2017. június 2., péntek

Németh Sándor - Hogyan védekezzünk az igézés ellen? 5.

A negyedik eszköz, amit az ördög az igézés megvalósításához fel akart használni Galátziában, Pál apostol elszigetelése volt.

„Nem szépen buzgólkodnak érettetek, sőt minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettük buzgólkodjatok," (Gal 4,17). Az Egyház feje, Jézus Krisztus, rendelt némelyeket apostolokul, prófétákul, evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Az ő szolgálatuk erőteljesen hozzájárul ahhoz, hogy a helyi gyülekezetek életképesek legyenek, fejlődjenek és virágozzanak. Az ellenség nagyon jól tudta, hogy a galátziabeli gyülekezeteket könnyedén tönkre teheti, ha elszakítja őket Pál apostol befolyásától.

Pál felidézi, hogy milyen nagy szeretettel fogadták őt, amikor az evangéliumot hirdette nekik. Utal arra is, hogy nem változott meg irántuk érzett szeretetében, és nem érti, hogy miért néznek most ellenségként őreá. Hiszen ha ellenségük lett volna, nem hirdette volna nekik az evangéliumot, nem ismertette volna meg velük a Krisztus titkát, az örök életnek és az üdvösségnek a beszédét. Rámutat arra, hogy azok a gyülekezetek a valódi ellenségei, amelyek ki akarják őt rekeszteni abból a munkából, amelyet az Úr közöttük végez. Az ilyen embereket leveleiben álnok munkásoknak, hamis apostoloknak nevezi.

„Tudniillik a belopódzkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, amellyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek " (Gal 2,4).

Ezek az emberek azt színlelték, hogy keresztények, de valódi céljuk a kémkedés és információgyűjtés volt a gyülekezet belső életéről. Ugyanis az ilyen információk eltorzításával kívánták folyamatos támadás és nyomás alatt tartani a keresztényeket. A hívők szellemi identitását kárhoztatással és bűntudat okozásával szándékoztak leggyakrabban szétzúzni. Módszereik azóta sem változtak.

Hogyan szerezhetünk győ­zelmet az igézés fölött? Hogyan ma­radhatunk meg Isten kegyelmében?

„Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de aki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen" (Gal 5,10).

Az első dolog, amit tudnunk kell, hogy azok, akik meg akarják hamisítani az evangéliumot, és liturgiai szabályok megtartására akarják kényszeríteni a keresztényeket, Isten ítélete alatt vannak. Rájuk Isten Igéje mondta ki az ítéletet. Nem számít, hogy kiknek gondolják magukat, milyen szervezethez tartoznak, ha az a céljuk, hogy Isten munkáját széjjelverjék, el fogják venni az ítéletüket.

Az a Szellem, amelyet vettünk az Atyától az Úr Jézus Krisztus nevében, megelevenítette Jézus testét, kihozta szellemét és lelkét a halálból, amivel bebizonyította, hogy hatalmasabb és erősebb a pokol minden erőinél. A Szent Lelket a világtörténelem legnagyobb mágusa sem képes legyőzni.
Mivel az evangéliumot nem ember, hanem Isten hozta létre, ezért az szent, igaz és tökéletes.

„Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangélium amelyet én hirdettem, nem ember szerint való; Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által." (Gal 1,11-12)

Forrás: Hit Infó, 1993.december 22.