2017. június 7., szerda

David Wilkerson - A Szent Szellem kiáradása 2.

2. A győztes egyház számára teljesen más, egy dicsőséges prófécia szól

Isten népe számára az üzenet nem gyászos hangulat, hanem boldogság. Amikor a sötétség beborítja a földet - amikor az emberek szíve megáll a félelemtől a rettenetes dolgok miatt - nekünk azt mondja az Úr, hogy abban a pillanatban "fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak." (Malakiás 3:20)

A legsötétebb órában, amikor a dolgok reménytelennek tűnnek - amikor félelem vesz körül, mindent beborítva a gyászos sötétséggel - Jézus hatalmas módon kinyilatkoztatja magát, úgy mint még soha a történelem folyamán. A világ megtapasztalja majd megmentő és megtartó erejét teljes dicsőségében. Egy őrült világban - ahol a radikális muzulmánok azzal kérkednek, hogy győztek, amikor az agnosztikusok azt kiáltják "Isten halott!" - Jézus Krisztus előtűnik. Úgy fog ragyogni mind egy gyógyító nap, fényesebben mint az elmúlt generációk életében.

Még valami fog történni Isten népével a Fiú megjelenésének eredményeképpen. Az idézett igevers folytatása így hangzik: "Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak." (Malakiás 3:20) Az eredeti héber fordítás így szól: "Úgy fogtok szökellni, mint az istállóból kiengedett borjak."

Ez a kései eső kitöltéséről beszél, a Szent Szellem megígért friss kiáradásásáról, amely magába foglal egy nagyobb, erősebb hangot a mennyből. Amikor ez bekövetkezik, a Szent Szellem helyre fogja állítani a csodákat: "Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által." (ApCsel. 4:29-30)

Három dolog van, amelyről a keresztények többé nem beszélnek: jelek, ámulatba ejtő dolgok, csodák.

A hívők egy teljes generációja számára ezek a kifejezések az egyházon belüli félrevezetések emlékét idézik. Akkor, amikor olyan sokan Isten valódi munkáját keresték, amelyet "jelek fognak követni", sarlatánok léptek fel "szent cselekedetekkel". Úgynevezett gyógyító evangelisták cirkuszt csináltak az egészből - kapzsi férfiak és nők, akik pénzért árulták a "gyógyulást".

Ma ha bárhol ezeket a szavakat halljuk, sokakat közülünk kényelmetlen érzés tölt el: félelem a fanatikusoktól, szégyen a gúnyolódások miatt, fájdalmas emlékek azokról a kedves testvérektől, akiknek a hite hamuvá lett a csalások miatt. Tragikus, hogy Krisztus egyházában sokan nem várják többé, hogy Isten csodát tegyen.

Kérlek, halld meg, amit mondani szeretnék. Az ördög ismeri az Írást, tudja, hogy igaz., mert a Szent Szellem ihlette gyógyulás feléledése meg lett prófétálva. Ezért is propagálja annyira a saját perverz "gyógyító" alkalmait. Ezeken az alkalmakon nem Krisztus van a középpontban, hanem angyalok vagy személyek.

Amit Malakiás prófétált meg, azt ember nem tudja elősegíteni. Nem lesz helyhez kötve, nem egy személy vagy egyén körül fog kialakulni. Krisztus szent tanítását fogja inkább kiemelni. A győztes hívők otthonaiban fog bekövetkezni és gyülekezetekben is. Pásztorok és szolgálattevők fognak kenetet kapni arra, hogy betegekért imádkozzanak. Vének fognak fellépni friss hittel Jézus nevének erejével, hogy csodák történjenek. Mindenki a betegekre teszi a kezét és a gyógyulásukért imádkozik majd.

Hadd adjak most egy negyedik kifejezést is ehhez a fenti "többé nem beszélünk róla" listához: megnyilvánulás. Félünk a test megnyilvánulásaitól, amikor az emberek furcsa módon viselkednek. Igen, valóban nagyon sok testi visszaélés történt, amit a "Szellem megnyilvánulásának" neveztek. Azonban ha a Szent Szellem igazából megnyilvánul rajtunk keresztül, ahogy tette az Igében is népével, nem kell félnünk az igazi megnyilvánulástól.

A Szellem utolsó időkben való kitöltésekor bekövetkező megnyilvánulások Szent Szellemben való örömben lesznek majd. Amíg a világ gyászos hangulat felhője alatt ül, Isten népének bizonyságtétele tiszta öröm lesz. Ahogy a társadalom alapjai ki lesznek fordítva helyükből, Jézus követőit Istent dicsérve láthatjuk majd a romok közepette, segítséget és reményt nyújtva a szükségben lévőknek.

Az öröm ilyenfajta megnyilvánulása sokkal inkább szükséges, mint valaha. Nap mint nap azt hallom Isten népétől: "Ennyi az egész, a krisztusi út? Mindig csak szenvedést és próbatételt kell látnunk? Nem beszél ma is az Úr hozzánk? Nem gyógyít ma is? Nem kellene választ várni az imáinkra? Hol van az a sok csoda, amit az Igéje ígért?"

Hadd adjak nagyon egyszerű választ ezekre a kérdésekre: A csodák és gyógyulások a Szent Szellem ereje által és rajta keresztül lehetségesek. Az Apostolok Cselekedetei elmondja, hogy István: "kegyelemmel és erővel telve - nagy csodákat és jeleket tett a nép között" (ApCsel. 6:8). Ha őszinték vagyunk az Úr előtt, be kell ismernünk, hogy elvesztettük az ilyen hithez szükséges gondolkodásunkat.

