2014. október 3., péntek

Rodney H. Browne - Mi az igazi szabadság?

Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság. 2 Korinthus 3:17

Csak Isten jelenlétében található igazi szabadság - a szellem, a lélek, a test szabadsága. A legfontosabb és a legerőteljesebb szabadság belülről származik, amikor Jézus, miután behívjuk Őt a szívünkbe és befogadjuk Őt, beköltözik a bensőnkbe. Semmi más a földön nem hasonlítható annak a hívőnek élet-, és szellem-szabadságához, aki engedi, hogy a Szent Szellem lakozást vegyen benne.

A szabadságot az Atya, a Fiú, a Szent Szellem, valamint Isten Igéje által kaphatjuk:

Monda azért Jézus a Benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az Én beszédemben, bizonnyal az Én tanítványaim vagytok; 32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. János 8:31-32

Szabadok vagyunk a szellemi rabszolgaságtól, valamint a büntetés és a haláltól való félelemtől:

És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Zsidókhoz írt levél 2:15

Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, Aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Róma 8:15

Szabadok vagyunk attól, hogy bárkinek a rabszolgája legyünk, egyedül Krisztust szolgáljuk, Aki a szabadságunkat megvásárolta:

Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája. 23 Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái. 1 Korinthus 7:22-23

Amíg Istent szolgáljuk, addig odaadóan engedelmeskedünk is Neki. Minél jobban alárendeljük Az Úrnak magunkat, annál nagyobb szabadságban járunk.

Szabadok vagyunk a Törvénytől:

Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a szellemnek újságában és nem a betű óságában. Róma 7:6

Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Róma 8:2

Már nem a Törvény megszegésétől való félelem miatt szolgáljuk Istent, most szívünkből szolgáljuk Őt. A bűnbocsánat valóságában járunk.

Szabadok vagyunk a haláltól való félelemtől:

Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, 15 és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Zsidókhoz írt levél 2:14-15

Szabadok vagyunk a Törvény átkától:

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ. Galata 3:13

Szabadok vagyunk a bűn irányításától és hatalmától:

Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Róma 6:7

Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek. Róma 6:18

Szabadok vagyunk a romlandóságtól:

Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Róma 8:21

Lehet, hogy fizikai testünk meghal, de Isten dicsőséges testet ígért nekünk, amely nem hal meg, nem öregszik meg és nem porlad el. Egy nap az egész teremtett világ részesülni fog ebben a dicsőséges szabadságban!

Szabadok vagyunk az embereknek való rabszolgaságtól:

Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. 1 Korinthus 9:19

Isten felszabadított bennünket az emberek véleménye és irányítása alól - egyedül az Úr rólunk alkotott véleménye, és az Ő akarata számít. Egyedül Istentől fogadunk el utasításokat; de azért az Úr útmutatása szerint, szeretünk és szolgálunk másokat.

Szabadok vagyunk vallásos előírásoktól:

Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként: 4 Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, Aki asszonytól lett, Aki törvény alatt lett, 5 Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Galata 4:3-5

Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel: 21 Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd. 22 Amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve, az emberek parancsolatai és tanításai szerint. 23 Amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennük semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók. Kolossé 2:20-23

A gyermeknek a környezete által megszabott határvonalakra van szüksége ahhoz, hogy védelemben részesüljön, valamint hogy fegyelmezés és tanítás formájában vezetést kapjon. Növekedése során megtanulja, hogy ő maga belülről alakítsa ki ezeket a határvonalakat. Egy megtéretlen embernek szüksége van külsőleg megszabott határvonalakra, pl. a Törvényre, hogy továbbra is a helyes irányba haladjon. A szellemi embert belülről a Szent Szellem irányítja, belső szelleme vezeti, nem pedig a hústest. Istent nem hatják meg a vallásos szertartások; a szívből jövő szellemben és igazságban való imádás a fontos Számára.

A gonosz számára nincs szabadság:

Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. 35 A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. 36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. János 8:34-36

Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Róma 6:20

A bűnben való szabadság nem szabadság. A bűnnek való alárendeltség a rabszolgaságnak és az ördögnek való alárendeltség. Az igazi szabadság az igazságosságnak és a Szent Szellemnek való engedelmességből származik.