2017. június 2., péntek

David Wilkerson - A Szent Szellem kiáradása 1.

Amikor Isten az Ő Szellemén keresztül lélegzik, mindenki tudja, hogy itt van. Lukács, az Apostolok Cselekedeteinek szerzője ezt írja: "hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek." (ApCsel 2:2). Én azt a fordítást szeretem, amelyik "erős szélnek, szélviharnak" írja le ezt a részt.

E szerint az idézet szerint Isten lehelete pünkösdkor úgy érkezett, hogy "hang hallatszott a mennyből". Lukács azt mondja, hogy ez a hang erős, zúgó, az egész teret betöltő volt. "Betöltötte az egész házat ahol ültek" (ApCsel. 2:2).

Még valami történik, amikor a Szent Szellem eljön: mindent felkavar ami csak elé kerül. Pünkösdkor a vallási vezetők nyugtalankodtak amiatt, ami történt Jézus követői között Jeruzsálemben. Megpróbáltak véget vetni annak az erős szélviharnak, amely a mennyből érkezett.

De a Szent Szellem Péterhez érve felkente őt arra, hogy ezt mondja: "Megfélemlíthettek minket és be is börtönözhettek. De nem állíthatjátok meg azt a hatalmas szelet, amely végigsöpör az országon. Megparancsolhatjátok nekünk, hogy fogjuk be a szánkat, de nem tudjuk abbahagyni a beszédet. Isten ránk lehelt, felkent minket és azt kell mondanunk, amit Tőle kapunk."

Pünkösdkor a hívők ezután összegyűltek dicsérni az Urat és imádkoztak: "Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét." (ApCsel. 4:29-31)

Szeretném megvizsgálni, hogy mit mondanak a próféták a Szent Szellem egyházra való kitöltéséről az utolsó időkre.

A Biblia azt mondja, hogy az utolsó időkben minden, amit meg lehet rendíteni, meg lesz rendítve. Ebbe beletartozik az egyház, Isten minden választottja. "Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is." (Zsidók 12:26).

Péter és tanítványai azt látták, hogy ami pünkösdkor megvalósult, ez a megprófétált kiáradás volt a mennyből. Péter azonnal felállt és kihirdette: "Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből..." (ApCsel. 2:16) Hasonlóan ma is láthatjuk az Igéből, hogy mit csinál a Szent Szellem - ebben a késői órában.

Az ószövetségi próféták egy "korai" és egy "kései esőről" beszéltek, a Szellem kiáradásával kapcsolatban, amelyet Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és a kispróféták is leírtak. Malakiás - az Ószövetség legutolsó könyvében - a "kései esőt" úgy mutatja be, mint egy földet megrázó elkövetkezendő eseményt. Malakiás bizonyítékot is szolgáltat arra, hogy a Szent Szellem legnagyobb munkája - a "kései eső" kiöntése - most történik, a mi generációnkban.

Malakiás üzenete két részből álló prófécia. Először az istentelen, materialista, világi, élvhajhász világhoz szól. Másodszor azokhoz akik szeretik és félik az Urat.

1. Malakiás figyelmeztetése az istentelen nemzetek számára.

"Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az az eljövendő nap - mondja a Seregek Ura -, nem marad sem gyökerük, sem águk." (Malakiás 3:19) Mindenhol annak bizonyítékát látom, hogy pontosan abban az időben élünk, amit Malakiás ábrázol. Ha valaha volt olyan időszak, ami izzó kemencéhez hasonlít, amikor világszerte minden "tűzforró" - gazdaságilag, társadalmilag, szellemileg - akkor az ma van.

Malakiás szerint olyan tüzes népirtás következik, amely az istenteleneket védtelenül hagyja: "nem marad sem gyökerük, sem águk" (Malakiás 3:19) Minden biztonságot ígérő menedék megszűnik. Kik fognak ezen a tüzes népirtáson átesni? "minden kevély és minden gonosztevő" (Malakiás 3:19) Ez azt jelenti, hogy nem csak a szenvedélyek és fajtalanságok rabjai. Malakiás leírása alapján ezek a gonosztevők feltehetően az arrogáns, Istenre öklüket rázók csoportja.

