2017. június 14., szerda

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 3.

Az átok

Isten igazságos Isten. Amikor az ember vétkezett, megtörte Isten közvetlen parancsát. Igazságossága miatt Istennek meg kell büntetnie a bűnt. A betegség, a halál, a kín átka az Isten iránti engedetlenség következményei, az ördög készséges partnerei. Isten azonban elkészítette szá­munkra az üdvösség útját, mert Ő nemcsak igazságos Isten, de a szeretet és irgalom Istene is. Amikor az emberek nem válaszolnak az Ő hívására, és buzdítására, akkor Isten odaadja őket gonosz szívük kívánságainak úgy, hogy "az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban." (Róma 1:27.) Ez volt a betegség kezdete, amely átokként jött ránk.

"Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak." (Ésaiás 1,5-6)

A betegség általában úgy ér el minket, mint a törvény átka. Ez az ördög csapdája, és gyötrése, aki lop, öl, és pusztít (János 10,10). A Sátán a nagy gyötrő. A világ már régen elpusztult volna, ha Isten a maga irgalmából és szeretetéből nem védte volna meg a világot az ördög gonosz erejétől. Sodomához és Gomorrához hasonlóan már régen elpusztultunk volna, ha Isten nem mutatta volna meg jóságát, és nem várt volna arra, hogy visszatérjünk hozzá bűnbánatban.

Nézzük meg a betegség átkát, amit Isten megengedett, mert az ember engedetlenkedett:

"Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem. Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földrõl, a melyre bemégy, hogy bírjad azt. Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz." (5Mózes 28,20-22) "Megver téged az Isten Égyiptomnak fekélyével, és sülylyel, varral és viszketegséggel, a melyekbõl ki nem gyógyíttathatol. Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elmezavarodással." (5Mózes 28,27-28) "Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és czombjaidon, a melyekbõl ki nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig." (5Mózes 28,35) "És reád fordítja Égyiptomnak minden nyavalyáját, a melyektõl irtóztál vala, és hozzád ragadnak [azok.] Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, a melyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz." (5Mózes 28,60-61) 

Milyen félelmetes és rettenetes átkok ezek! Ezek az átkok, azokat érték el, akik testi kívánságaik szerint éltek. Ez a jelenség most is lejátszódik a szemünk előtt. Minden erőfeszítése dacára az ember nem képes megszabadulni a betegségtől és a haláltól, a betegek és a gyógyíthatatlan betegségek száma inkább növekszik, mint csökken.

Úgy gondolom, hogy néhányan most zavarba jöttek azok közül, akik olvassák ezt a könyvet. Ugyanis az előző fejezetben azt írtam, hogy a betegség forrása a bűn és a Sátán, most pedig azt állítottam, hogy a bűn Isten átkaként jön ránk, mert az ember tudatosan vétkezett Isten útmutatásai ellen. Természetesen maga a betegség az ember bűnével kezdődött, és az ördög erejével kiterjedt, akinek hatalom adott a halál fölött (Zsidók 2,14). Az ember vétkezett, rájött az átok ítélete, és az ördög nyomorgatja őt a betegség és halál által.

A következő idézet Jób könyvéből való: "Monda pedig az Úr a Sátánnak: ímé kezedbe van ő, csak életét kíméld." (Jób 2,6) "És kiméne a Sátán az Úr elől, és megveré Jóbot undok fekéllyel talpától fogva a feje tetejéig." (Jób 2,7)

A betegség tehát úgy jött a világba, hogy az ember a Sátán kezébe került, és bűnéért elérte őt a törvény átka. Isten végrehajtja ezt az ítéletet azoknak az embereknek a testén, akik vétkeznek. Ezek az emberek az ördög kezébe kerülnek és a betegség átka alá esnek.

Pál apostol azt írta: „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” (Róma 3,23) Ez az írás megmutatja, hogy minden ember az ördög kezében van, és a törvény átka alatt sínylődik. Az is kiderül, hogy az orvosi kezelés egyedül nem képes legyőzni ma a betegséget, még akkor sem, ha sikerül úrrá lenni rajta, mert az ördög kikerülhetetlenül előidéz egy másik betegséget, amíg a bűn ott van az illető ember életében. A bűneinket meg kell vallani, meg kell belőle tisztulni, és bocsánatot kell kapni, hogy megszabadulhassunk a bűntől, az átoktól, és az ördögtől. Szükségünk van a Mindenható Úrra, aki képes megszabadítani, és megváltani minket a betegség forrásából. Ő az Úr Jézus Krisztus, aki a nekünk szóló valódi örömüzenet. "Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság ál­tal." (Róma 3,24) "Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ.’' (Galata 3,13)

A kegyelemnek és ígéretnek a szavai visszavisznek bennünket Isten bámulatra méltó szeretetéhez. A mi Istenünk bizonyára az igazságosság, és ítélet Istene. Ő megítélte a vétkező emberiséget, de Ő egyúttal a szeretet és irgalom Istene is. Elküldte Jézust, akire ráhelyezte engedetlenségünket, és bűneinket. Tehát Krisztus átokká lett értünk. Ha valaki megvallja bűneit, és hisz a drága vérben, és az Úr Jézus erejében, bűneire bocsánatot kap és megnyeri az üdvösséget. Így megszabadul a törvény átkából. "Aki megszabadított minket a sötétség hatalmaból, és általvitt az ő szerelmes Fiának országába; Kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata." (Kolosse 1,13-14)

Ha bűneinkre bocsánatot kaptunk, megszabadulhatunk a bűn gyötrésétől, és a beteg test betegségétől is. Vajon Jézus Krisztus megváltó kegyelme magába foglalja e a mi betegségünket is? Most erre a kérdésünkre keressük meg a választ.