2017. június 27., kedd

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 3.

Jézus hordozta betegségünket

Jézus és az isteni gyógyítás

Több, mint húsz évvel ezelőtt, szolgálatom elején egy alkalommal temetési szolgálatra készültem. Kerestem a bibliában azt, hogy Jézus mit mondott a temetőben. Jézusnak azonban nem volt temetői szolgálata. Jézus prédikált a hegyen, és elmondta a “Boldog mondásokat". Prédikált a magvetőről a Galileai tenger partján. De sehol nem mondott temetési beszédet. Ellenkezőleg, megállította a temetési menetet és feltámasztotta a halottat.

Amikor a zsinagógafő leánya meghalt, Jézus nem mondott beszédet. Helyette azt mondta a leánykának: ....Leányka, néked mondom, kelj föl.” (Márk 5,41) Amikor Nain városában az özvegyasszony fiát szállították a temetőbe, Jézus megállította a menetet, hozzáért a koporsóhoz, és azt mondta: "...Ifjú, néked mondom, kelj fel!" (Lukács 7,14)

Továbbá amikor Lázár már négy napja halott volt, Jézus azt mondta: „...Lázár, jöjj ki!" (János 11,43) És Lázár kijött kezén lábán megkötözve.

Ezek az események meggyőznek bennünket arról hogy Jézus Krisztus az élet Ura, legyőzte a halált, a sírt, és annak erejét. Azt is látjuk, hogy bárki ment Jézushoz, Ő megbocsátotta bűneiket, és meggyógyította betegségeiket. Életet adott a halott feltámasztásával, és nemcsak azokat elevenítette meg, akik szellemi halottak voltak, de azokat is, akiket a fizikai halál ejtett rabul.

A bűnbocsánat és a gyógyulás

A bűnbocsánat és gyógyulás volt az a két dolog, amit Jézus mindig megtett, akárhová ment is. Ezek fontos dolgok voltak a szolgálatában. Szolgálatának kétharmad részét a gyógyításra fordította. Bárhová is ment Jézus a bűnösök és a betegek, mindenhová követték Őt. Láthatták a csodákat, a betegek gyógyulását, ahogy fel keltek ágyaikról.

Egy napon Jézus hirdette az evangéliumot Kapernaumban, amikor négy ember a háztetőt megbontva leeresztett hozzá egy gutaütött embert. Jézus azt mondta a gutaütött embernek: "Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid." (Márk 2,5)

Néhány zsidó írástudó felfortyant és azt gondolta: Ki bocsáthatja meg bűnöket Istenen kívül? Jézus tudta, hogy mit gondoltak. Ezért azt mondta nekik: "Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak né­ked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek..." (Márk 2,9-10)

Azután azt mondta az embernek: "Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza." (Márk 2, 11)
Jézus először megbocsátotta bűnét, utána meggyógyította betegségét. Ez azt jelenti, hogy akik bűnbocsánatot kapnak, azok megszabadulhatnak a betegség kötelékéből is. Jézus ezt kifejezetten hangsúlyozta egy alkalommal. „Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek, a szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (János 8,34-36) 

Hogyan tesz szabaddá bennünket a Fiú? A Fiú megszabadítja az embert a bűn kötelékéből, szabaddá teszi a bűntől és a betegségtől, amelyek a bűn büntetése. Jézusnak volt hatalma megbocsátani a bűnöket, mivel Ő valóban Isten. Jézus összekapcsolta a megbocsátást és a gyógyulást, ezzel megmutatta, hogy ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. Még az írástudók sem találtak semmi kifogást Jézusban, amikor megkérdezték „Ki bocsáthatja meg bűnöket?", és látták, hogy feláll az ember, felveszi nyoszolyáját. és hazamegy. Nem lehetett jobban bemutatni ennél azt a tényt, hogy Jézusnak volt hatalma megbocsátania bűnöket.

Jézus meggyógyította a betegeket, megbocsátotta a bűneiket és hitet adott nekik, hogy valóban bocsánatot nyertek. A Bethesda tavánál, a mi Urunk azt mondta a 38 éve beteg embernek ....íme meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod.” (János 5,14) Amikor a 12 éve vérfolyásban szenvedő asszony megérintette Jézus köntösét és meggyógyult, Jézus azt mondta neki: "Bízzál leányom; a te hited megtartott téged." (Máté 9,22) Ez a hit a bűnbocsánatban való hit volt.
Természetesen van a Bibliában olyan betegségről is szó, amelynek az oka nem a bűn.A születésétől fogva vak ember esete is ilyen. Jézus azt mondta, hogy az ő vakon született állapota nem az ő bűne, nem is szülei bűne; hanem azért született vakon, hogy Isten munkái nyilvánvalókká legyenek benne. Tehát egy ember betegsége nem szükségszerűen a bűn következménye. A betegség azonban Ádám és Éva eredendő bűnének következményeként jött létre és hatott el az egész emberiségre, akikhez mi is tartozunk. Éppen ezért az embernek először el kell fogadnia bűnei bocsánatát, mielőtt meggyógyulhatna betegségéből.