Erre az ökölrázásra az Európai Unió jelenti a modern kori példát. Büszkén azzal kérkedik, hogy világi közösség. Az alkotmánya szerint Istennek nincs helye ebben a közösségben, nincs elismerve, a neve teljesen ki van törölve. Amennyire az EU vezetőit illeti, Isten halott.

Jelenleg Amerika is ugyanebbe az irányba tart. Szép lassan teljesen kiszorítjuk Istent a bíróságainkról, az iskoláinkból, a társadalmunkból. Visszautasítjuk a nemzetünkre adott áldásait, helyette azt mondjuk: "Mindent a magunk erejéből vittünk végbe. Mi vagyunk a legnagyobb, legerősebb, leggazdagabb nemzet a földön, és mindezt magunktól értük el."

Szeretem Amerikát, de iszonyodom azt látva, hogy ez a nemzet dölyfösen tekint Istenre, az öklét rázza rá és szembeszáll vele. A héber "gonosztevő" szó Malakiás 3:19-ben "önteltséget" jelent. A legnagyobb önteltség az, ha a menny színe előtt bűnt követünk el és ezt mondjuk: "Isten nem látja. Nem tehet semmit. Nincs semmi köze hozzánk."

Fennhéjázás lábbal tiporni szent Igéjét, kigúnyolni mindent, ami az Ő szívét tükrözi. Gondoljunk csak bele, hogy a szexuális perverzió istenítése hogyan gúnyolja ki a házasság intézményét. Teljes önteltség két férfi vagy két nő között a házasságot legalizálni és engedélyezni számukra, hogy gyermekeket fogadjanak örökbe. Ez ma már Kalifornia bíróságai előtt lévő ügy. Mindeközben a férfi-fiú mozgalmak jogokat követelnek a férfiak számára, hogy szexuális kapcsolatot létesíthessenek gyermekekkel.

Ahogy ez a gonoszság a szemeink előtt rajzolódik ki, úgy tűnik nem tehetünk semmit, hogy megállítsuk. Eltűnődöm azon, hogy mit gondolnak a gonoszok: Isten meddig tűri el az ilyen önteltséget ítélet nélkül?

Malakiás próféciája a múltban is beteljesedett, amikor a gonosz nemzetek túlléptek a határon.

Teljesen világos az Igéből, hogy Amerika mára már túllépte bűneiben a félrefordult Izraelt, Sodomát és Gomorát, Nóé erőszakos és gonosz társadalmát is. Ézsaiás így prófétált: "még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket" (Ézsaiás 60:2) A héber "sűrű" szó itt "gyászos hangulatot, sötétséget" jelent. Ézsaiás ezt mondta: "Sötét, gyászos hangulat fogja betakarni az egész földet."

Jeremiás is beszélt ilyen sötétségről, amikor az elfordult Júdához kiáltott: "Dicsőítsétek Isteneteket, az Urat, mielőtt sötétséget támaszt, és mielőtt botladoznátok a homályba borult hegyeken. Világosságra vártok, de az Úr a halál árnyékát hozza el, és sűrű sötétséget támaszt." (Jeremiás 13:16)

Malakiás szintén beszél arról a napról, amikor a sötétség és a homály korszakában Isten megalázza a büszke és öntelt embereket. Amikor eljön ez a nap - a próféta azt mondja - minden gyökeret és ágat teljesen felemészt, értve ez alatt, hogy semmi nem marad, amire újra lehetne építeni. A történelem e pontja előtt Isten soha nem pusztította el teljesen a helyreállításhoz szükséges gyökereket. A próféta azonban azt mondja, hogy Isten mindent fel fog ásni és "nem marad sem gyökerük, sem águk", azaz nem lesz mód a felépülésre.

