2013. március 26., kedd

Kenneth E. Hagin - Isten tette


És ti Õbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek  és  hatalmasságnak  […] Eltemettetvén  Õvele  együtt  a  keresztségben, akiben
együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki  feltámasztotta  Õt  a  halálból. És  titeket, kik holtak valátok a bûnökben és a ti testeteknek
körülmetéletlenségében, megelevenített  együtt Õvele… — KOLOSSÉ 2,10. 12. 13.

Figyeljük meg ezt a kifejezést: „az Isten erejébe vetett hit által”. Jézus az Isten erejébe vetett hit által eleveníttetett meg (keltetett életre), és mi is ugyanakkor keltettünk életre. Isten volt az, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Isten volt az, aki olyan  nevet  adományozott  Jézusnak,  amely  minden  név felett  való.  Isten  volt  az,  aki  eltörölte  a  parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. (Kol. 2,14) Isten volt az, aki megfosztotta hatalmuktól a sötétség erõit és átadta azt (a hatalmat) a Fiúnak. (Kol. 2,15) És  Isten  volt  az,  aki  Õvele  együtt minket  is megelevenített.  Isten  szemében,  törvényesség  szempontjából,  mi  akkor  lettünk  újjáteremtve,  amikor  Jézus  megeleveníttetett  és  életre  keltetett.  „Mert  az  Õ  alkotása vagyunk, újrateremtetvén a Krisztus  Jézusban…” (Ef. 2,10)
A mi újjáteremtésünknek ténye akkor lett élõ valóság az életünkben,  amikor  újjászülettünk  (új  teremtménnyé lettünk). Krisztussal együtt feltámasztattunk! Õvele együtt megeleveníttettünk! Õvele együtt ülttettünk. (Ef. 2,4–6)


Megvallás: Az Isten erejébe vetett hit által, Krisztussal együtt  megeleveníttettem,  és  Õvele  együtt  ültettem  a mennyekben.