2012. március 9., péntek

Rodney H. Browne - Bízd Istenre az életedet - Ő a te oltalmad és várad

Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. 2 Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Őbennne bízom! 3 Mert Ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. 4 Tollaival fedez be téged és szárnyai alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az Ő hűsége. Zsoltár 91:1-4

Létezik egy rejtek, ami Isten jelenlétében található, ahol az Ő gyermekei oltalmat találhatnak, ahol biztonságban és nyugalomban lehetnek. A körülményeknek ehhez semmi köze. Még a káosz és összevisszaság közepette is, Isten jelenléte a békesség és oltalom kikötője azok számára, akik bíznak és biztosak Őbenne. Nem ülhetünk tétlenül és várhatjuk azt, hogy Isten majd megmutatkozik a számunkra - Ő már segítségünkre jött és meghívott bennünket az Ő jelenlétébe. Nekünk kell lépéseket tennünk Őfelé - azáltal, hogy keressük Őt az Ő Igéjében és elhisszük azt! Ha továbbra is csak az Úrban bízol, akkor folyamatosan ezen a rejtekhelyen fogsz lakozni. Ha bizalmadat Istenbe helyezed, akkor a Mindenható árnyékában stabil és szilárd fogsz maradni - nem fog mindenféle nehézség szele megingatni. Semmilyen ellenség sem állhat ellene Isten erejének! Megvallásodnak a következőképpen kell hangoznia: "Az Úr az én oltalmam és váram, Istenem; Őrá támaszkodom, Őrá számítok, és Őbenne bízom. Ha hiszek, és ha megvallom a hitemet, akkor Isten az Ő hatalmát megmutatja nekem! Megszabadít az emberek és az ördög csapdáitól. Megszabadít a betegségből és a csapástól.

Mily bőséges a Te jóságod, amelyet fenntartasz a Téged félőknek, és megbizonyítasz a Tebenned bízókon az emberek fiai előtt. 21 Elrejted őket a Te orcádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől.
Zsoltár 31:20-21

Isten jó! Bíznod kell Őbenne; bíznod kell az Ő jóságában ahhoz, hogy megtapasztald azt. Az Ő jelenlétének rejtekében elrejt téged az emberek cselszövései és gonosz tervei elől; megóv a mások beszéde által felgerjesztett viszályoktól; megvédelmez a rágalmazó pletykáktól. Nem arról van szó, hogy mindezek ne próbálnának eltenni láb alól, de ha továbbra is bízol Istenben és hagyod, hogy Ő vívja meg a csatáidat, akkor csak tovább kell menned az úton és folytatnod kell azt, amire Ő elhívott. Ha benne maradsz az Úr akaratában, akkor Ő megvéd és átvezet a viharon.

Hozzád emelem, Uram, lelkemet! 2 Istenem, Benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim. 3 Senki se szégyenüljön meg, aki Téged vár; szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak Tőled.
Zsoltár 25:1-3
És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak Benned; mindörökké vígadjanak, és Te megoltalmazod őket, és örvendeznek Tebenned, akik szeretik a Te nevedet. 13 Mert Te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a Te jóvoltoddal, mint egy pajzzsal. Zsoltár 5:12-13

Ha bízunk az Úrban, ha Őrá támaszkodunk, ha mindenben Őrá számítunk és bizton az Istenbe helyezzük bizalmunkat, nem pedig emberekbe, akkor nem fogunk megszégyenülni és nem csalódunk. Ellenségeink nem fognak győzni felettünk, hanem megszégyenülnek. Ha mi igazak vagyunk, ha oltalmunk az Úrban van, és ha bízunk Őbenne, akkor van okunk énekelni, vigadni és dicsérni Őt. Körülvesz bennünket jóakarattal és kedvességgel, mint egy pajzzsal.

Az igazak segedelme pedig az Úrtól van; Ő az ő erősségük a háborúság idején. 40 Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól és megsegíti őket, mert Őbenne bíznak.
Zsoltár 37:39-40
Szeretlek uram, én erősségem! 3 Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, Őbenne bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. 4 Az Úrhoz kiáltok, Aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Zsoltár 18:2-4
Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten. 11 Dicsérem Istent az Ő ígéretéért, dicsérem az Urat az Ő ígéretéért. 12 Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatnak nékem? 13 Tartozom, oh Isten, az én Néked tett fogadásaimmal; megadom Néked a hálaáldozatokat; 14 Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. Zsoltár 56:10-14

Tudom, hogy Isten velem van ha Hozzá kiáltok, Ő válaszol és megsegít engem! Az Úr az én üdvösségem! Ő az én oltalmam és biztos erősségem baj idején. Ő az én erőm; Ő az én Kősziklám, váram és Szabadítóm; Ő pajzsom és üdvösségem szarva; Menedékem! Ember mit árthatna nékem? Megszabadítja lelkemet a haláltól, az én lábaimat az eleséstől!

Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsuk Ő mindazoknak, akik bíznak Benne. 32 Mert kicsoda Isten az Úron kívül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül?
Zsoltár 18:31-32