Keresztények tömegesen veszítik el a Szent Szellem tüzét.

Isten nem tud ott választ adni, ahol nincs hit. Sátán pedig nem fut el onnan, ahol félelem és hitetlenség van. Az az igazság, hogy az ördög és démoni birodalma feletti Istentől kapott hatalmunkkal nem élünk. Isten Igéje azt mondja számunkra, hogy nem az ellenség irányít. Meg van írva, hogy hatalmunk van felette: "álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek." (Jakab 4:7). Mégis sokan hagyják, hogy a Sátán ellenállás nélkül tiporjon a hitükön.

Ha ez a leírás rád is illik, Malakiás az egyik legszebb igét ajánlja számodra: "Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak." (Malakiás 3:20) Micsoda hihetetlen szavak Isten emberei számára ezekben az utolsó időkben. Malakiás úgy ábrázolja a hívőket, mint istállóba zárt borjakat. A zsidó "istálló" szó itt "megkötözöttséget", "körbe-körbe járkálást" jelent.

Láttál már valaha játékos kedvű borjakat istállóba zárva? Körbe járnak, rúgnak, zajonganak. Megvan a kép, amelyet Malakiás lefestett számunkra? Sátán sikeresen bezárta hívők tömegeit ilyen kis istállókba. Bezárta őket, távol Krisztus zöld legelőjétől, a hűs, frissítő vizektől. Gondold át:

- Néhány keresztény a reménytelenség istállójába van bezárva. Ezek a hívők halálosan unatkoznak, csak azért kelnek fel minden nap, hogy saját kis világukban róják a köröket. Szellemi kötelék tartja őket fogva - önzés, materializmus, saját szükségeik - egy csepp öröm nélkül. Sok keresztény feladta a reményt, hogy valaha kiszabadulhat. Sóhajtozva gondolnak a régi időkre, amikor örültek az Úrban. Most pedig folyamatosan azon tűnődnek: "Hol az Isten?"

- Néhány keresztény a keserűség istállójának foglya. A Biblia szerint a keserűség halálos méreg, a "gyűlölet keserűségének" nevezi. Krisztus szeretetében figyelmeztetnem kell benneteket: ha csak egy kis keserűség is van benned - ha bármilyen faji gyűlölet, megbocsátatlanság, "igaz" harag - akkor a bűn kötelékében vagy. Ha ebben a kötelékben maradsz, akkor az istálló foglya is maradsz. Félelemben, csökönyös borjúként fogsz élni, ami szellemi halálhoz vezet.

Sok egyéb zárt istálló említhető lenne itt: hitetlenség, kétségbeesés, szabadjára engedett félelem, megrögzött bűn. Mindegy, hogy mi a fogság oka, az igazság az, hogy nem tudjuk a saját istállónk ajtaját kinyitni. Nem tudunk magunktól megszabadulni a félelemtől, a kétségbeeséstől, a hitetlenségtől saját emberi erőből. Leegyszerűsítve, a Szent Szellem általi friss újratöltekezésre van szükségünk. Kedves szent, sürgetlek: ne élj le még egy napot úgy, hogy elégedett vagy a dolgok állásával. Az Úr annak adja a Szent Szellemét, aki kéri. Szabadulásod csak hitből lehetséges. Amikor Isten azt ígéri, hogy: "Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak", az többet jelent a fogságból való szabadulásnál. Amikor kinyitja az istálló ajtaját, akkor kitörő örömmel fogunk kijönni onnan. Többé nem fog a gyászos hangulat felhője ülni a fejünk felett, hanem a remény, szabadság és a bővölködő élet útján fogunk járni.

A bizonytalanság és szomorúság mostani napjaiban Isten erejének bizonyságai azok lesznek, akik kiszabadulnak istállóikból. Örvendezve látják, ahogy a Fiú ideje közeledik. Isten örök érvényű ígérete mindannyiuk számára egyértelmű lesz.

Nekünk is van részünk az istállóból való szabadulásban.

A Szent Szellemet csak az kapja meg, aki kéri. Imádkozz, hogy a Szent Szellem visszaadja a tüzet az életedbe, megújítsa a hitedet, közelebb húzzon Önmagához.

Az öröm a Szent Szellem gyümölcse. Isten népeként hangosan kell énekelnünk, örömmel telve kell ugrándoznunk az Úrban. Dicsérnünk kell Őt - akár tetszik, akár nem. Az Ige azt mondja, hogy Isten az Ő dicséretében nyugszik.

Megjegyezheted: "Képmutatás örvendezni, amikor egyáltalán nem érzek örömöt. Ez a fajta öröm egyáltalán nem jelent semmit, amikor lehangolt vagyok vagy fájdalmaim vannak."

Hallgass újra Malakiásra: "Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok! - mondja a Seregek Ura." (Malakiás 3:21) Abban a pillanatban, amikor elfogadod szabadulásodat - amikor hitből kilépsz a fogságból - megfutamítod az ördögöt. A démonok elmenekülnek. Mindegy, hogy a világ milyen híreket hoz eléd, mindegy, hogy milyen csapások vagy nehézségek jönnek, Isten Igéje igaz marad. Megkaphatod a Szent Szellem friss kiáradását, ugrándozva, mint az istállóból szabadult borjú.

Az ígéret nagyszerű szavaival búcsúzom:
- "Bizony, megvigasztalja Siont az Úr, megvigasztalja összes romjait. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. - Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének." (Ézsaiás 51:3)
- "Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének: őt ékesítik." (Ézsaiás 61:1-3)