Most eljött a leszámolás napja Amerikára és a világra. Az amerikai kormány minden ágazata - beleértve a nemzeti bankokat és a pénzügyi intézményeket - gazdaságunk összeomlását és pusztulását fogja látni. A régi, megállapodott vállalatok - társadalmunkba évek óta begyökerezett intézmények - érintettek lesznek ebben minden látható felépülés lehetősége nélkül. A gyászos hangulat összezavarja a legnagyobb elméket is miközben a sötétségből keresik a kiutat.

Még a vallástalan világ is látja, hogy Amerika nehéz idők elé néz. A The Economist c. lap cikkében egy képen a Szabadságszobor lehangoltan ül arcát a kezébe temetve, fáklyája a földön fekszik. A főcím szerint: "Boldogtalan Amerika". Szerkesztői szóról szóra a következőket írták: "Gyászos hangulat söpör végig a világon"... "Túl sokáig voltunk kapzsik, és most ez ütött vissza."... "Túl késő. Már a lejtőn vagyunk."... "Amerika rettenetes hangulatban van. Sodoma és Gomora felé vonszoljuk magunkat"... "A gazdaság támolyog"... "A világ forrong" (Kiemelés tőlem.)

Tíz évvel ezelőtt kiadtam az America's Last Call (Amerika utolsó figyelmeztetése) c. könyvemet, amelyben gazdasági válságot jósoltam meg. Akkor nevetségessé tettek és ítéletnapi igehirdetőnek neveztek (bár az ítéletet mindig könnyek között hirdetem). Az elmúlt időkben szolgálatunk telefonjai megállás nélkül csörögnek a könyv megrendelései miatt.

Nem Amerika az egyetlen nemzet, amely a gyászos hangulattal néz szembe. Nemrégiben szolgálatunk kiküldött egy csapatot Oroszország egyik nagyvárosába. Amikor visszajöttek, arról számoltak be, hogy a gazdaság miatti kétségbeesés eluralkodott azon az országrészen. Az üzemanyag, áram és egyéb alapvető szolgáltatások árai az egekbe szöktek, miközben a fizetések csak a felét fedezik a túléléshez szükséges összegnek. Csapatunk azt mondta, hogy nem láttak sehol egy mosolyt - kivéve a gyülekezetekben, ahol a remény virágzott, hiszen az emberek az Úrban bíztak.

Mondhatod: "A dolgok azért mások Amerikában. Gazdaságunk mindig kiigazítja önmagát. Voltak már ehhez hasonló problémák és mindig fellendülés következett. Talán öt évet vesz igénybe, de minden helyre fog állni." Mi van, ha Malakiás szavai igazak? Mi van akkor, ha a helyreállítás minden gyökere teljesen elsorvadt a felépülés minden reménye nélkül?

Hadd ajánljak most valamit neked: képzeld el, hogy Malakiás ma is él. Tegyük fel, hogy ugyanezt az üzenetet prédikálja jövő vasárnap a gyülekezetedben. Képzeld el, amit Malakiás pásztor ott áll a pulpitusnál. Ahogy befejezi az üzenetet, elismétli a próféták szavait, részletezi az elkövetkező dolgokat és becsukja a Bibliáját. Leszáll a pódiumról és kisétál a gyülekezeten keresztül.

Az emberek megrendülnek attól amit hallottak a sötétség és gyász eljövendő napjairól. Azonban ahogy Malakiás ott áll előttük, mosoly ragyog fel az arcán. Hirtelen széttárja karjait és felkiált: "Örüljetek! A most hallott prófécia nem nektek szól! Nem azoknak szánta az Úr, akik hiszik és félik Őt. Ezek az igék a büszke, öntelt, törvénytelen embereknek szólnak. Ez egy szent figyelmeztetés az istentelen világnak.

"Igen, az elkövetkezendő idők mellékhatásaitól a keresztények is szenvedni fognak. Ezen nem lehet segíteni. De Isten elküldte az Ő szavát nektek és ez megtart benneteket a nehéz időkben. Hadd essenek a hegyek a tengerbe. Hadd rengjen és omoljon össze a gazdaság. Hadd rendüljön meg minden, amit meg lehet rendíteni. Azok számára, akik félik az Urat, Isten teljesen más Igét adott."