2013. március 21., csütörtök

Kenneth E. Hagin - Az elsőszülött a halottak közül


Aki  képe  a  láthatatlan  Istennek, minden  teremtménynek elõtte született; mert Õbenne teremtetett minden, ami  van  a  mennyekben  és  a  földön, láthatók  és  láthatatlanok, akár  királyiszékek, akár uraságok, akár  fejedelemségek, akár  hatalmasságok; mindenek Õáltala és Õreá nézve teremtettek; és  Õ  elõbb  volt  mindennél, és  minden  Õbenne áll  fenn. És  Õ  a  feje  a Testnek, a Gyülekezetnek: aki  a  kezdet, ELSÕ SZÜLÖTT  A  HALOTTAK KÖZÜL; hogy mindenekben Õ legyen az elsõ; mert tetszett az Atyának, hogy Õbenne lakozzék az egész teljesség; és hogy Õáltala békéltessen meg mindent magával, békes séget  szerezvén  az  Õ  keresztjének vére  által; Õáltala  mindent, ami  csak  van, akár  a földön, akár a mennyek ben. — KOLOSSÉ 1,15–20.

Bár Õ egyenrangú az Atyával, Isten örök Fia elfogadta az alárendelt  helyet  és  elvállalta  a  feladatot,  hogy  megbékélteti  a  világot  Istennel  az  Õ keresztjének  vére  által.
E cél érdekében Jézus átadta magát a halálnak. (Mát. 27,50) Amikor  Jézus  bûnné  lett  (2Kor. 5,21),  Isten  átadta  Õt  a szellemi halálnak, amely az Istentõl való elkülönülés. Akkor  történt  ez  meg,  amikor  az  a  szívbemarkoló kiáltás  elhagyta  Jézus  ajkait:  „Én  Istenem,  én  Istenem! Miért hagytál el engem?” Jézus szelleme halálra adatott a mi vétkeinkért, hogy Õ feltámasztasson a mi megigazulásunkért. (Róm. 4,25) Az Atya bölcsessége volt az, ami átadta
Jézust,  az  Igazat  a  halálnak,  hogy  a  mi  adósságunk  ki legyen fizetve, és hogy Jézus legyen AZ ELSÕSZÜLÖTT A HALOTTAK KÖZÜL!


Megvallás:  Köszönöm  Jézus,  hogy  meghaltál  az  én bûneimért.  Köszönöm  neked  Jézus,  hogy  kifizetted  az én adósságomat, hogy én szabad legyek!