2012. március 7., szerda

Beteljesült messiási prófécák 2.

6. Jákób fia

PRÓFÉCIA
(4Móz 24:17) Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből; és általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait.

BETELJESEDÉS
(Lk 3:23) Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié,....
(Lk 3:34) Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré

7. Júda törzse

PRÓFÉCIA
(1Móz 49:10) Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek.

BETELJESEDÉS
(Lk 3:23) Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié,....
(Lk 3:33) Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez Júdáé.

8. Dávid háza

PRÓFÉCIA
(Jer 23:5) Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.

BETELJESEDÉS
(Lk 3:31) Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé.
(Csel 13:22) És mikor őt elveté, támasztá nékik Dávidot királyul; kiről bizonyságot is tőn és monda: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi.
(Csel 13:23) Ennek magvából támasztott Isten, ígérete szerint, Izráelnek szabadítót, Jézust;

9. Betlehemben születik meg

PRÓFÉCIA
(Mik 5:2) De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

BETELJESEDÉS
(Mt 2:1) A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:

10. Heródes gyermekeket ölet meg

PRÓFÉCIA
(Jer 31:15) Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás; Rákhel siratta az ő fiait, nem akart megvígasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek.

BETELJESEDÉS
(Mt 2:16) Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a böcsektől.