2012. március 30., péntek

Kenneth Hagin: Bibliai hit - Lépések a legmagasabb fokú hithez 19.

Menjünk újra vissza a magyarázó fordítás 1 Korinthus 3,16-hoz: „Ő otthon van bennetek.” Ez azt jelenti, hogy Isten valósággal otthonná teszi a mi testün­ket. Nagyon kevés ember van barátaim, aki tudja, hogy Isten benne lakik. Na­gyon kevesen vagyunk tudatában annak, hogy Isten él a mi testünkben. Mire gondolok? Ha baj van, azonnal készek vagyunk ezt mondani: „Nem tudom megtenni.” Miért? Mert magunkban bízunk, és tudjuk, hogy valóban nem tud­juk megtenni. De ha tudatosítjuk azt, hogy Ő bennünk van és bármit megtehet, abbahagyjuk a hitetlenség megvallását, és elkezdjük azt mondani: „Meg tudom tenni, mert Őbenne bízom.” Azt mondjuk: „Nagyobb az, Aki bennem van, mint aki e világban van.” Nem érdekel, mivel állok szemben. Lehet hogy lehe­tetlenséggel, de mégis azt mondom: „Ő ezen is átvisz engem, sikeressé tesz, mert Aki nagyobb mindenkinél, az bennem lakozik.” Ez a hit beszéde. Ez fog­ja arra ösztönözni Istent, hogy munkálkodjon érted.

Nagyon szomorú, hogy Ő ott van, de az emberek figyelmen kívül hagyják. Ta­lán azt gondolják, hogy Isten jön és teljesen átvesz minden hatalmat, „nagyfő­nök” lesz anélkül, hogy tennénk ezért valamit. De ez nem fog megtörténni. A Szent Szellem „úriember”. Ő nem költözik úgy beléd, hogy azonnal minden fölött átvegye az uralmat és teljesen a maga szájíze szerint irányítson mindent. Nem találsz olyan igét, amely ezt alátámasztaná. Az ördög, a démonok, a go­nosz szellemek azok, akik kényszerítik az embereket, hogy olyasmit tegyenek, amit nem akarnak, és beleerőszakolják őket bizonyos dolgokba, de a Szent Szellem mindig vezet, ösztönöz, ihlet, vagy ad egy finom lökést, ahogy ezt a Bibliából is látod. A démonok, a gonosz szellemek viszont erőszakoskodnak és uralkodnak rajtad. Néhányan azt mondják: „Miért nem teszi Isten ezt vagy azt?” Nem is fogja megtenni, amíg nem helyezed őt oda, ahol tehet valamit. A Szent Szellemet azért kaptad, hogy segítsen, nem azért, hogy helyetted dolgoz­zon. Ő bennünk van: Isten van bennünk; Ő a segítségünk. A Zsidó 13,5-6-ban Pál így ír: „...mert Ő mondta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Úgy hogy bízvást mondhatjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat énnékem?”

A magyarázó fordításban az Efézus 3,16-17 így olvasható: „Adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Szelle­me által (a Szent Szellem által) a belső emberben, aki benn lakik a te legmé­lyebb bensődben és személyiségedben.” Tetszik ez neked? „...lakozzék [tele­pedjék le, készítsen állandó otthont] a Krisztus a hit által a ti szívetekben.” Hogyan teszi Ő ezt? A te hited által. Nekem tetszik! Valóságosan lakozik, letelepszik, tartózkodik, tartós otthont készít a szívekben, hogy a szeretetben meg­gyökerezzünk és alapot vehessünk. Figyeljétek meg, hogy olyanoknak írt Pál, akik már újjászülettek, betöltekeztek Szent Szellemmel és azt mondja: „...la­kozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben”, azaz Krisztus telepedjen ott le, és tartósan megmaradjon ott. Tehát ez az, amit Ő tenni akar, és amit az embe­rek nem engednek meg Neki. Pontosan ez az, ahol elbukunk.