2013. április 23., kedd

Rodney H. Browne - Az igazi szőlőtő


1) Én vagyok az igazi szőlőtő, és az Én Atyám a szőlőműves. János 15:1
 
Jézus a Szőlőtő. Isten a Szőlőműves; a Gazda; a Kertész; a Földművelő. A hívők a szőlővesszők. A szőlő nagyon termékeny növény - egy darab szőlőtőből számos szőlővessző nő ki, amely sok szőlőt terem. A szőlő az Ótestamentumban azt a gyümölcsöt jelképezi, amelyet Izráel fiai az Istennek való engedelmessége és szolgálata által termett. A szőlőtő gyümölcse a húsvéti étekben Isten az Ő népe iránti jóságát szimbolizálja.
 
2) Minden szőlővesszőt, amely Énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. János 15:2
 
Különbség van egy vessző megmetszése és levágása között. Az olyan vesszőt, amely gyümölcsöt terem azért metszik meg, hogy elősegítsék a növekedést - így még több gyümölcsöt tud hozni. Időről-időre az Úrnak meg kell fegyelmeznie bennünket, hogy növekedjünk és hogy jellemben és hitben erősebbek legyünk. Akit az Úr szeret, megfegyelmezi.
 
Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Zsidókhoz írt levél 12:11
 
Az az ág, amelyik egyáltalán nem terem gyümölcsöt haszontalan, ézért a törzsnél teljesen le fogják vágni. A gyümölcsöt nem termő ág nemcsak haszontalan és értéktelen, de a fa többi részét is megfertőzheti. Fontos, hogy Jézusban maradjunk, fontos, hogy hagyjuk, hogy az Úr megmetszen bennünket, hogy továbbra is jó, egészséges gyümölcsöt teremjünk.
 
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. 19 Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. 20 Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Máté 7:18-20
 
Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. 9 Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. Lukács 3:8-9
 
Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. János 15:3
 
Isten Igéje megtisztítja és "megmetszi" mindazokat, akik befogadják és elhiszik az Igét, és engedelmeskednek annak.
 
4) Maradjatok Énbennem és Én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; aképpen ti sem, hanemha Énbennem maradtok. János 15:4
 
A szőlővesszőknek Krisztusban kell "maradniuk", és Krisztusnak bennük kell maradnia ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjenek.
 
Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Filippi 1:11
 
5) Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki Énbennem marad, Én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. János 15:5
 
A szőlőtőtől elválasztott vessző nem tud és soha nem is fog gyümölcsöt teremni. A szőlővessző élete, támasza és tápláléka a törzsön keresztül a gyökérből jön. A vesszők teljesen a törzstől, illetve a gyökértől függenek, sőt, azok nélkül a szőlővessző nem is létezne. Ha Krisztusban élünk, és ha Ő és az Ő Igéje bennünk él, akkor bőséges gyümölcsöt fogunk teremni. Jézus nélkül semmit sem tehetünk. Az Úr csak akkor teremhet gyümölcsöt általunk, ha mi Őbenne maradunk; egyesülve Ővele és Őbenne.
 
6) Ha valaki nem marad Énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybegyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. János 15:6
 
A szőlővesszőknek Krisztusban kell élniük, Őbenne kell maradniuk, másképp levágják és elégetik őket. Krisztusban maradni a következőt jelenti: hiszed, hogy Jézus Isten Fia; elfogadod Őt Megváltónak és Úrnak; azt teszed, amit Isten mond; továbbra is elhiszed a Jó Hírt; szereted hívőtársaidat, Krisztus Testét.
 
7) Ha Énbennem maradtok, és az Én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. János 15:7
 
A szőlővesszőknek (a hívőknek) nemcsak Krisztusban kell maradniuk, hanem az Ő beszédének is bennük kell lakoznia. Ha ezt megteszik, kérhetnek bármit, Isten meg fogja azt cselekedni. Micsoda nagyszerű ígéret!
 
Sokan próbálnak meg tetszeni Istennek, csupán jó cselekedetekkel gyümölcsöt teremni és azt tenni, amiről ők azt gondolják, hogy helyes. De Jézus azt mondja, hogy a gyümölcstermelésnek a kulcsa az Ővele való közeli kapcsolat, amilyen közeli kapcsolatban van a szőlővessző a szőlőtővel. Krisztustól távol minden erőfeszítésünk gyümölcstelen. Jézus mindent könnyűvé tesz számunkra - ahogy Hozzá csatlakozunk, és továbbra is kapcsolatban maradunk Vele, Ő táplálni fog bennünket, és így elkerülhetetlenül jó gyümölcsöt fogunk teremni.
 
8) Abban dicsőíttetik meg az Én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek Nékem tanítványaim.János 15:8
 
Istennek csak akkor tudnak a szőlővesszők dicsőséget adni, ha Krisztusban maradnak és sok gyümölcsöt teremnek.
 
De a Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. 23 Az ilyenek ellen nincs törvény. Galata 5:22-23
 
Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. 9 Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van, 10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Efézus 5:8-10
 
Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében. Kolossé 1:10