gyűlölködő, vagy szeretetteljes természetű? Valójában csak az tud szeretni, aki gyűlölni is tud. A megfelelő dolgokat szeretni kell, a rossz dolgokat pedig gyűlölni. Isten bizonyos értelemben képes gyűlölni.

Az ÚSZ kiket nevez Izraelnek? Vajon az ÚSZ visszavonta ezt a címet a történelmi Izraeltől, a zsidó néptől és vajon az ÚSZ most az Egyházat nevezi Izraelnek?
Az Izrael vagy izraelita kifejezés (ezek felcserélhetőek egymással) 74 alkalommal szerepel az ÚSZ-ben. 70 alkalommal olyan módon szerepel, hogy nem alkalmazható az Egyházra. Sok helyen megkülönbözteti Izraelt az Egyháztól. A 70 Igéből 9 közvetlenül ÓSZ-i idézet és mindegyik helyen Izrael pontosan ugyanabban az értelemben szerepel az ÚSZ-ben, mint az eredeti helyen. Nem hiszem, hogy az Izrael kifejezése egyszer is az Egyház kifejezéseként szerepelne az ÚSZ-ben.

(Róm 9:6) Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltől valók.

Nem olyan emberekről beszél, akik nem Izraeltől származnak. Vannak, akik Izraeltől származnak, de Isten nem fogadja el őket népének.

(Gal 6:15) Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés.
(Gal 6:16) És a kik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.

Az „Isten Izraele” kifejezés nem az Egyházra vonatkozik. Pál itt 2 csoportról beszél. Egyszer azokról, akik pogány létükre kapcsolatra léptek Istennel azáltal, hogy új teremtéssé váltak, aztán beszél Izraelről, amelynek legalább 15 évszázados történelme volt és akik beteljesítették kapcsolatukat a Messiással.

(Ézs 43:21) A nép, a melyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!

A „forma” (Károliban „alkot”) szó az öntőformára vonatkozik,a miben edényeket készítenek. Isten 15 évszázadon keresztül formálta Izraelt egy öntőformában. Kifejezetten saját maga számára készítette őket. De formálásukat be kellett teljesíteniük a Messiás elismerésével. Ugyanakkor, ha nem voltak hajlandók elfogadni a Messiást, kitörettek.

(Róm 15:8) Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit;
(Róm 15:9) A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, a mint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek.

Már sok évszázada övék volt az ígéret. Jézus az ő szolgájuk lett. hogy megerősítse azokat az ígéreteket, melyeket már ismertek és amelyeknek beteljesedését várták. A pogányok nem kaptak ilyen ígéreteket, nem támaszkodhattak Isten hűségére, hogy majd beteljesíti az ígéreteit, ők csak Isten irgalmasságára támaszkodhattak.

(Róm 2:28) Mert nem az a zsidó, a ki külsőképen az; sem nem az a körülmetélés, a mi a testen külsőképen van:
(Róm 2:29) Hanem az a zsidó, a ki belsőképen az; és a szívnek szellemben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; a melynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van.

Itt is korlátozza a zsidó név használatát. A szívben kell körülmetélkedni, belül kell valaminek történnie, ami elnyeri Isten dicséretét. Isten Izraele, vagy az igazi izraelita nem lehet egy pogány, aki megtér Krisztushoz, hanem egy olyan zsidó, aki a saját hátteréből, Isten ígéreteiből vált tökéletessé.