2013. március 19., kedd

Rodney H. Browne - EGY AKOL ÉS EGY PÁSZTOR


Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és Engem is ismernek az enyéim, 15 Amiként ismer Engem az Atya, és Én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért. 16 Más juhaim is vannak Nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az Én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor. János 10:14-16
 
Jézus a következőt mondta: "Én vagyok a jó pásztor. Más juhaim is vannak Nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az Én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor." Jézus zsidó volt és az üdvösséget először Isten a zsidóknak ajánlotta fel; az volt a terve, hogy végül MINDEN nép részesedjen belőle - MINDEN törzs és MINDEN nemzet. Az "akol" a zsidókra utal, és azokra, akik "nem ebből az akolból" valók, vagyis a minden más nemzet fiaira. Jézus MIND a zsidókért, mind a más nemzetből valókért letette az életét és meghalt - a világ bűneiért halt meg! Az emberek mindig megpróbálják saját kis csoportjukra korlátozni Isten üdvösségét, azonban Jézus azt mondta, hogy mindenki, aki meghallja az Ő hangját beletartozik az Ő nyájába. EGY akol van és EGY Pásztor!
 
De nemcsak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd Énbennem; 21 Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint Te Énbennem, Atyám, és Én Tebenned, hogy ők is egyek legyenek Mibennünk: hogy elhigyje a világ, hogy Te küldtél Engem. 22 És Én azt a dicsőséget, amelyet Nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk: 23 Én őbennük, és Te Énbennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy Te küldtél Engem, és szeretted őket, amiként Engem szerettél. János 17:20-23
 
Jézus már megszületésünk előtt szeretett bennünket! Atyjához az Ő tanítványaiért és mindnyájunkért, az utánunk következő generációkért imádkozott, akik az Ő tanítványai bizonyságtételén és az Ő Igéjén keresztül fognak hinni Benne. Isten életünkben levő dicsősége tesz minket EGGYÉ Őbenne. Az Atya terve számunkra az, hogy együtt legyünk tökéletesen EGY testté Őbenne. Az Atya terve az, hogy az egész világ megtudja, hogy Ő küldte Jézust, és hogy Ő mindannyiunkat ugyanúgy szeret, ahogy Jézust szereti!
 
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevezett amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, 12 Hogy timondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon; 13 Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. 14 Mert Ő a mi békességünk, Aki eggyé tette mind a két nemzetséget és lerontotta a közbevetett választófalat, 15 Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; 16 És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. 17 És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távolvalóknak és a közelvalóknak. 18 Mert Őáltala van menetelünk mindkettőnknek egy Szellemben az Atyához. 19 Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, 20 Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, 21 Akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban; 22 Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Szellem által. Efézus 2:11-22
 
Jézus eljött és békességet hirdetett nektek, akik távolvalók voltatok (nem zsidók), és azoknak, akik közelvalók voltak (zsidók)! Hit által MINDANNYIAN Jézus nyájához tartozhatunk. Nem kell a "megfelelő" családba születnünk; nem kell egy bizonyos nemzethez, ill. felekezethez tartoznunk; nem kell bizonyos cselekedeteket megtennünk, ill. szertartásokat elvégeznünk; csupán Jézusban kell hinnünk. Ő a mi Békességünk! Jézus minden ember és Isten, valamint ember és ember közötti elválasztófalat lerontott. Egy testben a kereszt által mindnyájunkat megbékéltette Istennel. Az Úr Szelleme által MINDNYÁJUNKNAK van bemenetelünk az Atyához. Jézus a mi jó Pásztorunk és Szegletkövünk! Már nem vagyunk idegenek, hanem állampolgárai vagyunk Isten Országának, és tagjai Isten házanépének! Ugyanazon Családhoz tartozó testvérek vagyunk!
 
Mert azt mondja az Írás: Valaki hisz Őbenne, meg nem szégyenül. 12 Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, Aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik Őt segítségül hívják. 13 Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Róma 10:11-13
 
MINDENKI, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartaik - akár zsidó, akár görög (nem zsidó)! Ugyanaz az Úr kegyelemben gazdag mindenkihez, aki Hozzá kiált!
 
Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg. 1 Korinthus 12:13
 
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Galata 3:28
 
EGY Szellem által EGY Testbe kereszteltettünk bele! Az életben való hivatásodnak nincs köze az üdvösségedhez - zsidó vagy görög; szolga vagy szabad; férfi vagy nő - MINDNYÁJAN Jézus aklába tartozunk; MINDNYÁJAN Isten gyermekei vagyunk. Minden férfi, nő, illetve gyermek, aki valaha élt, ugyanazokkal az előjogokkal és lehetőségekkel rendelkezik ahhoz, hogy Isten gyermeke lehessen. Isten Országa a nagy kiegyenlítő!