2012. december 5., szerda

Rodney H. Browne - A KAPZSISÁG TÖNKRETESZI AZ EMBER ÉLETÉT


De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelegedéssel; 7 Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; 8 De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. 9 Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. 10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal. 11 De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. 1 Timótheus 6:6-11
 
A pénz szeretete - a kapzsiság, a pénzsóvárság - minden rossznak gyökere! A kapzsi ember - aki sóvárogva kívánja mások tulajdonát, és haszonleső - bálványimádó, és nem fogja örökölni Isten országát (Efézus 5:5). Vagy Istent szolgáljuk és imádjuk, vagy a földi javainkat (a mammont). A kapzsiság nem egyeztethető össze Isten szolgálatával, mert kizárólag csak gonosz dolgok és pusztulás származik belőle. A kapzsi ember életeket tesz tönkre - a sajátját és másokét is.
 
A kapzsiságból a következő dolgok származnak:
 
1. Fösvénység és gyilkosság:
 
Ezek mégis vérük árán is ólálkodnak, lelkük árán is leselkednek; 19 Ilyen az útja minden kapzsi embernek: gazdájának életét veszi el. Példabeszédek 1:18-19
Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Jakab 4:2
 
2. Lázadás és szegénység:
 
Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. Példabeszédek 11:24
 
3. Elnyomás és erőszakosság:
 
Aki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő marháját; aki ád a gazdagnak: végül szűkölködésre jut.Példabeszédek 22:16
Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak és akik ágyasházukban gonoszságot cselekesznek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket és elrabolják, és a házakat, és elszedik; és nyomorgatják a gazdát és az ő házanépét, az embert és az ő örökségét! Mikeás 2:1-2
 
4. Isten megtagadása, ill. elutasítása
 
A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel. 9 Hogy megelégedvén meg ne tagadjalak és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén ne lopjak és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével! Példabeszédek 30:8-9
 
5. Igazságtalanság:
 
Fejedelmeid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjük. Ézsaiás 1:23
Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez; a fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre vár; a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Mikeás 7:3
 
6. Visszaesés:
 
Kiknek fejedelmei ajándékért ítélnek, és papjaik jutalomért tanítanak, és prófétáik pénzért jövendölnek, és mégis az Úrra támaszkodnak, mondván: Avagy nincsen-é közöttünk az Úr?! Nem következik mireánk veszedelem! Mikeás 3:11
 
7. Megtévesztés és félrevezetés:
 
Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az Igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az Igét, és gyümölcsöt nem terem. Máté 13:22
 
8. Beszennyeződés:
 
Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, 22 Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: 23 Mindezek a gonoszságok belülről jőnek ki és megfertőztetik az embert. Márk 7:21-23
 
9. Kísértés és kéjvágy:
 
Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. 1 Timótheus 6:9
Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. 16 Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világból. 17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 1 János 2:15-17
 
10. Rövid élet és olyan vég, amelyet a bolond érdemel:
 
Mint a fogoly madár, mely fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazul; az ő napjainak felén elhagyja azt, a halálakor pedig bolonddá lesz. Jeremiás 17:11
 
És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. 17 Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? Mert nincs hová takarnom az én termésemet. 18 És monda. Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. 19 És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél! 20 Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; amiket pedig készítettél, kiéi lesznek? 21 Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Lukács 12:16-21